Skip to main content
Symbol graficzny Komisji Europejskiej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy17 czerwca 2019Przedstawicielstwo w Polsce

Handel pomimo barier

Europejskie firmy napotykają na coraz większe bariery na rynkach zagranicznych – wynika z opublikowanego sprawozdania Komisji Europejskiej. Mimo to od początku kadencji wyeliminowano 123 takie bariery, co w 2018 r. pozwoliło na zwiększenie eksportu o...

Handel pomimo barier

W ostatnim wydaniu sprawozdania w sprawie barier w handlu i inwestycjach wskazano 45 nowych barier handlowych wprowadzonych w 2018 r. w państwach spoza UE. Oznacza to, że łącznie istnieje rekordowa liczba 425 środków w 59 różnych krajach, co kosztuje europejskie przedsiębiorstwa miliardy euro rocznie.

Komisarz ds. handlu CeciliaMalmström powiedziała: - W skomplikowanej sytuacji, z jaką mamy obecnie do czynienia, przy rosnącej liczbie napięć handlowych i środków protekcjonistycznych, UE musi nadal bronić interesów swoich przedsiębiorstw na rynkach światowych. Niezwykle ważne jest dopilnowanie, by obowiązujące przepisy były przestrzegane. Dzięki naszym skutecznym interwencjom od czasu objęcia przeze mnie urzędu pod koniec 2014 r. usunięto dotychczas już 123 barier ograniczających możliwości unijnego wywozu. Rozwiązując konkretne problemy zgłoszone przez nasze przedsiębiorstwa, udało nam się osiągnąć korzyści gospodarcze równoważne pod względem wartości z tymi uzyskanymi w wyniku umów handlowych zawartych przez UE. Bez wątpienia wysiłki te należy kontynuować.

Na pierwszych dwóch miejscach całego wykazu znajdują się Chiny i Rosja, które utrzymują odpowiednio 37 i 34 problematyczne środki handlowe. Większość skutków dla wywozu z UE wynika ze środków wprowadzonych przez Chiny, Stany Zjednoczone, Indie i Algierię. Dotyczą one 80 proc. całego wywozu z UE objętego nowymi środkami i koncentrują się głównie na sektorach związanych ze stalą, aluminium i technologiami informacyjno-komunikacyjnymi (ICT).

Wysiłki UE na rzecz egzekwowania obowiązujących przepisów handlu międzynarodowego dają wyraźne rezultaty. Interweniując w ścisłej współpracy z państwami członkowskimi i przedsiębiorstwami UE w ramach unijnej strategii lepszego dostępu do rynku, Komisja usunęła w ubiegłym roku aż 35 barier handlowych, między innymi w Chinach, Japonii, Indiach i Rosji. Środki te obejmowały osiem kluczowych sektorów eksportowych i inwestycyjnych UE, w tym rolnictwo i rybołówstwo, samochody, wyroby włókiennicze i skórzane, wina i napoje spirytusowe, kosmetyki, produkty mineralne, części do samolotów oraz sprzęt ICT. Niektóre z tych środków wpłynęły również na poszczególne sektory w sposób horyzontalny.

Bariery w handlu i inwestycjach wyeliminowane w 2018 r. obejmowały między innymi:

  • chińskie ograniczenia w odniesieniu do przywozu produktów wołowiny i baraniny;
  • rosyjskie bezprawne środki antydumpingowe dotyczące lekkich pojazdów użytkowych;
  • cła na towary elektroniczne i obowiązkowe świadectwa weterynaryjne ograniczające wywóz wyrobów skórzanych w Indiach;
  • ograniczenia dotyczące stosowania dopuszczonych dodatków w winie i napojach spirytusowych w Japonii;
  • obowiązkowe oznaczanie wyrobów włókienniczych w Egipcie.

Kontekst

Egzekwowanie przepisów dotyczących handlu międzynarodowego uznano za główny priorytet strategii Komisji z 2015 r. „Handel z korzyścią dla wszystkich”. Jednym z głównych zadań Komisji jest usuwanie barier handlowych, a także większy nacisk na wdrażanie umów handlowych UE. Celem unijnego poszerzonego partnerstwa na rzecz dostępu do rynków jest zapewnienie, by nasze przedsiębiorstwa mogły konkurować na równych warunkach w przypadku poszukiwania możliwości eksportowych i inwestycyjnych w krajach spoza Europy.

Sprawozdanie Komisji w sprawie barier w handlu i inwestycjach jest publikowane corocznie od początku kryzysu gospodarczego w 2008 r. Jest ono oparte w całości na informacjach na temat barier handlowych i inwestycyjnych na rynkach zagranicznych, zgłoszonych przez europejskie przedsiębiorstwa.

Komisja uruchomiła również w państwach członkowskich inicjatywę „dni dostępu do rynku”, aby zwiększyć świadomość mniejszych przedsiębiorstw na temat tego, w jaki sposób UE może pomóc w pokonywaniu napotykanych przez nie barier. W ciągu zaledwie 12 miesięcy zorganizowano imprezy z udziałem lokalnych przedsiębiorstw w Danii, Hiszpanii, Holandii, na Litwie, w Portugalii i we Francji.

Po opublikowaniu w dniu 28 marca 2019 r. 37. sprawozdania rocznego w sprawie działań antydumpingowych, antysubsydyjnych i ochronnych UE jest to drugie sprawozdanie w sprawie egzekwowania przepisów opublikowane przez Komisję w 2019 r. Sprawozdanie przedstawiające postępy we wdrażaniu umów handlowych UE zostanie opublikowane jeszcze w tym roku.

Więcej informacji

Informacje szczegółowe

Data publikacji
17 czerwca 2019
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce