Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy29 czerwca 2017Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 5 min

Mobilna emerytura

- Dajemy konsumentom większe możliwości lokowania swoich oszczędności – mówi wiceprzewodniczący KE Jyrki Katainen prezentując ogólnoeuropejski indywidualny produkt emerytalny (PEPP). Nowy system odkładania na jesień życia m.in. ułatwi mobilność gdyż...

170629_pepp.jpg

Dzięki planom Komisji Europejskiej dotyczącym stworzenia nowej klasy produktów zabezpieczenia emerytalnego europejscy konsumenci będą wkrótce korzystać z szerszego wyboru możliwości oszczędzania na swoje emerytury.

Wniosek zapewni dostawcom produktów emerytalnych narzędzia do oferowania prostego i nowatorskiego ogólnoeuropejskiego indywidualnego produktu emerytalnego (PEPP). Ten nowy rodzaj dobrowolnej emerytury indywidualnej ma dać oszczędzającym szerszy wybór, gdy odkładają pieniądze na czas emerytury i zapewnić bardziej konkurencyjne produkty.

PEPP będą miały takie same standardowe cechy bez względu na to, w którym państwie UE są sprzedawane, a oferować je mogą różni dostawcy np. firmy ubezpieczeniowe, banki, instytucje pracowniczych programów emerytalnych, firmy inwestycyjne oraz podmioty zarządzające aktywami. Będą stanowić uzupełnienie obecnych państwowych, pracowniczych lub krajowych emerytur indywidualnych, ale nie zastąpią ani nie zharmonizują krajowych systemów emerytur indywidualnych. Komisja zaleca również, aby państwa członkowskie zapewniły jednakowe traktowanie pod względem podatkowym tego produktu i podobnych produktów krajowych w celu zagwarantowania udanego początku funkcjonowania PEPP. Wreszcie nowe produkty wspomogą również opracowany przez Komisję plan działania na rzecz tworzenia unijnych rynków kapitałowych, ponieważ umożliwią przeznaczenie większych oszczędności na długoterminowe inwestycje w ramach UE.

Wiceprzewodniczący Komisji Valdis Dombrovskis, odpowiedzialny za stabilność finansową, usługi finansowe i unię rynków kapitałowych, powiedział: - Ogólnoeuropejski indywidualny produkt emerytalny jest ważnym krokiem w kierunku dokończenia budowy unii rynków kapitałowych. Posiada on ogromny potencjał, ponieważ daje oszczędzającym w całej UE większy wybór przy odkładaniu pieniędzy na emeryturę. Będzie stymulował konkurencję, umożliwiając dostawcom oferowanie tego produktu poza ich rynkami krajowymi. Będzie spełniał funkcję znaku jakości i jestem pewien, że PEPP będzie się również przyczyniał do wspierania długoterminowych inwestycji na rynkach kapitałowych.

Wiceprzewodniczący Jyrki Katainen, odpowiedzialny za zatrudnienie, wzrost gospodarczy, inwestycje i konkurencyjność, powiedział: - Dzisiejsza propozycja jest kolejnym przykładem korzyści, jakie można osiągnąć dzięki realizacji opracowanego przez Komisję planu działania na rzecz unii rynków kapitałowych oraz wdrożeniu jednolitego rynku kapitałowego w UE. Ogólnoeuropejskie indywidualne produkty emerytalne zwiększą konkurencję wśród dostawców produktów emerytalnych, dając konsumentom większe możliwości lokowania swoich oszczędności. Pełna realizacja unii rynków kapitałowych jest również istotnym elementem planu inwestycyjnego dla Europy. Z zadowoleniem przyjmuję fakt, że obecny wniosek spowoduje również lokowanie oszczędności w długoterminowe inwestycje, a przez to wspomoże realizację celów planu inwestycyjnego w zakresie modernizacji infrastruktury, stymulowania wzrostu i wspierania tworzenia miejsc pracy.

Podstawowe korzyści

Europejski rynek emerytur indywidualnych jest rozdrobniony i niejednolity. Oferty skupiają się w kilku państwach członkowskich, natomiast w niektórych państwach prawie nie występują. Takie zróżnicowanie podaży wiąże się z różnorodnością przepisów na poziomie UE i na poziomie krajowym, która to różnorodność utrudnia rozwój dużego i konkurencyjnego rynku emerytur indywidualnych na szczeblu UE. PEPP umożliwią konsumentom dobrowolne uzupełnianie oszczędności emerytalnych, a jednocześnie zapewnią im solidną ochronę:

  • osoby gromadzące oszczędności w PEPP będą miały większy wybór w ramach szerokiego zakresu dostawców PEPP i będą czerpać korzyści wynikające z większej konkurencji.
  • Korzyści przyniosą konsumentom rygorystyczne wymogi w zakresie informacji i zasady dystrybucji również w internecie. Dostawcy będą musieli posiadać zezwolenie na udostępnianie produktów PEPP wydane przez Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA).
  • PEPP zapewnią osobom oszczędzającym wysoki poziom ochrony konsumentów za pomocą prostej standardowej opcji inwestycyjnej.
  • Osoby oszczędzające będą miały prawo do zmiany dostawców co pięć lat – zarówno w swoim kraju, jak i za granicą – przy ograniczonych kosztach.
  • PEPP będzie można przenosić pomiędzy państwami członkowskimi, a więc osoby oszczędzające będą mogły nadal lokować oszczędności w swoim PEPP przy przeprowadzce do innego państwa członkowskiego.

Ramy prawne będące przedmiotem dzisiejszego wniosku Komisji stworzą możliwości aktywnego działania na rynku emerytur indywidualnych dla szerokiej grupy dostawców.

  • Będą oni mogli przygotowywać PEPP dla wielu państw członkowskich, aby bardziej skutecznie gromadzić aktywa i osiągać korzyści skali.
  • Dostawcy PEPP uzyskają dostęp do konsumentów w całej UE za pośrednictwem elektronicznych kanałów dystrybucji.
  • Dostawcy PEPP i osoby oszczędzające będą mogli skorzystać z różnych opcji dotyczących płatności na koniec okresu ważności produktu.
  • Dostawcy PEPP będą korzystać z paszportu UE w celu ułatwienia transgranicznej dystrybucji.

Wnioskowi dotyczącemu rozporządzenia w sprawie PEPP towarzyszy zalecenie Komisji w sprawie traktowania pod względem podatkowym indywidualnych produktów emerytalnych, w tym ogólnoeuropejskiego indywidualnego produktu emerytalnego. Komisja zachęca państwa członkowskie do zapewnienia jednakowego traktowania PEPP i podobnych produktów krajowych, nawet jeżeli PEPP nie odpowiada w pełni krajowym kryteriom w zakresie ulg podatkowych. Oczekuje się również, że państwa członkowskie będą się dzielić najlepszymi praktykami w zakresie opodatkowania obecnych indywidualnych produktów emerytalnych, co powinno sprzyjać konwergencji systemów podatkowych.

Kontekst

PEPP jest jednym z najważniejszych środków zapowiedzianych w zeszłym miesiącu w przeglądzie śródokresowym unii rynków kapitałowych – projektu Komisji zmierzającego do stworzenia jednolitego rynku kapitałowego w UE. PEPP wspierają realizację celu dotyczącego unii rynków kapitałowych polegającego na stworzeniu właściwych warunków dla uwolnienia środków finansowych, aby mogły one przechodzić od osób oszczędzających w Europie do europejskich przedsiębiorstw.

Obecnie jedynie 27 proc. Europejczyków w wieku 25–59 lat ma produkt emerytalny. PEPP przyczynią się do uwolnienia ogromnego potencjału i stymulowania inwestycji w naszą gospodarkę.

Zgłoszony w dniu dzisiejszym wniosek dotyczący rozporządzenia opiera się na prawie 600 odpowiedziach udzielonych w ramach konsultacji społecznych dotyczących emerytur indywidualnych przeprowadzonych przez Komisję w październiku 2016 r. Wielu respondentów stwierdziło, że obecna podaż indywidualnych produktów emerytalnych w UE jest niewystarczająca. Wzięto również pod uwagę dwa sprawozdania EIOPA z 2014 r. i 2016 r. oraz zewnętrzne opracowanie sporządzone przez podwykonawcę.

Wniosek dotyczący PEPP będzie przedmiotem obrad w Parlamencie Europejskim i Radzie. Po przyjęciu rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 20 dni od jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Informacje szczegółowe

Data publikacji
29 czerwca 2017
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce