Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy17 listopada 2022Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 8 min

Europejski filar praw socjalnych - pięć lat później

Europejski filar praw socjalnych jest obecnie wzorcowym standardem w tym obszarze. Obejmuje on m.in. przejrzystość i równość wynagrodzeń między kobietami i mężczyznami, płace minimalne i inwestowanie w umiejętności.

Europejski filar praw socjalnych - pięć lat później

Na pierwszym Europejskim forum zatrudnienia i praw socjalnych UE obchodzi piątą rocznicę ustanowienia Europejskiego filaru praw socjalnych, podsumowując poczynione postępy i spoglądając w przyszłość.

Minęło pięć lat od proklamowania przez Parlament Europejski, Radę i Komisję Europejskiego filaru praw socjalnych na Szczycie Społecznym w Göteborgu w 2017 r. Od tego czasu zobowiązanie to zostało potwierdzone na Szczycie Społecznym w Porto w 2021 r. przez przywódców UE, partnerów społecznych i organizacje społeczeństwa obywatelskiego. Komisja przedstawiła ponad 130 inicjatyw mających na celu wdrożenie filaru w państwach członkowskich i stworzenie Europy socjalnej, która jest sprawiedliwa, sprzyjająca włączeniu i pełna możliwości.

Inicjatywy te obejmują m.in. przejrzystość i równość wynagrodzeń między kobietami i mężczyznami, płace minimalne i inwestowanie w umiejętności, zwalczanie ubóstwa dzieci, dochód minimalny oraz ochronę bezpieczeństwa i zdrowia pracowników.

Po silnej odbudowie społeczno-gospodarczej po pandemii COVID-19 zasady filaru pozostają bardzo istotne w obecnej sytuacji, w której wiele gospodarstw domowych walczy o przetrwanie, w obliczu rosnących cen zaostrzonych przez rosyjską inwazję na Ukrainę. 

Realizacja europejskiego filaru praw socjalnych

W marcu 2021 r. Komisja przedstawiła Plan działania na rzecz Europejskiego filaru praw socjalnych. Do tej pory znaczna większość środków przewidzianych w planie została już przyjęta lub uruchomiona przez Komisję. Piątą rocznicę ustanowienia filaru obchodzono w Brukseli na pierwszym Europejskim forum zatrudnienia i praw socjalnych z udziałem przewodniczącej Komisji Ursuli von der Leyen, byłego przewodniczącego Komisji Jeana-Claude'a Junckera, komisarza Nicolasa Schmita i innych osobistości.

Pięć lat po ustanowieniu filaru jest on obecnie wzorcowym standardem w zakresie praw socjalnych. Kluczowym momentem było zatwierdzenie naszego planu przekształcenia zasad w działania przez unijnych przywódców, partnerów społecznych i społeczeństwo obywatelskie na Szczycie Społecznym w Porto. Nasza praca nie dobiegła końca: będziemy nadal dążyć do tego, by Europa stała się bardziej sprzyjająca włączeniu, sprawiedliwsza i oferująca więcej możliwości – zwłaszcza dla następnego pokolenia.

Nicolas Schmit, komisarz do spraw miejsc pracy i praw socjalnych - 17/11/2022

Rządy państw UE zatwierdziły cele społeczne UE na 2030 r. zawarte w Planie działania na rzecz filaru i przedstawiły swoje krajowe wkłady w osiągnięcie tych celów. Połączone zobowiązania państw członkowskich sprawiają, że UE znajduje się na prostej drodze do osiągnięcia lub nawet przekroczenia ogólnounijnych celów. Cele krajowe opracowano w wyniku intensywnych konsultacji prowadzonych przez państwa członkowskie, w tym konsultacji wewnętrznych z kluczowymi podmiotami społecznymi, takimi jak partnerzy społeczni, organizacje pozarządowe i władze lokalne.

Trzy ogólnounijne cele, które mają zostać osiągnięte do 2030 r., to:

  1. Co najmniej 78 proc. osób w wieku 20–64 lat powinno mieć zatrudnienie.
  2. Co najmniej 60 proc. wszystkich osób dorosłych powinno każdego roku uczestniczyć w szkoleniu.
  3. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym powinna zmaleć o co najmniej 15 mln, w tym o co najmniej 5 mln dzieci, w porównaniu z rokiem 2019.

Przykłady inicjatyw podjętych w celu wdrożenia filaru – uporządkowanych wokół trzech głównych rozdziałów dotyczących rynku pracy, warunków pracy i włączenia społecznego – to:

Równe szanse i dostęp do rynku pracy

Uczciwe warunki pracy

Ochrona socjalna i włączenie społeczne

Kontekst

Na szczycie w Göteborgu 17 listopada 2017 r. Parlament Europejski, Rada i Komisja ogłosiły uroczyście utworzenie Europejskiego filaru praw socjalnych. W filarze określono 20 praw i zasad przewodnich na rzecz silnej Europy socjalnej w XXI wieku, która jest sprawiedliwa, sprzyjająca włączeniu i pełna możliwości.

Szczyt Społeczny w Porto w dniach 7–8 maja 2021 r. umożliwił państwom członkowskim potwierdzenie zobowiązań i ambitnych celów. 7 maja 2021 r. partnerzy unijni (instytucje UE, partnerzy społeczni i organizacje społeczeństwa obywatelskiego) we wspólnym Zobowiązaniu społecznym z Porto zobowiązali się wypełnić trzy główne cele socjalne na 2030 r. 8 maja 2021 r. szefowie państw lub rządów UE przyjęli deklarację z Porto poświęconą Europie socjalnej. 25 czerwca 2021 r. Rada Europejska z zadowoleniem przyjęła główne cele UE zawarte w Planie działania na rzecz Europejskiego filaru praw socjalnych, zgodnie z deklaracją z Porto.

Dostępne jest finansowanie UE na rzecz wdrożenia Europejskiego filaru praw socjalnych, w szczególności w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+), który finansuje projekty promujące włączenie społeczne, zwalczające ubóstwo i inwestujące w ludzi, a także w ramach innych funduszy polityki spójności, Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności oraz InvestEU.

Europejskie forum zatrudnienia i praw socjalnych jest dorocznym sztandarowym wydarzeniem Dyrekcji Generalnej Komisji ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego (DG EMPL). Odbywa się ono po raz pierwszy w tym roku, co jest okazją do uczczenia piątej rocznicy ustanowienia Europejskiego filaru praw socjalnych.

Dodatkowe informacje

 

 

Informacje szczegółowe

Data publikacji
17 listopada 2022
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce