Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy22 czerwca 2018Przedstawicielstwo w Polsce

Innowacje: Polska z zadyszką

Opublikowany przez Komisję Europejski Ranking Innowacyjności 2018 pokazuje, że wyniki UE w tej dziedzinie są coraz lepsze. Konieczne są jednak dalsze działania, aby zapewnić konkurencyjność Europy na świecie. Polska jest jednym ze słabszych...

Carlos Moedas

Co roku Komisja publikuje ocenę porównawczą wyników państw członkowskich w dziedzinie innowacji i zestawia ją z wynikami międzynarodowych konkurentów. Takie dane pomagają państwom członkowskim i całej UE ocenić, jakie obszary wymagają podjęcia większych starań.

Elżbieta Bieńkowska, komisarz do spraw rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP, powiedziała: - Europejski Ranking Innowacyjności na rok 2018 ponownie pokazuje, że w Europie istnieje bogactwo talentów i panuje duch przedsiębiorczości, ale musimy bardziej się postarać, by przełożyć te atuty na sukces. UE, państwa członkowskie, regiony i przemysł, w tym nasze liczne małe i średnie przedsiębiorstwa, muszą ze sobą współpracować w celu skuteczniejszego przydzielania środków w naszej gospodarce, poprawy funkcjonowania rynku wewnętrznego i pomocy w zapewnieniu, by Europa pozostała w światowej czołówce pod względem innowacji.

Carlos Moedas, komisarz ds. badań, nauki i innowacji, dodał: - Ta edycja rankingu pokazuje raz jeszcze, że Europa jest silna w nauce, ale ma gorsze wyniki w obszarze innowacji. W odnowionej agendzie w dziedzinie badań naukowych i innowacji określono działania, dzięki którym Europa może stać się światowym liderem w obszarze innowacji. Nasze wnioski dotyczące programu „Horyzont Europa” – kolejnego unijnego programu w dziedzinie badań naukowych i innowacji – przyczynią się do przyspieszenia innowacji w całym łańcuchu wartości oraz do sprawniejszego wskazywania przełomowych innowacji i zwiększania ich skali.

W tegorocznej edycji Europejskiego Rankingu Innowacyjności widoczne są pozytywne tendencje w większości państw UE, zwłaszcza na Malcie, w Holandii i Hiszpanii. Czołową pozycję w dziedzinie innowacji w UE nadal zajmuje Szwecja. UE dogania głównych konkurentów, takich jak Kanada, Japonia i Stany Zjednoczone. Zniwelowanie tej różnicy w obszarze innowacji i utrzymanie przewagi nad Chinami będzie jednak wymagało skoordynowanych wysiłków na rzecz pogłębienia potencjału innowacyjnego Europy.

Ustalenia te potwierdzają przedstawioną niedawno przez Komisję odnowioną agendę w dziedzinie badań naukowych i innowacji – wezwanie przywódców UE do działania, aby pomóc Europie stać się światowym liderem w dziedzinie innowacji, zgodnie z jej potencjałem. 16 maja w Sofii przywódcy UE przeprowadzili nieformalną dyskusję. Jej konkluzje mają zostać sformułowane podczas posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 28–29 czerwca. Aby przyczynić się do wiodącej roli Europy w dziedzinie innowacji, Komisja przedstawiła 7 czerwca wniosek dotyczący programu „Horyzont Europa”. Jest to najambitniejszy jak dotąd unijny program finansowania badań naukowych i innowacji: na lata 2021–2027 przeznaczono na niego kwotę 100 mld euro. Jednak samo finansowanie UE nie wystarczy. Aby utrzymać i ulepszyć europejski styl życia, potrzebny jest wspólny wysiłek ze strony sektora publicznego i prywatnego.

Europejski Ranking Innowacyjności 2018: najważniejsze wyniki

Szwecja po raz kolejny została unijnym liderem innowacji, a tuż za nią uplasowały się: Dania, Finlandia, Holandia, Zjednoczone Królestwo i Luksemburg, który w tym roku po raz pierwszy dołączył do grona liderów innowacji. Niemcy spadły do grupy silnych innowatorów.
Europejski Ranking Innowacyjności 2018 – ranking państw. Oś Y: wyniki w zakresie innowacji w 2017 (słupki kolorowe), 2016 (kreski poziome) i 2010 r. (słupki szare) w stosunku do średniej UE w roku 2010 – zbiorczo dla 27 wskaźników; oś X: państwa UE.

Od 2010 r. wyniki UE pod względem innowacyjności wzrosły średnio o 5,8 proc. W ciągu ostatnich 8 lat wyniki w zakresie innowacji wzrosły w 18 krajach UE i spadły w dziesięciu. Największy wzrost odnotowały Litwa, Malta, Holandia i Zjednoczone Królestwo, natomiast największy spadek miał miejsce na Cyprze i w Rumunii.

Na arenie światowej Unia dogania Kanadę, Japonię i Stany Zjednoczone. UE utrzymuje przewagę nad Chinami, ale przewaga ta zmniejsza się szybko, gdyż Chiny poprawiły swoje wyniki w tempie trzykrotnie wyższym niż UE. Unia pozostaje w tyle za Koreą Południową, jednak oczekuje się, że w najbliższych latach stopniowo nadrobi zaległości.

W wybranych obszarach innowacji liderami UE są:

  • Dania – zasoby ludzkie i otoczenie sprzyjające innowacjom;
  • Luksemburg – atrakcyjne systemy badań;
  • Francja – finansowanie i wsparcie;
  • Irlandia – innowacje w MŚP oraz wpływ na poziom zatrudnienia i wielkość sprzedaży;
  • Belgia – sieci innowacji i współpraca w zakresie innowacji.

Wyniki innowacji poprawiły się najbardziej w dziedzinach nasycenia usługami szerokopasmowego dostępu do internetu, zasobów ludzkich oraz atrakcyjnych systemów badań, szczególnie w odniesieniu do międzynarodowych wspólnych publikacji.

Wydatki publiczne na badania i rozwój jako odsetek PKB pozostają poniżej poziomu z 2010 r.

Przewiduje się, że w ciągu najbliższych dwóch lat ogólny poziom innowacyjności w UE wzrośnie o 6 proc.

Kontekst

W ostatnich dziesięcioleciach siłą napędową około dwóch trzecich wzrostu gospodarczego w Europie były innowacje. Europa, zamieszkiwana przez zaledwie 7 proc. światowej populacji, generuje 20 proc. światowych inwestycji w badania naukowe i rozwój, wydaje jedną trzecią wysokiej klasy publikacji naukowych oraz zajmuje dominującą pozycję na świecie w takich sektorach przemysłu, jak: farmaceutyka, chemikalia, inżynieria mechaniczna i moda. Europa również mocno wspiera innowacje poprzez kluczowe technologie prorozwojowe, takie jak fotonika i biotechnologia.

Jednak nasz kontynent w wielu dziedzinach pozostaje w tyle. Unijne firmy wydatkują na innowacje mniej niż ich konkurenci. Kapitał wysokiego ryzyka w Europie jest w dalszym ciągu słabo rozwinięty, co prowadzi do tego, że przedsiębiorstwa przenoszą się do otoczenia, w którym mają większe szanse na szybki rozwój. Nakłady na inwestycje publiczne w całej Unii wynoszą poniżej docelowego poziomu 3 proc. PKB. Intensywność badań naukowych i rozwoju rozkłada się nierównomiernie pomiędzy unijnymi regionami, a inwestycje i badania koncentrują się głównie w Europie Zachodniej. Ponadto 40 proc. pracowników w Europie nie posiada niezbędnych umiejętności cyfrowych.

Coroczny Europejski Ranking Innowacyjności przedstawia ocenę porównawczą wyników w zakresie badań naukowych i innowacji, osiągniętych przez państwa członkowskie UE i wybrane państwa trzecie. Zawiera analizę mocnych i słabych stron krajowych systemów badań i innowacji oraz pomaga krajom w ocenie obszarów, na których muszą skupić swoje starania, aby zwiększyć innowacyjność.

Dodatkowe informacje

Informacje szczegółowe

Data publikacji
22 czerwca 2018
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce