Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy22 listopada 2018Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 3 min

Normy wzmacniają rynek

Normy – rozmiar papieru A4, technologia 5G czy poduszki powietrzne – są w dużej mierze dobrowolne i są oddolnymi inicjatywami rynkowymi. Zmniejszają koszty, wspierają innowacje, zapewniają interoperacyjność między urządzeniami i usługami, zwiększają...

Komisja chce zwiększyć skuteczność normalizacji na jednolitym rynku

Komisja Europejska przedstawia plan działania na rzecz poprawy skuteczności, przejrzystości i pewności prawa przy opracowywaniu zharmonizowanych norm dla w pełni funkcjonującego jednolitego rynku.

UE ma zharmonizowane normy dla szeregu dziedzin, takich jak produkty chemiczne, wyroby budowlane, produkty kosmetyczne, wyroby medyczne i opakowania. Przedstawiając działania Komisja odpowiada na oczekiwania zainteresowanych stron i zmierza do tego, aby europejski system normalizacji odpowiadał wyzwaniom szybkiego postępu technologicznego, nowych tendencji gospodarczych i modeli wzrostu gospodarczego, tworząc synergie z normami międzynarodowymi i światowymi.

Elżbieta Bieńkowska, komisarz do spraw rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP, powiedziała: - Normy są często postrzegane jako sprawa techniczna, ale przedsiębiorstwa i konsumenci na jednolitym rynku na co dzień odczuwają ich istotne skutki gospodarcze i korzyści. Dobrze funkcjonujący system normalizacji pomoże Europie utrzymać przewagę jako pionier nowatorskich rozwiązań, dostosować się do zmian oraz wykorzystać możliwości w takich dziedzinach jak internet rzeczy, duże zbiory danych, zaawansowane technologie produkcyjne, robotyka, druk 3D, technologia blockchain i sztuczna inteligencja. Jednocześnie nasze normy powinny chronić Europejczyków, gwarantując im wysoki poziom bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony konsumentów i środowiska.

W komunikacie przedstawiono przegląd funkcjonowania europejskiego systemu normalizacji, podsumowano inicjatywy z ubiegłych lat oraz przedstawiono cztery działania, które Komisja podejmie niezwłocznie, aby poprawić skuteczność, przejrzystość i pewność prawa dla podmiotów zaangażowanych w opracowywanie zharmonizowanych norm:

  • jak najszybsze usunięcie zaległości w zakresie zharmonizowanych norm, które nie zostały uwzględnione w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,
  • usprawnienie wewnętrznego procesu decyzyjnego, w szczególności w zakresie decyzji o publikacji odniesień do norm zharmonizowanych w Dzienniku Urzędowym,
  • opracowanie dokumentu zawierającego wytyczne na temat praktycznych aspektów wdrażania rozporządzenia w sprawie normalizacji,
  • wzmacnianie na bieżąco systemu konsultantów, który ma wspierać szybkie i solidne oceny zharmonizowanych norm oraz ich terminowe publikowanie w Dzienniku Urzędowym.

Komisja będzie nadal współpracować ze wszystkimi właściwymi partnerami, aby europejski system normalizacji europejskiej był nadal skuteczny i stanowił podstawę w pełni funkcjonującego jednolitego rynku.

Plan działania jest przyjmowany równocześnie z komunikatem w sprawie jednolitego rynku oraz komunikatem w sprawie lepszego środowiska inwestycyjnego w Europie, w których przedstawiono aktualną ocenę utrzymujących się barier i możliwości na w pełni funkcjonującym jednolitym rynku.

Kontekst

Normy europejskie zastępują potencjalnie sprzeczne ze sobą normy krajowe we wszystkich państwach członkowskich Unii. Ułatwiają one w ten sposób dostęp do jednolitego rynku tym, którzy z nich korzystają. Normy przyczyniają się zatem do ciągłego pogłębiania jednolitego rynku. Promując zbieżność norm europejskich i międzynarodowych, Unia Europejska eksportuje również najlepsze praktyki i zwiększa synergie w globalnych łańcuchach wartości. Przyczynia się to do nasilenia wymiany handlowej i umożliwia europejskim przedsiębiorcom rozwój działalności na skalę światową.

Norma zharmonizowana to europejska norma opracowana przez uznaną europejską organizację normalizacyjną na wniosek Komisji Europejskiej. Normy te stają się częścią unijnego prawa i gdy są stosowane, dają producentom na całym jednolitym rynku domniemanie zgodności z wymogami przepisów UE. To z kolei zapewnia użytkownikom pewność prawa i umożliwia w szczególności małym i średnim przedsiębiorstwom wprowadzanie na rynek produktów zgodnych z przepisami UE i bez dodatkowych kosztów.

Europejski system normalizacji opiera się na partnerstwie publiczno-prywatnym Komisji ze społecznością normalizacyjną. Rozporządzenie w sprawie normalizacji, które weszło w życie w 2013 r., wprowadziło nowy podział ról i obowiązków w systemie. Zapewnia ono również solidne ramy dla wymogów dotyczących włączenia, dzięki czemu w procedurach normalizacji bierze się pod uwagę interesy małych i średnich przedsiębiorstw, konsumentów i pracowników, a także względy ochrony środowiska.

Zadaniem Komisji jest ocena europejskich norm zharmonizowanych. Sprawdza ona również, czy normy są zgodne z wymogami odpowiednich zharmonizowanych przepisów w Unii. W orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej potwierdzono znaczenie tej roli Komisji i podkreślono jej skutki prawne.

Dodatkowe informacje

Informacje szczegółowe

Data publikacji
22 listopada 2018
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce