Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy2 lutego 2022Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 7 min

Gaz i atom w taksonomii

Wybrane działania związane z gazem ziemnym i energią jądrową są zgodne z klimatycznymi i środowiskowymi celami UE. Pozwoli to przyspieszyć odejście od wytwarzanie energii elektrycznej z węgla.

Inwestycje w klimat

Komisja Europejska przedstawiła uzupełniający akt delegowany w sprawie systematyki dotyczącej zmiany klimatu dotyczący jej łagodzenia i przystosowania się do niej. Kolegium komisarzy osiągnęło porozumienie polityczne w sprawie tekstu, który zostanie formalnie przyjęty po przetłumaczeniu na wszystkie języki UE.

Osiągnięcie przez UE neutralności klimatycznej do 2050 r. będzie wymagało bardzo wielu inwestycji prywatnych. Unijna systematyka dotycząca zrównoważonego rozwoju ma na celu ukierunkowanie inwestycji prywatnych na działania, które są niezbędne do osiągnięcia neutralności klimatycznej. Systematyka (klasyfikacja) nie określa natomiast, czy konkretna technologia stanie się częścią koszyków energetycznych państw członkowskich. Celem jest przyspieszenie transformacji dzięki wykorzystaniu wszystkich możliwych rozwiązań wspierających osiągnięcie naszych celów klimatycznych. Biorąc pod uwagę opinie naukowe i obecny postęp technologiczny, Komisja uważa, że prywatne inwestycje w działalność związaną z gazem ziemnym i energią jądrową odgrywają ważną rolę. Wybrane działania związane z gazem ziemnym i energią jądrową są zgodne z klimatycznymi i środowiskowymi celami UE i pozwolą nam przyspieszyć przejście od bardziej zanieczyszczającej działalności – takiej jak wytwarzanie energii elektrycznej z węgla – w stronę bardziej neutralnej dla klimatu przyszłości, opartej przede wszystkim na odnawialnych źródłach energii.

Uzupełniający akt delegowany dotyczący zmiany klimatu:

— Uzupełnia unijną systematykę dotyczącą zrównoważonego rozwoju o dodatkowe działalności ekonomiczne sektora energetycznego. W art. 10 ust. 2 rozporządzenia w sprawie systematyki określono jasne i rygorystyczne warunki, na podstawie których pewne działalności związane z energią jądrową i gazem ziemnym można dodać do stosowanego od 1 stycznia 2022 r. pierwszego aktu delegowanego w sprawie łagodzenia zmiany klimatu i przystosowania się do niej. Te rygorystyczne warunki obejmują: dla gazu ziemnego i energii jądrowej – wnoszenie wkładu w transformację w kierunku gospodarki neutralnej dla klimatu; dla energii jądrowej – spełnienie wymogów w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i środowiskowego; dla gazu ziemnego – wniesienie wkładu w przejście od węgla kamiennego do odnawialnych źródeł energii. Bardziej szczegółowe warunki dodatkowe obowiązujące dla wszystkich powyższych działalności są wyszczególnione w opublikowanym dziś uzupełniającym akcie delegowanym.

— Wprowadza określone wymogi dla przedsiębiorstw dotyczące ujawniania informacji, związane z ich działalnością w sektorach gazowym i energetyki jądrowej. Aby zapewnić przejrzystość, Komisja zmieniła akt delegowany w sprawie systematyki dotyczącej ujawniania informacji, co pozwoli inwestorom określić, które potencjalne inwestycje są związane z działalnością dotyczącą gazu ziemnego lub energią jądrową, a tym samym dokonać przemyślanych decyzji.

Tekst uzupełniającego aktu delegowanego powstał w następstwie konsultacji eksperckich z udziałem grupy ekspertów z państw członkowskich ds. zrównoważonego finansowania i platformy ds. zrównoważonego finansowania. Komisja wysłuchała również informacji zwrotnych Parlamentu Europejskiego. Wszelkie uwagi przekazane przez powyższe grupy zostały skrupulatnie przeanalizowane przez Komisję i uwzględnione przy tworzeniu przedstawionego dzisiaj tekstu. Dzięki informacjom zwrotnym wprowadzono na przykład odpowiednie korekty do technicznych kryteriów kwalifikacji, wymogów dotyczących weryfikacji i ujawniania informacji, dzięki czemu poprawiły się ich przejrzystość i użyteczność.

Valdis Dombrovskis, wiceprzewodniczący wykonawczy do spraw gospodarki służącej ludziom, stwierdził: - Neutralność klimatyczna jest naszym celem i zobowiązaniem. Jeżeli zależy nam na osiągnięciu naszych celów na 2030 r. i 2050 r., to musimy działać już teraz. Akt delegowany służy wsparciu gospodarki europejskiej w sprawiedliwej transformacji energetycznej. Jest on mostem w stronę ekologicznego systemu energetycznego opartego na odnawialnych źródłach energii. Akt przyspieszy inwestycje prywatne, których szczególnie w obecnej dekadzie bardzo potrzebujemy. Dzięki ustanowionym przepisom udało nam się poprawić przejrzystość i ujawnianie informacji, tym samym umożliwiając inwestorom dokonywanie przemyślanych decyzji oraz unikając pseudoekologicznego marketingu.

Mairead McGuinness, komisarz zajmująca się stabilnością finansową usług finansowych i uniami rynków kapitałowych, stwierdziła: - UE dąży do neutralności klimatycznej do 2050 r. i – aby ten cel osiągnąć – musimy wykorzystać wszystkie dostępne narzędzia. Wzmocnienie inwestycji prywatnych w transformację jest kluczem do wypełnienia postawionych przez nas celów energetycznych. Postawiliśmy rygorystyczne warunki, aby wesprzeć inwestycje na rzecz transformacji i odejście od bardziej szkodliwych źródeł energii, np. węgla. Poprawiamy również przejrzystość rynkową, która umożliwi inwestorom określnie działalności związanych z gazem ziemnym i energią jądrową w ramach wszelkich decyzji inwestycyjnych.

Dalsze kroki

Po przetłumaczeniu na wszystkie języki urzędowe UE uzupełniający akt delegowany zostanie formalnie przekazany do współprawodawców w celu kontroli.

W przypadku innych aktów delegowanych w ramach rozporządzenia w sprawie systematyki Parlament Europejski i Rada (które przekazały Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych w ramach rozporządzenia w sprawie systematyki) będą miały cztery miesiące na przeanalizowanie dokumentu i, jeżeli uznają to za konieczne, na zgłoszenie wobec niego sprzeciwu. Obie instytucje mogą zawnioskować o dodatkowe dwa miesiące czasu na przeprowadzenie kontroli. Rada będzie miała prawo wniesienia sprzeciwu wobec aktu w drodze wzmocnionej większości kwalifikowanej, co oznacza, że co najmniej 72 proc. państw członkowskich – tj. co najmniej 20 państw członkowskich – reprezentujących co najmniej 65 proc. ludności UE musi zgłosić sprzeciw wobec aktu delegowanego. Parlament Europejski może wyrazić sprzeciw, jeżeli większość (tj. 353) posłów podczas posiedzenia plenarnego zagłosuje przeciwko.

Po upływie okresu kontroli i przy założeniu, że żaden ze współprawodawców nie wyrazi sprzeciwu, uzupełniający akt delegowany wejdzie w życie i będzie stosowany od 1 stycznia 2023 r.

Kontekst

Europejski Zielony Ład to europejska strategia na rzecz wzrostu gospodarczego, której celem jest poprawa dobrostanu i zdrowia obywateli, osiągnięcie przez Europę neutralności klimatycznej do 2050 r. oraz ochrona, utrzymanie i zwiększenie kapitału naturalnego i bioróżnorodności w UE.

Celem unijnej systematyki dotyczącej zrównoważonego rozwoju jest wsparcie przepływu środków pieniężnych na rzecz zrównoważonej działalności w całej Unii Europejskiej. Umożliwienie inwestorom przekierowania inwestycji w stronę bardziej zrównoważonych technologii i przedsiębiorstw będzie kluczem do osiągnięcia przez UE neutralności klimatycznej do 2050 r. Systematyka dotycząca zrównoważonego rozwoju jest bazującym na nauce narzędziem służącym przejrzystości przeznaczonym dla przedsiębiorstw i inwestorów. Oferuje ona wspólny język, z którego mogą korzystać inwestorzy dokonujący inwestycji w te projekty i rodzaje działalności gospodarczej, które wywierają znaczący pozytywny wpływ na klimat i środowisko. Ponadto nakłada na przedsiębiorstwa i uczestników rynków finansowych obowiązki w zakresie ujawniania informacji.

Choć cele klimatyczne są wspólne dla całej UE, koszyki energetyczne są wciąż kwestią, o której decydują same państwa członkowskie. Różnią się one między poszczególnymi państwami, a niektóre są nadal w dużej mierze oparte na węglu, skutkującym emisjami dwutlenku węgla. Systematyka umożliwia uruchomienie prywatnych inwestycji na rzecz celów klimatycznych. Obejmuje ona działania w zakresie energii odzwierciedlające zróżnicowanie krajowych sytuacji i punktów wyjścia.

Dodatkowe informacje

Pytanie i odpowiedzi dotyczące uzupełniającego aktu delegowanego dotyczącego zmiany klimatu obejmującego niektóre działalności związane z energią jądrową i gazem ziemnym

Zestawienie informacji

Uzupełniający akt delegowany w sprawie unijnej systematyki dotyczącej zmiany klimatu

Unijna systematyka dotycząca zrównoważonego rozwoju

Często zadawane pytania Czym jest unijna systematyka zrównoważonego rozwoju i jak będzie funkcjonowała w praktyce?

Często zadawane pytania Czym jest art. 8 aktu delegowanego w sprawie unijnej systematyki i jak będzie funkcjonował w praktyce?

Często zadawane pytania Interpretacja pewnych przepisów prawnych aktu delegowanego w sprawie ujawnień na podstawie art. 8 rozporządzenia w sprawie systematyki dotyczącego oświadczeń na temat kwalifikujących się działalności gospodarczych i aktywów

Strona internetowa DG FISMA poświęcona zrównoważonemu finansowaniu

Informacje szczegółowe

Data publikacji
2 lutego 2022
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce