Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy10 maja 2017Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 6 min

Globalizacja: tak czy nie?

Globalizacja to potężna siła przynosząca Europie i światu zarówno korzyści, jak i liczne wyzwania – mówi wiceprzewodniczący KE Jyrki Katainen rozpoczynając debatę na ten temat. Zapowiadał ją już na początku marca przewodniczący KE Jean-Claude Juncker...

170510_jyrki_katainen.jpg

W nawiązaniu do Białej księgi w sprawie przyszłości Europy przedstawionej 1 marca br., KE skupia się na tym, w jaki sposób wykorzystać możliwości płynące z globalizacji.

Opublikowany dokument, oparty na rzetelnej ocenie zalet i wad globalizacji, ma na celu zainicjowanie debaty na temat możliwości kształtowania tego procesu przez państwa członkowskie i UE, aby przygotować się na przyszłość i poprawić jakość życia Europejczyków.

Frans Timmermans, pierwszy wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, powiedział: - Globalizacja co do zasady wywiera pozytywny wpływ na europejską gospodarkę, ale ma to niewielkie znaczenie dla naszych obywateli, jeżeli płynące z niej korzyści nie są dzielone w równy i sprawiedliwy sposób. Europa musi przyczynić się do wprowadzenia gruntownych zmian w ogólnoświatowych zasadach, tak by wolny handel stał się sprawiedliwym handlem. Aby globalizacja była zrównoważona oraz przynosiła korzyści wszystkim Europejczykom. Jednocześnie musimy tak ukierunkować naszą politykę, aby obywatele zdobywali wykształcenie i umiejętności, jakich potrzebują, by dotrzymać kroku zmianom zachodzącym w gospodarce. Lepsza redystrybucja zagwarantuje spójność społeczną oraz solidarność, na których opiera się Unia.

Jyrki Katainen, wiceprzewodniczący do spraw miejsc pracy, wzrostu, inwestycji i konkurencyjności, stwierdził: - Globalizacja to potężna siła przynosząca Europie i światu zarówno korzyści, jak i liczne wyzwania. Aby zachować korzyści płynące z otwartości, a jednocześnie zmierzyć się z jej wadami, Europa musi promować silniejszy i bardziej sprawiedliwy porządek świata oparty na zasadach, zdecydowanie przeciwdziałać nieuczciwym praktykom oraz doprowadzić do tego, aby nasze społeczeństwa były bardziej odporne - a nasze gospodarki bardziej konkurencyjne - w obliczu szybko zmieniających się warunków.

W dokumencie rzetelnie rozważono wpływ globalizacji na UE. Faktem jest, że choć UE bardzo skorzystała na globalizacji, proces ten przyniósł również wiele wyzwań. Na całym świecie globalizacja pomogła milionom ludzi wydobyć się z ubóstwa, a uboższym krajom – narobić zaległości rozwojowe. W przypadku UE otwarta wymiana handlowa pobudziła wzrost gospodarczy, a każdy miliard euro dodatkowego eksportu przekłada się na utrzymywanie 14 tys. miejsc pracy. Przede wszystkim, z niższych cen towarów korzystają też biedniejsze gospodarstwa domowe. Korzyści te nie są jednak uzyskiwane automatycznie ani równomiernie rozłożone w społeczeństwie. Na Europę wpływa również to, że nie wszystkie kraje przestrzegają tych samych norm w dziedzinach takich jak zatrudnienie, normy ochrony środowiska lub normy bezpieczeństwa. Oznacza to, że europejskie przedsiębiorstwa nie mogą konkurować wyłącznie na bazie cen z ich zagranicznymi odpowiednikami; może to prowadzić do zamykania fabryk, utraty miejsc pracy oraz wywierania presji na obniżanie płac lub pogarszanie warunków zatrudnienia pracowników.

Ani protekcjonizm, ani strategia leseferyzmu nie stanowią jednak rozwiązania tego problemu. Dowody przedstawione w dokumencie jasno pokazują, że globalizacja może przynosić korzyści, jeżeli jest właściwie wykorzystywana. UE musi dążyć do lepszego podziału korzyści płynących z globalizacji poprzez współpracę z państwami członkowskimi i regionami, jak i ze swoimi partnerami międzynarodowymi oraz innymi zainteresowanymi stronami. Powinniśmy wykorzystać tę szansę, by razem kształtować proces globalizacji zgodnie z naszymi wartościami oraz interesami.

Dzisiejszy dokument otwiera niezwykle ważną debatę na temat sposobów wykorzystania możliwości płynące z globalizacji oraz odpowiedzieć na towarzyszące jej szanse i wyzwania.

  • W dziedzinie polityki zewnętrznej w dokumencie skupiono się na konieczności ukształtowania zrównoważonego porządku międzynarodowego, opartego na podzielanych przez wszystkich zasadach oraz wspólnym programie. UE zawsze popierała stosowanie skutecznych i wielostronnych przepisów międzynarodowych; powinna nadal tworzyć je w taki sposób, by odpowiadały one nowym realiom i były skutecznie wdrażane. Poprzez przeciwdziałanie szkodliwym oraz nieuczciwym zachowaniom, takim jak uchylanie się od opodatkowania, szkodliwe dotacje rządowe lub dumping socjalny, UE mogłaby na przykład wywrzeć nacisk w kwestii opracowania nowych przepisów, które stworzyłyby równiejsze warunki działania. Do zdecydowanego działania UE przeciwko państwom lub przedsiębiorstwom stosującym nieuczciwe praktyki mogłyby przyczynić się również skuteczne instrumenty ochrony handlu oraz wielostronny trybunał inwestycyjny.
  • W wymiarze krajowym dokument przedstawia propozycje narzędzi służących ochronie obywateli oraz wyrównaniu ich szans przy pomocy rozbudowanej polityki społecznej, jak również zapewnianiu im niezbędnego wsparcia w dziedzinie kształcenia i szkolenia przez całe życie. Do bardziej sprawiedliwego podziału bogactwa mogłyby przyczynić się zarówno progresywna polityka podatkowa, jak i inwestycje w innowacje oraz zdecydowana polityka socjalna. Jednocześnie negatywne skutki mogą być łagodzone poprzez korzystanie z funduszy strukturalnych UE w celu pomocy regionom podatnym na zagrożenia, a także z Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (zob. arkusz informacyjny na temat Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji) w celu pomocy zwolnionym pracownikom w znalezieniu nowej pracy.

Kontekst

Handel zagraniczny odpowiada za blisko jedną trzecią naszego dochodu narodowego. Wraz z rozwojem rynków zagranicznych zwiększył się również eksport z Europy, wspierając tym samym utrzymanie dobrze płatnego zatrudnienia. Dzięki specjalizacji oraz skoncentrowaniu się na tym, co robią najlepiej, państwa mogą zwiększać swoją produkcję przy jednoczesnym obniżaniu kosztów, zwiększając siłę nabywczą konsumentów. Ludzie bez przeszkód podróżują, pracują, uczą się i mieszkają w różnych krajach. Komunikują się ze sobą za pomocą internetu, wymieniają poglądy, dzielą się swoją kulturą i doświadczeniami. Studenci mają dostęp do kursów online oferowanych przez najbardziej prestiżowe uczelnie na całym świecie. Międzynarodowa konkurencja oraz współpraca naukowa przyśpieszają innowacje. Globalizacja pomogła również wydobyć się z ubóstwa milionom ludzi, a uboższym krajom – narobić zaległości rozwojowe.

Z globalizacją wiążą się jednak również wyzwania. Wielu Europejczyków obawia się, że globalizacja prowadzi do niesprawiedliwości społecznej, utraty miejsc pracy lub obniżenia standardów ochrony środowiska naturalnego, zdrowia czy prywatności. Niekiedy mają oni również poczucie, że globalizacja stanowi zagrożenie dla ich tożsamości, tradycji i stylu życia. Obawy te muszą zostać wzięte pod uwagę i należy się do nich ustosunkować.

Wykorzystywanie możliwości płynących z globalizacji, zmienianie świata na lepsze, promowanie wyższych standardów oraz wartości poza Europą, ochrona obywateli przed nieuczciwymi praktykami oraz zwiększanie odporności społeczeństw i konkurencyjności gospodarek należą do głównych priorytetów obecnej Komisji.

Dokument dotyczący wykorzystania możliwości płynących z globalizacji nawiązuje do Białej księgi w sprawie przyszłości Europy przedstawionej w dniu 1 marca br., w której określono najważniejsze wyzwania i szanse dla Europy na nadchodzące dziesięciolecie. Biała księga wyznacza też początek procesu, w ramach którego UE-27 zdecyduje o swoim przyszłym kształcie. Aby zachęcić do udziału w tym przedsięwzięciu, Komisja Europejska wraz z Parlamentem Europejskim i zainteresowanymi państwami członkowskimi zorganizują w europejskich miastach i regionach serię debat pod hasłem „Przyszłość Europy”.

Po dokumencie dotyczącym możliwości płynących z globalizacji opracowanych zostanie szereg dokumentów na temat:

  • pogłębienia unii gospodarczej i walutowej w oparciu o sprawozdanie pięciu przewodniczących z czerwca 2015 r.;
  • przyszłości obronności w Europie
  • przyszłości finansów UE.

Więcej informacji:

Informacje szczegółowe

Data publikacji
10 maja 2017
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce