Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy11 stycznia 2024Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 4 min

Mierz wysoko, realizuj cele

Europejski Rok Młodzieży – silniejszy głos młodzieży w kształtowaniu polityki Unii Europejskiej.

Mierz wysoko, realizuj cele

Młodzi Europejczycy będą mieli większy wpływ na unijną politykę W oparciu o osiągnięcia Europejskiego Roku Młodzieży 2022 Komisja zapowiedziała szereg działań, które zapewnią młodym ludziom większy wpływ na ważne dla nich decyzje. Problematyka młodzieży ma też być w większym stopniu uwzględniana w różnych dziedzinach unijnej polityki.

Inicjatywy stawiające potrzeby młodzieży w centrum zainteresowania to sposób na konstruktywne zaangażowanie młodych ludzi przed wyborami europejskimi w 2024 r. i w przyszłości.

Uwzględnianie punktu widzenia młodzieży w polityce UE

W procesie kształtowania unijnej polityki Komisja stosować będzie „test wpływu na młodzież”, który zapewni systematyczne uwzględnianie skutków polityki dla młodych ludzi. W tym celu wykorzysta maksymalnie możliwości istniejących narzędzi lepszego stanowienia prawa, w tym konsultacje i oceny skutków, które uzupełni nowymi instrumentami przewidzianymi w strategii UE na rzecz młodzieży 2019–2027. Pozostałe planowane inicjatywy obejmują: dialogi na temat polityki między młodzieżą a komisarzami, serię specjalnych debat okrągłego stołu poświęconych uwzględnianiu problematyki młodzieży w polityce oraz nową platformę zainteresowanych stron w dziedzinie młodzieży, która ułatwiać będzie stałą wymianę poglądów z organizacjami młodzieżowymi, naukowcami, przedstawicielami państw członkowskich i innymi instytucjami UE. Komisja wzmocni także dialog z młodzieżą na szczeblu UE – największy mechanizm uczestnictwa młodzieży w Europie – aby nakierować go bardziej na program prac Komisji.

Problemy młodzieży w najważniejszych dziedzinach polityki

Komisja przedstawiła też konkretne działania dotyczące problemów zgłaszanych przez młodzież w pięciu istotnych dla nich dziedzinach: zdrowie i dobrostan, środowisko i klimat, kształcenie i szkolenie, współpraca międzynarodowa i wartości europejskie, zatrudnienie i włączenie społeczne.

W ramach tych działań Komisja między innymi:

  • kontynuować będzie w 2024 r. prace nad wspólnym europejskim dyplomem, zgodnie z Europejską strategią na rzecz szkół wyższych;

  • utworzy platformę na potrzeby regularnego dialogu i konsultacji z organizacjami młodzieżowymi na całym świecie za pośrednictwem platformy dialogu z młodzieżą w ramach działań zewnętrznych UE;

  • zaktualizuje w 2024 r. ramy jakości staży, aby uwzględnić kwestie dotyczące sprawiedliwego wynagrodzenia i dostępu do ochrony socjalnej;

  • przygotuje wytyczne dotyczące dobrostanu w szkołach, które mają zostać opublikowane w 2024 r.;

  • zwróci się do osób młodych za pośrednictwem zbliżającej się kampanii Komisji dotyczącej klimatu i demokracji przed wyborami do Parlamentu Europejskiego w 2024 r.;

  • zwiększy możliwości wolontariatu dla osób młodych w dziedzinie zielonej transformacji, przeznaczając więcej środków z programu „Horyzont Europa” na Europejski Korpus Solidarności w 2024 r.;

  • będzie dalej wdrażać inicjatywę ALMA (mierz wysoko, ucz się, osiągaj biegłość, realizuj cele), aby pomóc osobom młodym w niekorzystnej sytuacji w wieku od 18 do 29 lat w integracji ze społeczeństwem oraz rynkiem pracy, oferując im doświadczenie w formie praktyki zawodowej za granicą.

Europejski Tydzień Młodzieży 2024

Komisja stara się przybliżyć UE młodzieży, dlatego 12–19 kwietnia, na dwa miesiące przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, zorganizuje Europejski Tydzień Młodzieży 2024 poświęcony demokratycznemu uczestnictwu i wyborom. Podczas tego tygodnia w całej Europie odbywać się będą różne imprezy i zajęcia zachęcające młodzież do aktywnego udziału w życiu obywatelskim.

Kontekst

Ogłoszone działania opracowano w oparciu o doświadczenia zebrane podczas Europejskiego Roku Młodzieży 2022. Odbyło się wówczas ponad 13 tys. różnych wydarzeń zorganizowanych przez ponad 2,7 tys. zainteresowanych podmiotów z całej UE i innych krajów, między innymi instytucji UE, państw członkowskich UE, organizacji działających na rzecz młodzieży i samych młodych ludzi. W ramach obchodów Komisja wyłoniła ponad 130 inicjatyw na rzecz młodzieży, z których wiele opracowano we współpracy z samą młodzieżą.

Zapowiedziane dzisiaj działania na rzecz uwzględniania problematyki młodzieży w priorytetach i polityce UE są odpowiedzią na apele Parlamentu Europejskiego i Rady, a także kluczowych organizacji zainteresowanych stron, takich jak Europejskie Forum Młodzieży.

Dodatkowe informacje

 

Europejski Rok Młodzieży 2022 był rokiem dla młodych ludzi i był przez nich współtworzony. Do nich powinny należeć także przyszłe lata. Młodzi Europejczycy mają wyjątkowy punkt widzenia i są bardzo zainteresowani decyzjami politycznymi. To bardzo ważne, by ich głos się liczył – także w nadchodzących wyborach europejskich, które są kluczowe dla przyszłości Europy. Margaritis Schinas, wiceprzewodniczący do spraw promowania naszego europejskiego stylu życia

Młodzi ludzie to nie tylko przyszli liderzy, ale także siła napędowa obecnych przemian. Ich zaangażowanie ma ogromne znaczenie, ponieważ to oni będą ponosić konsekwencje naszych decyzji. Dlatego chcemy, by mieli większy wpływ na kształtowanie polityki UE, i zajmujemy się kwestiami, które są dla nich szczególnie ważne. To nasze zobowiązanie do budowania lepszej przyszłości dla następnego pokolenia. Iliana Iwanowa, komisarz do spraw innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży

 

Informacje szczegółowe

Data publikacji
11 stycznia 2024
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce