Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy10 października 2022Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 4 min

„Kultura dla Europy”

Nowy unijny program „Kultura dla Europy” jest największym europejskim programem mobilności skierowanym do artystów i osób zawodowo związanych z kulturą.

„Kultura dla Europy”

Komisja ogłasza równocześnie pierwsze zaproszenie do składania wniosków dotyczących mobilności indywidualnej.

Podczas dzisiejszego wydarzenia wysokiego szczebla w Brukseli (Belgia) Komisja uruchamia nowy program „Kultura dla Europy” dotyczący stałej mobilności, przeznaczony dla artystów i osób zawodowo związanych z kulturą. Komisja ogłasza równocześnie pierwsze zaproszenie do składania wniosków dotyczących mobilności indywidualnej. Program „Kultura dla Europy”, dysponujący całkowitym budżetem w wysokości 21 mln euro w ramach programu „Kreatywna Europa” na trzyletni okres (2022–2025), staje się największym europejskim programem mobilności skierowanym do artystów i osób zawodowo związanych z kulturą we wszystkich krajach i sektorach objętych komponentem „Kultura” w ramach programu „Kreatywna Europa”.

Wśród uczestników znajdą się przedstawiciele instytucji UE, zainteresowanych stron i organizacji z sektora kultury. Nowy program odpowiada na pilne potrzeby w sektorze kultury i sektorze kreatywnym dotyczące możliwości w zakresie zrównoważonej mobilności sprzyjającej włączeniu społecznemu, ze zwróceniem większej uwagi na nowych artystów.

Komisarz do spraw innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży Marija Gabriel powiedziała: Uruchamiając program „Kultura dla Europy”, Komisja działa z myślą o przyszłości sektora kultury i sektora kreatywnego. Nowym artystom i osobom zawodowo zajmującym się kulturą oferujemy większe możliwości rozwoju ich umiejętności i kontaktów z partnerami europejskimi. W programie uznano rolę, jaką wymiany w ramach mobilności odgrywają w kształtowaniu naszej teraźniejszości i przyszłości naszych powiązanych ze sobą społeczności. Program łączy mobilność ze zrównoważonym rozwojem i włączeniem społecznym promowanym w Europejskim Zielonym Ładzie.

Program „Kultura dla Europy” realizowany w imieniu Komisji przez Instytut Goethego obejmuje dwa działania: indywidualną mobilność i rezydencje. Dzięki stypendiom na rzecz mobilności około 7 tys. indywidualnych artystów i osób zawodowo związanych z kulturą będzie mogło wyjechać za granicę, w obrębie UE i poza nią, w celu rozwoju zawodowego lub współpracy międzynarodowej, uczestniczyć w rezydencjach artystycznych lub przyjmować artystów i osoby zawodowo związane z kulturą. Działanie w zakresie rezydencji ruszy na początku 2023 r.

Pierwsze zaproszenie do składania wniosków dotyczących mobilności indywidualnej skierowane jest do artystów i osób zawodowo związanych z kulturą pracujących w następujących sektorach: architektura, dziedzictwo kulturowe, wzornictwo, moda, przekład literatury, muzyka, sztuki wizualne i sztuki widowiskowe, pochodzących z krajów uczestniczących w programie „Kreatywna Europa” i podróżujących do innego kraju objętego programem „Kreatywna Europa” na okres 7–60 dni (artyści indywidualni) i 7–21 dni (grupy 2–5 osób).

Kontekst

Obecne zaproszenie jest otwarte od 10 października 2022 r. do 31 maja 2023 r. Działania w zakresie mobilności indywidualnej będą realizowane na podstawie przeprowadzanych co roku od jesieni do wiosny zaproszeń do składania wniosków, które będą poddawane comiesięcznym ocenom.

Stypendium wspierające mobilność, przewidziane w programie „Kultura dla Europy” pokrywa: standardowe koszty podróży (350 euro w przypadku podróży w obie strony do 5 tys. km i 700 euro w przypadku podroży w obie strony powyżej 5 tys. km) oraz dietę dzienną w wysokości 75 euro na częściowe pokrycie kosztów utrzymania i zakwaterowania.

Zgodnie z priorytetami horyzontalnymi określonymi w programie, takimi jak włączenie społeczne i zrównoważony rozwój, przewiduje się kilka dodatkowych środków:

  • dopłatę ekologiczną: dodatkowe 350 euro mające zachęcić artystów i osób zawodowo związanych z kulturą do nieodbywania podróży samolotem;
  • wsparcie dla artystów i podmiotów działających w sektorze kultury o specjalnych potrzebach związanych z niepełnosprawnością;
  • wsparcie dla osób ubiegających się o stypendium, które przybywają z krajów i terytoriów najbardziej oddalonych, z regionów najbardziej oddalonych lub podróżujących do takich krajów, terytoriów bądź regionów;
  • dodatek rodzinny dla artystów, którzy mają dziecko w wieku poniżej 10 lat;
  • dopłatę do kosztów wizy.

Ponadto ukraińscy artyści, którzy nie są w stanie opuścić kraju, mogą w drodze wyjątku ubiegać się bezpośrednio o mobilność wirtualną. W takim przypadku przysługuje im dieta dzienna (35 euro).

Więcej informacji:

Komisja Europejska „Kultura dla Europy”: mobilność artystów i osób zawodowo związanych z kulturą

Instytut Goethego: „Kultura dla Europy”

FacebookKultura dla EuropyProgram „Kreatywna Europa”

Twitter: Kultura dla EuropyProgram „Kreatywna Europa”

Instagram: Kultura dla EuropyKreatywna UE

Hasztagi: #CreativeEurope #EuropeforCulture

Informacje szczegółowe

Data publikacji
10 października 2022
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce