Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy13 lipca 2022Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 3 min

Lista najpoważniejszych zagrożeń dla zdrowia

Urząd ds. Gotowości i Reagowania na Stany Zagrożenia Zdrowia -HERA - przedstawia listę trzech najpoważniejszych zagrożeń dla zdrowia, na które należy się przygotować. Wymienione zagrożenia mogą rozprzestrzeniać się między państwami członkowskimi.

UE i USA razem w trosce o zdrowie publiczne

Działający przy Komisji Urząd ds. Gotowości i Reagowania na Stany Zagrożenia Zdrowia (HERA) przedstawia dziś priorytetową listę trzech najważniejszych zagrożeń dla zdrowia, które wymagają koordynacji środków na szczeblu UE w kontekście medycznych środków przeciwdziałania. Zarząd HERA uzgodnił listę obejmującą trzy kategorie zagrażających życiu lub w innym stopniu szkodliwych zagrożeń dla zdrowia, które mogą rozprzestrzeniać się między państwami członkowskimi: 1) patogeny o wysokim potencjale pandemicznym, 2) zagrożenia chemiczne, biologiczne, radiologiczne i jądrowe oraz 3) zagrożenia wynikające z oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe.

Stella Kyriakides, komisarz do spraw zdrowia i bezpieczeństwa żywności, stwierdziła: Po raz pierwszy przedstawiamy dziś najważniejsze zagrożenia dla zdrowia, na które powinniśmy się przygotować i na które powinniśmy reagować. Jest to pierwszy krok w kierunku zapewnienia, by medyczne środki przeciwdziałania były szybko dostępne dla wszystkich państw członkowskich, gdy zajdzie taka potrzeba. HERA została utworzona jako nasza wieża obserwacyjna, aby czuwać na wypadek przyszłych stanów zagrożenia zdrowia, i cieszę się, że obecnie zaczyna ona w wymierny sposób realizować tę misję.

Zgodnie ze swoim planem prac na 2022 r. HERA – we współpracy ze służbami Komisji, agencjami UE oraz partnerami i ekspertami międzynarodowymi – przeprowadziła ten proces ustalania priorytetów w celu wybrania trzech poważnych zagrożeń dla zdrowia. Ma to służyć zapewnieniu globalnego dostosowania i ścisłej współpracy w zakresie globalnego bezpieczeństwa zdrowotnego.

Zidentyfikowane kategorie poważnych transgranicznych zagrożeń zdrowia

  1. Patogeny o wysokim potencjale pandemicznym: kategoria ta obejmuje analizę konkretnych budzących obawy rodzin wirusów, z uwzględnieniem również odzwierzęcego charakteru większości nowo pojawiających się chorób zakaźnych o poważnych skutkach. Objęte są nią głównie rodziny oddechowych wirusów RNA;
  1. Zagrożenia chemiczne, biologiczne, radiologiczne i jądrowe: mogą one wynikać z przypadkowego lub zamierzonego uwalniania, z uwzględnieniem globalnych napięć geopolitycznych, a także incydentów powodowanych przez nieuczciwe podmioty. Substancje chemiczne, biologiczne, radiologiczne i jądrowe zostały zidentyfikowane na podstawie prawdopodobieństwa wystąpienia i potencjalnego wpływu na zdrowie ludzi;
  1. Zagrożenia wynikające z oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe, które stanowią jedno z największych niebezpieczeństw dla zdrowia ludzi, a sama oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe powoduje rocznie około 1,2 mln zgonów na świecie.

Dalsze kroki

Identyfikacja kluczowych zagrożeń dla naszego bezpieczeństwa zdrowotnego rozpoczyna proces mający na celu zapewnienie rozwoju, zdolności produkcyjnych i zwiększenia skali produkcji, zamówień i potencjalnego gromadzenia zapasów produktów leczniczych i diagnostycznych, wyrobów medycznych i środków ochrony indywidualnej, a także innych medycznych środków przeciwdziałania, aby zapewnić ich dostępność w razie potrzeby. Wraz z innymi służbami Komisji i agencjami UE HERA zapewni stałe ukierunkowanie inwestycji na ochronę zdrowia publicznego i bezpieczeństwa zdrowotnego pod względem dostępności medycznych środków przeciwdziałania.

Kontekst

Głównym celem HERA jest zapewnienie rozwoju, produkcji, zamówień i sprawiedliwego podziału kluczowych medycznych środków przeciwdziałania w celu wyeliminowania wszelkich ewentualnych luk w ich dostępności. W tym celu HERA musi oceniać potencjalne poważne transgraniczne zagrożenia dla zdrowia i gromadzić dowody naukowe. Wymaga to od niej identyfikacji i ustalenia priorytetowych przyszłych zagrożeń dla zdrowia, określenia ewentualnych luk w zakresie dostępności odpowiednich medycznych środków przeciwdziałania, ukierunkowania przyszłych działań związanych z badaniami i rozwojem nowych medycznych środków przeciwdziałania oraz udziału we wszelkich innych istotnych działaniach.

HERA stanowi jeden z fundamentów Europejskiej Unii Zdrowotnej i poprawia zdolność do reagowania i gotowość UE na wypadek stanów zagrożenia zdrowia. Urząd ustanowiono we wrześniu 2021 r., aby doraźne rozwiązania w zakresie zarządzania pandemią i reagowania na nią zastąpić stałą strukturą z odpowiednimi narzędziami i zasobami umożliwiającymi planowanie działań UE w sytuacjach nadzwyczajnych związanych ze zdrowiem.

Dodatkowe informacje

Zestawienie informacji Zidentyfikowanie trzech najważniejszych zagrożeń priorytetowych

Plan prac HERA na 2022 r.

Dostępność środków ochrony osobistej i urządzeń medycznych

Strona internetowa HERA

Informacje szczegółowe

Data publikacji
13 lipca 2022
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce