Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy28 listopada 2018Przedstawicielstwo w Polsce

Inwestycje prawie bez ryzyka

Unia rynków kapitałowych ma zwiększyć dostęp do finansowania dla MŚP oraz podnieść możliwości inwestycyjne w Europie – mówi wiceprzewodniczący KE Jyrki Katainen. Przed grudniowym szczytem KE informuje o postępach poczynionych w ograniczaniu ryzyka w...

Inwestycje prawie bez ryzyka

Komisja podsumowała rozwój sytuacji w zakresie zmniejszania ryzyka w sektorze bankowym oraz postępy na drodze do jeszcze bardziej zintegrowanego i stabilnego systemu finansowego UE.

W ostatnich latach stabilność finansowa została znacznie wzmocniona, a ograniczanie ryzyka w sektorze bankowym UE postępuje w stałym tempie. Komisja podkreśliła to w dwóch komunikatach opublikowanych w przededniu grudniowego szczytu Rady Europejskiej i szczytu państw strefy euro, podczas których mają zostać podjęte decyzje dotyczące pogłębienia unii gospodarczej i walutowej. Jednocześnie należy kontynuować działania ma rzecz stabilności i integracji finansowej. Nadszedł także czas, aby współprawodawcy osiągnęli porozumienie w sprawie wszystkich kluczowych kwestii.

W swoim trzecim sprawozdaniu z postępów w zmniejszaniu wolumenu kredytów zagrożonych Komisja podkreśliła, że odsetek kredytów zagrożonych w europejskim sektorze bankowym nadal się zmniejsza i obecnie w UE wynosi średnio 3,4 proc. Konieczne są dalsze starania na rzecz rozwiązania problemów, z którymi sektor zmaga się od czasu kryzysu finansowego, jednak poczynione postępy są bardzo obiecujące. W osobnym komunikacie Komisja wezwała do wznowienia zaangażowania politycznego i politycznych starań na rzecz ukończenia prac nad kluczowymi elementami unii rynków kapitałowych przed wyborami europejskimi, które odbędą się w maju przyszłego roku. Wraz z zakończeniem tworzenia unii bankowej ma to zasadnicze znaczenie dla rozwoju unii gospodarczej i walutowej oraz wzmocnienia międzynarodowej roli euro.

- Rozwiązanie problemu wysokich wolumenów kredytów zagrożonych jest częścią działań mających na celu ograniczenie ryzyka w europejskim sektorze bankowym. Mamy również nadzieję, że jak najszybciej zostanie osiągnięte porozumienie w sprawie pakietu bankowego i pakietu dotyczącego kredytów zagrożonych. W oparciu o postępy poczynione w zakresie ograniczania ryzyka zachęcam ministrów finansów i przywódców krajów UE do ustalenia konkretnych środków podziału ryzyka podczas grudniowego spotkania. Silniejsza unia gospodarcza i walutowa leży w naszym wspólnym interesie – powiedział Valdis Dombrovskis, wiceprzewodniczący odpowiedzialny za stabilność finansową, usługi finansowe i unię rynków kapitałowych.

- Unia rynków kapitałowych odgrywa kluczową rolę w umacnianiu europejskiej unii gospodarczej i walutowej oraz euro. Bardziej zintegrowane rynki finansowe będą w stanie lepiej amortyzować wstrząsy, zanim jeszcze dotkną one podatników. Głębsze i bardziej płynne rynki kapitałowe w Europie doprowadzą również do szerszego wykorzystania euro przez uczestników rynku w ich codziennej działalności - dodał komisarz Valdis Dombrovskis.

Wiceprzewodniczący do spraw miejsc pracy, wzrostu, inwestycji i konkurencyjności Jyrki Katainen dodał: - Unia rynków kapitałowych ma na celu zwiększenie dostępu do finansowania dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz zwiększenie możliwości inwestycyjnych w Europie. Chcemy, aby przedsiębiorstwa i obywatele w pełni korzystali z potencjału jednolitego rynku usług bankowych i finansowych. Dlatego liczymy na wsparcie Parlamentu Europejskiego i Rady i mamy nadzieję, że szybko osiągną porozumienie w sprawie pozostałych środków, które zaproponowaliśmy w ramach agendy na rzecz unii bankowej i unii rynków kapitałowych.

Unia bankowa

W swoim komunikacie z października 2017 r. Komisja podkreśliła, że unię bankową należy ukończyć poprzez jednoczesne działanie na rzecz ograniczenia ryzyka i podziału ryzyka. Komisja po raz trzeci poinformowała o postępach osiągniętych w zakresie działań na rzecz ograniczenia ryzyka. W pierwszej połowie 2018 r. odsetek kredytów zagrożonych w europejskim sektorze bankowym w dalszym ciągu spadał i wyniósł średnio 3,4 proc., co odpowiada prawie poziomowi sprzed kryzysu. Wskazuje to na ogólną poprawę w całej Unii w ostatnich latach, która była możliwa dzięki zdecydowanym działaniom państw członkowskich i uczestników rynku, zwłaszcza w krajach o stosunkowo wysokim wolumenie kredytów zagrożonych. Choć tendencja ta jest obiecująca, w niektórych państwach członkowskich problem wysokiego wolumenu kredytów zagrożonych pozostaje wyzwaniem. Dzisiejsze sprawozdanie będzie stanowiło podstawę do dyskusji na grudniowym szczycie strefy euro (w rozszerzonym składzie) dotyczących wzmocnienia Europejskiego Mechanizmu Stabilności oraz ukończenia tworzenia unii bankowej, a także ustanowienia wspólnego mechanizmu ochronnego w ramach jednolitego funduszu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz dalszych kroków w kierunku utworzenia europejskiego systemu gwarantowania depozytów.

Komisja z zadowoleniem przyjęła również postępy w rozmowach trójstronnych w sprawie pakietu dotyczącego zmniejszenia ryzyka bankowego z listopada 2016 r., a także wezwała Parlament Europejski i Radę do szybkiego osiągnięcia porozumienia w tej kwestii oraz w sprawie kompleksowego pakietu środków ustawodawczych z marca 2018 r. służących rozwiązaniu problemu kredytów zagrożonych. W swoim komunikacie Komisja potwierdziła również, że wprowadziła wszystkie elementy planu działania Rady na rzecz rozwiązania problemu kredytów zagrożonych z lipca 2017 r. Komunikatowi towarzyszy dokument roboczy, przygotowany na wniosek Rady przez służby Komisji, w sprawie ewentualnego utworzenia europejskiej platformy transakcji dotyczących kredytów zagrożonych, tj. elektronicznego rynku, na którym banki i inwestorzy mogliby handlować kredytami zagrożonymi i portfelami kredytów zagrożonych.

Unia rynków kapitałowych

Dokończenie budowy unii rynków kapitałowych ma zasadnicze znaczenie dla zwiększenia odporności gospodarek państw członkowskich oraz unii gospodarczej i walutowej, zapewnienia stabilności finansowej, wzmocnienia międzynarodowej roli euro oraz dywersyfikacji źródeł finansowania w szczególności dla małych i średnich przedsiębiorstw. Unia rynków kapitałowych zapewni konsumentom większy wybór poprzez umożliwienie im zakupu tańszych i lepszych produktów inwestycyjnych, a także umożliwi podmiotom świadczącym usługi finansowe rozszerzanie oferty poprzez oferowanie usług w innych państwach członkowskich.

W komunikacie Komisja zwróciła uwagę na najważniejsze elementy unii rynków kapitałowych, które udało się jej zrealizować w ciągu ostatnich trzech lat. Obejmują one kluczowe propozycje dotyczące tworzenia na jednolitym rynku nowych możliwości dla przedsiębiorstw i inwestorów dzięki nowym ogólnounijnym produktom i usługom, prostszym, jaśniejszym i bardziej proporcjonalnym zasadom, a także skuteczniejszemu nadzorowi nad sektorem finansowym. Unijni współprawodawcy nadal prowadzą dyskusje na temat dziesięciu spośród trzynastu wniosków dotyczących utworzenia podstawowych elementów unii rynków kapitałowych. Nie przyjęto jeszcze trzech wniosków dotyczących zrównoważonych finansów i trzech innych wniosków, które są istotne dla rynków finansowych UE. Komisja wezwała Parlament Europejski i Radę, aby przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, które odbędą się w maju 2019 r., wprowadziły wszystkie podstawowe elementy unii rynków kapitałowych. Rada Europejska została wezwana do poparcia tych starań na grudniowym posiedzeniu. Jak podkreślono w komunikacie z 22 listopada, mają one zasadnicze znaczenie nie tylko dla dokończenia budowy unii gospodarczej i walutowej oraz unii bankowej, ale również dla jednolitego rynku.

Kontekst

Unia bankowa wraz z unią rynków kapitałowych wspierają bardziej zintegrowany i stabilny system finansowy w Unii Europejskiej. Pomagają one w zwiększeniu odporności unii gospodarczej i walutowej na wstrząsy, ułatwiając istotnie udział sektora prywatnego w podziale ryzyka w różnych państwach, a jednocześnie zmniejszając zapotrzebowanie na udział sektora publicznego w podziale ryzyka.

Aby zintensyfikować prace nad dokończeniem budowy unii bankowej poprzez przyspieszenie procesu zmniejszania ryzyka w sektorze bankowym UE, Komisja zaproponowała w marcu 2018 r. pakiet działań mających na celu rozwiązanie problemu kredytów zagrożonych. Działania te ukierunkowane są na cztery kluczowe obszary: zagwarantowanie, aby banki odkładały fundusze na pokrycie kosztów ryzyka związanego z udzielanymi w przyszłości kredytami, które mogą stać się kredytami zagrożonymi; wspieranie rozwoju rynków wtórnych, na których banki mogą sprzedawać swoje kredyty zagrożone jednostkom obsługującym kredyty i inwestorom; ułatwienie odzyskiwania wierzytelności, jako uzupełnienie wniosku dotyczącego niewypłacalności i restrukturyzacji przedsiębiorstw przedstawionego w listopadzie 2016 r.; wspieranie państw członkowskich, które o to poproszą, w restrukturyzacji banków, poprzez przekazanie im niewiążących wytycznych dotyczących tworzenia spółek zarządzania aktywami lub innych środków radzenia sobie z kredytami zagrożonymi.

Celem unii rynków kapitałowych jest lepsze powiązanie oszczędności z inwestycjami oraz wzmocnienie europejskiego systemu finansowego poprzez zwiększenie udziału sektora prywatnego w podziale ryzyka, zapewnienie alternatywnych źródeł finansowania i zwiększenie oferty dla inwestorów detalicznych i instytucjonalnych. Unia rynków kapitałowych jest częścią trzeciego filaru opracowanego przez Komisję planu inwestycyjnego dla Europy i ma zasadnicze znaczenie dla realizacji priorytetu Komisji Junckera polegającego na zwiększeniu zatrudnienia, w tym zatrudnienia ludzi młodych, oraz pobudzeniu wzrostu gospodarczego. Komisja przedstawiła wszystkie wnioski ustawodawcze, które zapowiedziała w planie działania na rzecz unii rynków kapitałowych z września 2015 r., jak również w swoim śródokresowym przeglądzie z czerwca 2017 r. Komisja wzywa współprawodawców do podjęcia natychmiastowych działań, jeszcze przed wyborami do Parlamentu Europejskiego w 2019 r., tak aby wprowadzić wszystkie główne elementy umożliwiające zakończenie tworzenia unii rynków kapitałowych.

Więcej informacji

Informacje szczegółowe

Data publikacji
28 listopada 2018
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce