Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy22 listopada 2018Przedstawicielstwo w Polsce

Europa wraca na szlak inwestycyjny

- To nowe i wyjątkowe podejście przyniosło naszej gospodarce 360 mld euro w postaci nowych projektów finansowych – ocenia wiceprzewodniczący KE Jyrki Katainen podsumowując 4 lata funkcjonowania Planu Inwestycyjnego dla Europy. Statystyki pokazują, że...

Jyrki Katainen

Dzięki wsparciu Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS) z lepszego dostępu do finansów skorzysta 850 000 małych i średnich przedsiębiorstw. Szacuje się, że wsparcie EFIS zostało dotychczas przeznaczone na stworzenie 750 000 miejsc pracy, do 2020 r. ma powstać natomiast 1,4 mln miejsc pracy, co będzie miało pozytywny wpływ na miliony europejskich gospodarstw domowych.

Dzięki planowi inwestycyjnemu już teraz odnotowuje się wzrost unijnego PKB o 0,6 proc. Oczekuje się, że do 2020 r. wartość ta osiągnie poziom 1,3 proc. Korzyści odnoszą wszystkie państwa członkowskie, zwłaszcza te, które zostały najpoważniej dotknięte przez kryzys. Dzięki temu, że plan odniósł sukces, jest dzisiaj nowym wzorcem dla inwestycji ze wsparciem UE, zarówno w Europie, jak i poza nią. Przykładem może być tu nowy fundusz InvestEU oraz Instrument Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej, których projekt Komisja przedstawiła wraz z projektem kolejnego wieloletniego budżetu UE.

Wiceprzewodniczący Komisji odpowiedzialny za zatrudnienie, wzrost gospodarczy, inwestycje i konkurencyjność, Jyrki Katainen, zauważył: - Plan inwestycyjny zmienił reguły gry. Po czterech latach to nowe i wyjątkowe podejście do uruchamiania inwestycji prywatnych dla dobra ogółu przyniosło naszej gospodarce 360 mld euro w postaci nowych projektów finansowych. Udzieliliśmy pomocy w uruchomieniu innowacyjnych projektów, udoskonaliliśmy też otoczenie inwestycyjne w Europie. W kolejnym wieloletnim budżecie UE chcemy utrzymać tę tendencję i dopilnować, aby nasz modelowy plan inwestycyjny, który odniósł taki sukces, stał się nową europejską normą wspierania inwestycji.

Niezaprzeczalny sukces planu inwestycyjnego, który wykracza poza wymiar samych tylko inwestycji, dotyczy dwóch innych obszarów. Chodzi tu o dwie ważne innowacje: ukierunkowane wsparcie udzielone setkom projektodawców za pośrednictwem Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego, które opracowało do tej pory 860 wniosków, oraz Europejski portal projektów inwestycyjnych, który zawiera łatwo dostępną listę projektów przewidzianych do realizacji przez potencjalnych inwestorów.

Poczyniono starania na szczeblu krajowym i europejskim, aby usunąć bariery inwestycyjne i zwiększyć atrakcyjność Europy dla przedsiębiorstw, które będą tu uruchamiać działalność i odnosić zyski. Zgodnie z założeniami planu inwestycyjnego i celem dalszej poprawy otoczenia inwestycyjnego w Europie w komunikacie podkreślono potrzebę podjęcia zrównoważonych i skoordynowanych starań, przedstawionych poniżej:

  • Usunięcie utrudnień regulacyjnych: Komisja dąży do ułatwienia wymiany transgranicznej, zapewnienia większej przewidywalności przepisów i otwarcia bezprecedensowych możliwości inwestycyjnych w ramach strategii jednolitego rynku, jednolitego rynku cyfrowego, unii rynków kapitałowych oraz unii energetycznej. W osobnym komunikacie Komisja zestawiła utrzymujące się bariery oraz możliwości związane z jednolitym rynkiem, jednocześnie wzywając Parlament Europejski i Radę do szybkiego przyjęcia reform określonych w ramach tych czterech strategii obejmujących obszar całej UE, między innymi pozostałych elementów podstawowych unii rynków kapitałowych.
  • Realizacja reform strukturalnych sprzyjających biznesowi: W ramach europejskiego semestru Komisja pod przewodnictwem Jean-Claude'a Junckera wprowadziła nowe podejście oparte na trzech fundamentach wzrostu – reformach strukturalnych, inwestycjach i odpowiedzialności budżetowej. Podejście to okazało się skuteczne. We wszystkich państwach członkowskich odnotowano wzrost, zwłaszcza w odniesieniu do warunków administracyjnych i warunków prowadzenia działalności. Jednak w niektórych państwach konieczny jest silniejszy impuls w kierunku realizacji reform strukturalnych, np. w obszarze skutecznych systemów sprawiedliwości.

Zarówno w rocznej analizie wzrostu gospodarczego na 2019 r. opublikowanej wczoraj w kontekście jesiennego pakietu europejskiego semestru, jak i w opublikowanym dzisiaj badaniu Eurobarometr, opowiedziano się za podjęciem dalszych starań na rzecz usunięcia barier inwestycyjnych w Europie. W rocznej analizie wzrostu gospodarczego podkreślono, jak ważne jest wykorzystanie trwałego wzrostu gospodarczego do realizacji reform krajowych służących wzrostowi produkcyjności, zwiększeniu włączenia społecznego i jakości instytucjonalnej oraz poprawie jakości instytucji, a także usuwanie luk inwestycyjnych. Badanie Eurobarometr pokazuje, że jedynie niektóre z badanych przedsiębiorstw były w stanie zrealizować wszystkie lub niektóre z planowanych inwestycji. Wskazywały one na utrzymujące się bariery, takie jak obciążenia administracyjne.

Wniosek Komisji dotyczący następnego długoterminowego budżetu UE zmierza właśnie do wzmocnienia pozycji UE w gospodarce światowej jako atrakcyjnego miejsca do realizowania inwestycji. Nowy fundusz InvestEU będzie opierać się na sukcesie EFIS, a jego celem będzie uruchomienie kolejnych inwestycji o wartości 650 mld euro, natomiast program wsparcia reform zapewni państwom członkowskim wsparcie techniczne i finansowe pozwalające na realizację reform. Komisja wzywa Parlament Europejski i Radę do poczynienia postępów w sprawie następnego długoterminowego budżetu UE i związanych z nim wniosków sektorowych.

Kontekst

Plan inwestycyjny (plan Junckera) został uruchomiony w listopadzie 2014 r. w celu odwrócenia tendencji spadkowych w zakresie poziomu inwestycji. Pozwolił on wprowadzić Europę na drogę do ożywienia gospodarczego. Dzięki innowacyjnemu podejściu do inwestycji w ramach tego planu i wykorzystaniu ograniczonych zasobów publicznych w oparciu o gwarancję budżetową UE dla Grupy Europejskiego Banku Inwestycyjnego, uruchamiane są i będą nadal uruchamiane znaczne środki prywatne i publiczne na potrzeby inwestycji w strategicznych sektorach gospodarki UE, takich jak infrastruktura i gospodarka mieszkaniowa, badania i rozwój, nowe technologie i metody produkcji, edukacja i umiejętności oraz przejście na gospodarkę niskoemisyjną.

W lipcu 2018 r. plan inwestycyjny przekroczył pierwotne założenia inwestycyjne ustalone na 315 mld euro. W ramach EFIS zatwierdzono do tej pory 993 działań, w ramach których spodziewane jest uruchomienie 360 mld euro w postaci inwestycji w 28 państwach członkowskich UE, przy czym celem jest 500 mld euro do 2020 r.

Dodatkowe informacje:

Informacje szczegółowe

Data publikacji
22 listopada 2018
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce