Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy9 kwietnia 2019Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 5 min

Etyczna sztuczna inteligencja

- Etyczna sztuczna inteligencja jest korzystna dla wszystkich. Może również stać się przewagą konkurencyjną Europy jako lidera w tej dziedzinie – powiedział komisarz Andrus Ansip. Komisja Europejska rozpoczyna pilotaż wytycznych w zakresie etyki...

Sztuczna inteligencja a etyka

Komisja Europejska przedstawiła kolejne kroki ku budowaniu zaufania do sztucznej inteligencji dzięki rozpoczęciu nowego etapu prac grupy ekspertów wysokiego szczebla.

Opierając się na pracach grupy niezależnych ekspertów powołanej w czerwcu 2018 r., Komisja rozpoczyna etap pilotażowy, aby zapewnić, że wytyczne w zakresie etyki dotyczące rozwoju i wykorzystania sztucznej inteligencji (SI) będzie można wdrożyć w praktyce. Komisja zwraca się do przedstawicieli sektora przemysłu, instytutów badawczych i organów publicznych o przetestowanie listy kontrolnej, stanowiącej uzupełnienie wytycznych, sporządzonej przez grupę ekspertów wysokiego szczebla.

Przedstawione plany stanowią kolejny etap wdrażania strategii w zakresie SI przedstawionej przez Komisję w kwietniu 2018 r., której celem jest zwiększenie inwestycji publicznych i prywatnych do poziomu co najmniej 20 mld euro rocznie w ciągu najbliższej dekady, co przyczyni się do poprawy dostępności danych, wesprze talenty i zapewni zaufanie.

Wiceprzewodniczący do spraw jednolitego rynku cyfrowego Andrus Ansip oświadczył: - Z zadowoleniem przyjmuję wyniki prac podjętych przez niezależnych ekspertów. Wymiar etyczny SI nie jest luksusem czy dodatkiem. Nasze społeczeństwo będzie mogło w pełni korzystać z technologii jedynie wtedy, gdy będzie miało do nich zaufanie. Etyczna sztuczna inteligencja jest korzystna dla wszystkich. Może również stać się przewagą konkurencyjną Europy jako lidera w dziedzinie SI ukierunkowanej na człowieka, której ludzie mogą zaufać.

Komisarz do spraw gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego, Marija Gabriel, dodała: - Dziś podejmujemy ważny krok w kierunku etycznej i bezpiecznej sztucznej inteligencji w Unii. Mamy teraz solidne podstawy oparte na unijnych wartościach, wzmocnione szeroko zakrojonym i konstruktywnym zaangażowaniem wielu zainteresowanych stron, w tym przedsiębiorstw, środowisk akademickich i społeczeństwa obywatelskiego. Teraz wprowadzimy te wymogi w życie, a jednocześnie będziemy wspierać międzynarodową dyskusję na temat sztucznej inteligencji ukierunkowanej na człowieka.

Sztuczna inteligencja może przynieść korzyści w wielu sektorach, takich jak opieka zdrowotna, zużycie energii, bezpieczeństwo samochodów, rolnictwo, zmiana klimatu i zarządzanie ryzykiem finansowym. Sztuczna inteligencja może również pomóc w wykrywaniu nadużyć finansowych i zagrożeń dla cyberbezpieczeństwa oraz umożliwić organom ścigania skuteczniejsze zwalczanie przestępczości. Sztuczna inteligencja niesie ze sobą jednak nowe wyzwania dla przyszłości pracy i rodzi wątpliwości natury prawnej i etycznej.

Komisja stosuje trzyetapowe podejście: określenie kluczowych wymogów w zakresie godnej zaufania SI, ustanowienie zakrojonego na dużą skalę etapu pilotażowego w celu uzyskania informacji zwrotnych od zainteresowanych stron oraz praca nad doprowadzeniem do międzynarodowego konsensusu w sprawie SI ukierunkowanej na człowieka.

1. Siedem zasad niezbędnych do uzyskania godnej zaufania SI

Wiarygodna SI powinna działać zgodnie ze wszystkimi stosownymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi, a także z szeregiem wymogów – szczegółowe listy kontrolne mają pomóc w weryfikacji stosowania każdego z kluczowych wymogów:

  • przewodnia i nadzorcza rola człowieka – systemy SI powinny wspierać rozwój sprawiedliwego społeczeństwa poprzez wzmacnianie przewodniej roli człowieka i praw podstawowych, a nie zmniejszać, ograniczać czy wypaczać ludzką autonomię;
  • stabilność i bezpieczeństwo – algorytmy stosowane w ramach wiarygodnej sztucznej inteligencji muszą być bezpieczne, niezawodne i wystarczająco solidne, by poradzić sobie z błędami lub niespójnościami na wszystkich etapach cyklu życia systemu SI;
  • ochrona prywatności i danych – obywatele powinni mieć pełną kontrolę nad własnymi danymi, zaś dane ich dotyczące nie będą wykorzystywane do szkodzenia im ani dyskryminowania;
  • przejrzystość – należy zapewnić identyfikowalność systemów SI;
  • różnorodność, niedyskryminacja i sprawiedliwość – systemy SI powinny uwzględniać cały zakres ludzkich zdolności, umiejętności i wymogów oraz zapewniać dostępność;
  • dobrostan społeczny i środowiskowy – systemy sztucznej inteligencji powinny wzmacniać pozytywne zmiany społeczne, wspierać zrównoważony rozwój i odpowiedzialność ekologiczną;
  • odpowiedzialność – należy wprowadzić mechanizmy zapewniające odpowiedzialność za systemy SI oraz ich wyniki.

2. Pilotaż na dużą skalę z udziałem partnerów

Latem 2019 r. Komisja rozpocznie etap pilotażowy z udziałem jak najszerszego kręgu zainteresowanych stron. Już dziś przedsiębiorstwa, organy administracji publicznej i organizacje mogą dołączyć do europejskiego sojuszu na rzecz SI i otrzymać powiadomienie, gdy rozpocznie się projekt pilotażowy. Członkowie grupy ekspertów wysokiego szczebla ds. SI pomogą przedstawić i wyjaśnić wytyczne zainteresowanym partnerom w każdym państwie członkowskim.

3. Budowanie międzynarodowego konsensusu w sprawie SI ukierunkowanej na człowieka

Komisja chce przenieść to podejście do etyki dotyczącej SI na poziom globalny, ponieważ technologie, dane i algorytmy nie znają granic. W tym celu Komisja wzmocni współpracę z partnerami o podobnych poglądach, takimi jak Japonia, Kanada lub Singapur, i będzie nadal odgrywać aktywną rolę w międzynarodowych dyskusjach i inicjatywach, w tym w ramach G-7 i G-20. Etap pilotażowy obejmie również przedsiębiorstwa z innych krajów i organizacje międzynarodowe.

Dalsze działania

Członkowie grupy ekspertów ds. sztucznej inteligencji przedstawią szczegółowo swoje działania w ramach trzeciego Dnia Technologii Cyfrowych w Brukseli 9 kwietnia. Po zakończeniu etapu pilotażowego, na początku 2020 r. grupa ekspertów ds. sztucznej inteligencji dokona przeglądu list kontrolnych dotyczących kluczowych wymogów, opierając się na otrzymanych informacjach zwrotnych. W oparciu o ten przegląd i zdobyte doświadczenia Komisja oceni wyniki i określi kolejne działania.

Ponadto, aby zapewnić etyczny rozwój SI, jesienią 2019 r., Komisja uruchomi szereg sieci ośrodków doskonałości w zakresie badań naukowych nad SI, rozpocznie tworzenie sieci ośrodków innowacji cyfrowych oraz wraz z państwami członkowskimi i zainteresowanymi stronami rozpocznie dyskusje w celu opracowania i wdrożenia modelu wymiany danych i najlepszego wykorzystania wspólnych przestrzeni danych.

Kontekst

Komisja ułatwia i zacieśnia współpracę w zakresie SI w całej UE w celu zwiększenia swojej konkurencyjności i zapewnienia zaufania w oparciu o unijne wartości. W oparciu o europejską strategię na rzecz sztucznej inteligencji opublikowaną w kwietniu 2018 r. Komisja powołała grupę ekspertów wysokiego szczebla ds. SI, składającą się z 52 niezależnych ekspertów reprezentujących środowiska akademickie, przemysł i społeczeństwo obywatelskie. W grudniu 2018 r. grupa ta opublikowała pierwszy projekt wytycznych w zakresie etyki. Następnie przeprowadzono konsultacje z zainteresowanymi stronami i spotkania z przedstawicielami państw członkowskich w celu zebrania informacji zwrotnych. Działania te są zgodne ze skoordynowanym planem państw członkowskich mającym na celu wspieranie rozwoju i stosowania SI w Europie, przedstawionym w grudniu 2018 r.

Więcej informacji

Informacje szczegółowe

Data publikacji
9 kwietnia 2019
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce