Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy19 marca 2021Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 6 min

Dzień Technologii Cyfrowych 2021

Państwa UE zobowiązują się do realizacji najważniejszych inicjatyw cyfrowych. W ramach Dnia Technologii Cyfrowych 2021 ministrowie krajów Unii podpisali trzy deklaracje, aby połączyć wysiłki i zasoby na rzecz wspierania międzynarodowej łączności...

Dzień Technologii Cyfrowych 2021

Te konkretne zobowiązania pomogą przyspieszyć zieloną i cyfrową transformację Europy oraz przyczynią się do realizacji wizji i celów cyfrowej dekady Europy.

Margrethe Vestager, wiceprzewodnicząca wykonawcza do spraw Europy na miarę ery cyfrowej, powiedziała: - Nowe zobowiązania wzmacniają nasze wspólne ambicje w zakresie ukierunkowanego na człowieka podejścia do cyfryzacji. Szereg państw członkowskich podpisało dzisiaj wspólne deklaracje, dzięki czemu skonsolidowaliśmy nasze zobowiązania w trzech obszarach, do których należą: łączność, przedsiębiorstwa typu start-up i czyste technologie cyfrowe. Wzmacnia to nasze ambicje stworzenia Europy, która byłaby bardziej konkurencyjna, sprzyjająca włączeniu społecznemu i ekologiczna.

Thierry Breton, komisarz do spraw rynku wewnętrznego, powiedział: - Dzień Technologii Cyfrowych jest ważną inicjatywą na rzecz współpracy państw członkowskich, która służy osiągnięciu najważniejszych celów cyfrowych. Nowe zobowiązania podjęte dziś przez państwa członkowskie świadczą również o determinacji UE, by współpracować na rzecz mocniejszego przywództwa cyfrowego do 2030 r.

Pedro Siza Vieira, portugalski minister ds gospodarki i transformacji cyfrowej, powiedział: - Prezydencja portugalska w Radzie pragnie odgrywać decydującą rolę jako katalizator transformacji cyfrowej. Uważamy, że zobowiązania podjęte dziś przez państwa członkowskie pomogą Europie stać się światowym liderem cyfrowym, jak określono w strategii dotyczącej cyfrowej dekady.

W czwartej edycji Dnia Technologii Cyfrowych, której gospodarzem była Komisja i portugalska prezydencja Rady, udział wzięli posłowie do Parlamentu Europejskiego, ministrowie z państw członkowskich, przedstawiciele kadry kierowniczej z sektora przemysłu i inne zainteresowane strony. Uczestniczące państwa członkowskie podjęły konkretne zobowiązania w trzech najważniejszych obszarach, do których należą: łączność, przedsiębiorstwa typu start-up i czyste technologie cyfrowe.

Łączność: Europa wzmocni światowe sieci łączności za pośrednictwem swoich bram danych

27 krajów europejskich podpisało deklarację w sprawie europejskich bram danych stanowiących kluczowy element cyfrowej dekady Europy (ang. European Data Gateways as a key element of the EU's Digital Decade), w której zobowiązały się one do wzmocnienia łączności między Europą a jej partnerami w Afryce, Azji, krajach objętych europejską polityką sąsiedztwa i Ameryce Łacińskiej. Szczególny nacisk zostanie położony na rozbudowę kabli lądowych i podmorskich, systemów satelitarnych i połączeń sieciowych na potrzeby zwiększonej i bezpiecznej wymiany danych. UE już teraz posiada wysokie standardy ochrony danych i wysokiej jakości łączność wewnętrzną. Poprzez udoskonalenie światowych sieci łączności, może stać się globalnym, bezpiecznym i sprawnym ośrodkiem przetwarzania danych.

Przedsiębiorstwa typu start-up: przedsiębiorstwa typu start-up i scale-up mogą korzystać z najlepszych praktyk

25 krajów europejskich podpisało deklarację w sprawie unijnego standardu wspierania start-upów (ang. EU Startup Nations Standard) której celem jest zapewnienie, by wszystkie europejskie przedsiębiorstwa typu start-up i scale-up korzystały z najlepszych praktyk przyjętych przez skuteczne ekosystemy start-upów. W tym celu Komisja, wraz z państwami członkowskimi i zainteresowanymi stronami z sektora przemysłu, określiła szereg najlepszych praktyk, które przyczyniają się do stworzenia środowiska sprzyjającego wzrostowi gospodarczemu. Do praktyk tych należy rozpatrywanie wniosków wizowych utalentowanych osób z państw trzecich, korzystne traktowanie podatkowe opcji na akcje oraz podniesienie poziomu i różnorodności kapitału prywatnego. Ma to na celu sprawienie, by praktyki te stały się ogólną zasadą, o podstawowym znaczeniu dla przejścia UE na zrównoważoną, cyfrową i odporną gospodarkę.

Zielona transformacja cyfrowa: promowanie inwestycji w czyste technologie cyfrowe

26 krajów europejskich podpisało deklarację w sprawie zielonej i cyfrowej transformacji UE (ang. A Green and Digital Transformation of the EU) w celu przyspieszenia stosowania ekologicznych technologii cyfrowych z korzyścią dla środowiska. Państwa członkowskie będą współpracowały na rzecz przyspieszenia wdrażania i rozwoju zaawansowanych technologii cyfrowych, takich jak 5G i 6G, światłowody, obliczenia wielkiej skali oraz internet rzeczy, ponieważ technologie te stanowią główne rozwiązania służące osiągnięciu neutralności klimatycznej i stymulowaniu zielonej i cyfrowej transformacji w priorytetowych obszarach, takich jak energetyka, transport, produkcja, sektor rolno-spożywczy i budownictwo. Inne obszary działania obejmują wspieranie zielonej chmury obliczeniowej, sztucznej inteligencji (AI) i technologii blockchain, a także zrównoważonego sprzętu, zielonych zamówień publicznych, wsparcia dla przedsiębiorstw typu start-up i MŚP z sektora zielonej technologii.

Ponadto 26 dyrektorów generalnych z sektora ICT przystąpiło do europejskiej ekologicznej koalicji cyfrowej (ang. European Green Digital Coalition), zobowiązując się w imieniu swoich przedsiębiorstw do znacznego zmniejszenia śladu węglowego do 2030 r. i do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2040 r. Przewidywane rozwiązania obejmują m.in. inwestowanie w rozwój bardziej efektywnych energetycznie i materiałowo technologii cyfrowych oraz współpracę z odpowiednimi organizacjami pozarządowymi i organizacjami eksperckimi w celu pomiaru i monitorowania wpływu netto ekologicznych rozwiązań cyfrowych na środowisko. Ponadto zobowiązali się oni do opracowania we współpracy z innymi liderami przemysłu wytycznych dotyczących wdrażania ekologicznych rozwiązań cyfrowych, aby przyspieszyć transformację w kierunku większej zrównoważoności sektorów takich jak energetyka, transport, budownictwo i rolnictwo.

Kontekst

W 2021 r. odbyła się czwarta edycja Dnia Technologii Cyfrowych. Poprzednia edycja, która została zorganizowana w 2019 r., koncentrowała się na inteligentnym i zrównoważonym rolnictwie, cyfryzacji dziedzictwa kulturowego oraz zachęcaniu kobiet do udziału w sektorze cyfrowym i technologicznym. Od tego czasu poczyniono znaczne postępy w realizacji tych inicjatyw:

Więcej informacji

Informacje szczegółowe

Data publikacji
19 marca 2021
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce