Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy18 kwietnia 2018Przedstawicielstwo w Polsce

Lokalna integracja imigrantów

- Imigracja jest zjawiskiem dotyczącym głównie obszarów miejskich i wymaga przede wszystkim działań w skali lokalnej – przypomina komisarz Corina Crețu. Komisja Europejska i Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) opublikowały...

Lokalna integracja imigrantów

W sprawozdaniu opisano rozwiązania, które sprawdziły się w dużych europejskich miastach: Amsterdamie, Atenach, Berlinie, Paryżu i Rzymie. Zalecenia dla osób odpowiedzialnych za kształtowanie i wdrażanie polityki, które zajmują się opracowywaniem i realizacją programów integracyjnych w skali lokalnej, regionalnej i krajowej, dotyczą 12 najważniejszych czynników mających pierwszorzędne znaczenie dla udanego procesu integracji.

Zalecenia dotyczą różnych sektorów (opieka zdrowotna, zatrudnienie, mieszkalnictwo i edukacja) i obejmują takie kwestie jak dostosowanie umiejętności imigrantów do zapotrzebowania na lokalnym rynku pracy oraz tworzenie wspólnej przestrzeni, która umożliwi społecznościom nawiązywanie kontaktów i budowanie więzi.

Komisarz do spraw migracji, spraw wewnętrznych i obywatelstwa Dimitris Avramopoulos stwierdził: - Po gwałtownym wzroście napływu uchodźców do Europy w latach 2015 i 2016 oraz naszych udanych działaniach w celu zmniejszenia napływu imigrantów o nieuregulowanym statusie nadszedł czas, by skierować uwagę na skuteczną integrację osób, które zostały objęte ochroną w naszym społeczeństwie. W naszym wspólnym interesie leży to, by osoby, którym przyznano prawo do pozostania w Europie, otrzymały wsparcie na rzecz integracji. Przyniesie to korzyści zarówno pod względem spójności społecznej, jak i pod względem konkurencyjności gospodarki.

Komisarz ds. polityki regionalnej Corina Crețu powiedziała: - Imigracja jest zjawiskiem dotyczącym głównie obszarów miejskich i wymaga przede wszystkim działań w skali lokalnej. To sprawozdanie zawiera listę działań, jakie należy podjąć. Ma ono pomóc władzom lokalnym w skutecznej integracji imigrantów przy wsparciu z funduszy polityki spójności. Mam nadzieję, że w przyszłości polityka spójności odegra w tym zakresie jeszcze większą rolę.

Zastępca sekretarza generalnego OECD, Mari Kiviniemi, powiedziała: - Działania na rzecz integracji należy podejmować niezwłocznie po przyjeździe imigrantów, a potem kontynuować. Lokalni politycy wiedzą, w jakich sektorach istnieją największe możliwości dla nowo przybyłych. Wiedzą też, w jaki sposób imigranci mogą przyczynić się do rozwoju lokalnego, na przykład poprzez wypełnienie luk na rynku pracy oraz budowanie bardziej różnorodnego środowiska z korzyścią dla wszystkich członków społeczności. Aby integracja imigrantów przebiegała sprawnie, rządy krajowe powinny współpracować z władzami lokalnymi już na najwcześniejszych etapach tego procesu.

Sprawozdanie zawiera analizę sytuacji imigrantów w krajach OECD. Mówi o tym, gdzie osiedlają się imigranci, na ile skuteczne okazują się programy integracyjne oraz jakie przeszkody, na przykład trudności z dostępem do lokalnych rynków pracy, hamują integrację. W sprawozdaniu zaproponowano również rozwiązania, które pozwolą położyć kres rozdrobnieniu krajowej polityki integracyjnej i zapewnić koordynację na wszystkich poziomach – krajowym, regionalnym i lokalnym. W dokumencie podkreślono potrzebę ściślejszego monitorowania i stwierdzono, że cele integracji można najskuteczniej osiągnąć poprzez większe zaangażowanie w sprawy lokalne organizacji pozarządowych, partnerów biznesowych i samych imigrantów za pośrednictwem prowadzonych z ich udziałem ocen i ankiet. Ponadto w sprawozdaniu opisano, jak uzyskać dostęp do środków finansowych, takich jak fundusze unijne, przeznaczonych na programy integracyjne.

Kontekst

W 2016 r. do krajów należących do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) wyemigrowało na stałe ponad pięć milionów osób. Choć integracja imigrantów pozostaje przede wszystkim w gestii władz krajowych, jest ona również jednym z najważniejszych wyzwań, z którymi Unia będzie musiała się zmierzyć w nadchodzących dziesięcioleciach. Jeżeli proces integracji ma się zakończyć sukcesem, europejskie miasta muszą w nim odegrać pierwszoplanową rolę. Według opublikowanego w kwietniu 2018 r. badania Eurobarometr 69 proc. Europejczyków uważa, że środki dotyczące integracji są niezbędną inwestycją w dłuższej perspektywie, a podobny odsetek postrzega integrację jako proces dwukierunkowy, wymagający zaangażowania zarówno od imigrantów, jak i od lokalnych społeczności.

Sprawozdanie sporządzone na zlecenie Komisji Europejskiej jest częścią szerzej zakrojonych działań mających na celu wspieranie społecznej i zawodowej integracji imigrantów w społeczeństwach UE. Tematem sprawozdania była sytuacja w dziewięciu dużych miastach w Europie (Amsterdam, Ateny, Barcelona, Berlin, Glasgow, Göteborg, Paryż, Rzym i Wiedeń) i w mniejszej miejscowości Altena w Niemczech. OECD przeanalizowała ją pod kątem integracji, by stwierdzić, jakie działania podjęto, które z nich się udały, a które można było przeprowadzić lepiej. W sprawozdaniu OECD ujęto również 61 innych miast, jak również stowarzyszenia miast, takie jak Eurocities. OECD stworzyła także bazę danych na temat cech najnowszej imigracji do krajów OECD w podziale na jednostki administracyjne na poziomie niższym niż krajowy.

W komunikacie Komisji Europejskiej z 2015 r. dotyczącym europejskiego programu w zakresie migracji podkreślono, że unijna polityka imigracyjna będzie skuteczna jedynie wówczas, jeżeli będzie się opierać na skutecznej polityce integracyjnej. W unijnym planie działania na rzecz integracji z 2016 r. opisano działania mające zachęcić kraje UE do promowania integracji obywateli państw trzecich i wspierać je w tym procesie. Działania te obejmują ukierunkowane finansowanie ze środków i instrumentów na rzecz spójności społecznej i gospodarczej w poszczególnych państwach członkowskich. Komisja przedstawiła niedawno zestaw narzędzi, który ma pomóc krajom UE w wykorzystaniu funduszy unijnych i opracowaniu strategii i projektów integracji imigrantów.

Więcej informacji:

Informacje szczegółowe

Data publikacji
18 kwietnia 2018
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce