Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy26 października 2018Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 4 min

Dzień Równości Wynagrodzeń

Kobiety w Unii Europejskiej nadal zarabiają średnio 16,2 proc. mniej niż mężczyźni. W tym roku Dzień Równości Wynagrodzeń przypada na 3 listopada. To symboliczny moment wyznaczający, od kiedy kobiety przestają otrzymywać wynagrodzenie w porównaniu z...

Dzień Równości Wynagrodzeń

Pierwszy wiceprzewodniczący Frans Timmermans, komisarz Marianne Thyssen oraz komisarz Věra Jourová oświadczyli:

Równość kobiet i mężczyzn jest jedną z podstawowych wartości UE. Jednak w porównaniu z mężczyznami kobiety nadal pracują za „darmo” przez dwa miesiące w roku. Nie możemy dłużej godzić się na tę sytuację.

Kobiety w Unii Europejskiej zarabiają 16,2 proc. mniej niż mężczyźni. To zróżnicowanie wynagrodzenia ze względu na płeć jest niesprawiedliwe co do zasady, ale również w praktyce. Sytuacja ta sprawia, że kobiety znajdują się w niepewnej sytuacji podczas kariery zawodowej, a w jeszcze większym stopniu po przejściu na emeryturę, ponieważ zróżnicowanie emerytur ze względu na płeć wynosi 36,6 proc.

Chociaż nie ma możliwości natychmiastowego rozwiązania tego problemu, istnieją sposoby doprowadzenia do konkretnych zmian. Komisja przedstawiła szereg propozycji w celu rozwiązania problemu nierówności w miejscu pracy i w domu. Parlament Europejski i Rada powinny pilnie zająć się tymi propozycjami w celu osiągnięcia konkretnych rezultatów, np. poprzez wzmocnienie prawa pracujących rodziców i opiekunów do korzystania z urlopu w celu poświęcenia czasu rodzinie.

Opublikowane dziś nowe dane podkreślają znaczenie pilnego przyjęcia proponowanych przez Komisję przepisów dotyczących równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. W zeszłym roku co trzeci Europejczyk nie był w stanie skorzystać z prawa do urlopu rodzinnego, a tylko czterech na dziesięciu mężczyzn wykorzystało (lub zamierzało wykorzystać) urlop rodzicielski. Sytuacja ta nie jest sprawiedliwa ani zrównoważona.

Kontekst

Czynniki leżące u podstaw różnic w wynagrodzeniu są wielorakie: kobiety częściej pracują w niepełnym wymiarze czasu pracy, borykają się z problemem „szklanego sufitu”, pracują w sektorach gorzej opłacanych lub często muszą ponosić główną odpowiedzialność za opiekę nad swoimi rodzinami. Jednym ze sposobów zmiany tej sytuacji jest poprawa równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, co można osiągnąć dzięki przyjęciu wniosku Komisji dotyczącego dyrektywy.

W kontekście europejskiego filaru praw socjalnych Komisja podjęła działania mające na celu umożliwienie pracującym rodzicom i opiekunom lepsze pogodzenie kariery zawodowej z opieką nad rodzinami. Wniosek Komisji dotyczący równowagi między życiem zawodowym a prywatnym obejmuje prawo wszystkich ojców do wzięcia co najmniej 10 dni urlopu w momencie narodzin dziecka. Płatny urlop rodzicielski mógłby również stać się niezbywalnym i równym prawem dla kobiet i mężczyzn – byłaby to silna zachęta dla mężczyzn do korzystania z tej możliwości, zamiast oczekiwania od kobiet, że zatrzymają swoją karierę zawodową w miejscu przez długi okres czasu, podczas gdy mężczyźni szybko powracają do pracy. Przyjęcie wniosku ostatecznie zwiększyłoby udział kobiet w rynku pracy. Rozmowy z Parlamentem Europejskim i Radą są w toku i możliwe jest osiągnięcie porozumienia przed końcem roku. Komisja wzywa wszystkie strony do dążenia do ambitnego kompromisu.

Nowe dane Eurobarometru podkreślają znaczenie pilnego zakończenia prac nad tym prawodawstwem. Ponadto Komisja przedstawiła w zeszłym roku plan działania na rzecz zniwelowania różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn, który zajmuje się poszczególnymi czynnikami przyczyniającymi się do nierówności.

Badanie Eurobarometr na temat równowagi między życiem zawodowym a prywatnym

Z okazji zbliżającego się Europejskiego Dnia Równości Wynagrodzeń Komisja Europejska publikuje dziś badanie Eurobarometr informujące o opiniach Europejczyków w zakresie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. Zob. wyniki badania Eurobarometr, infografiki i arkusze informacyjne dotyczące poszczególnych krajów.

Plan działania UE na rzecz wyeliminowania różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn

Komisja rozpoczęła realizację planu działania UE na rzecz wyeliminowania różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn na lata 2018–19. W planie tym położono nacisk na osiem kluczowych obszarów działania. Dotychczas przeznaczono środki w wysokości 3,3 mln euro na projekty zwalczające stereotypy w zakresie poradnictwa zawodowego i wyboru zawodu. W najbliższych tygodniach rozpoczniemy konsultacje publiczne, aby dowiedzieć się jak unijne przepisy w zakresie równości wynagrodzeń funkcjonują w praktyce, a także postaramy się zebrać więcej pomysłów na temat tego, jak lepiej osiągnąć nasze cele. Komisja proponuje również zalecenia dla poszczególnych krajów, a także odnosi się do kwestii zróżnicowania wynagrodzenia ze względu na płeć poruszonych w ramach europejskiego semestru.

Komisja rozpoczęła proces ewaluacji dyrektywy w sprawie równych szans oraz równego traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia i pracy. Podstawą tej ewaluacji będą między innymi dyskusje z zainteresowanymi stronami, w szczególności z partnerami społecznymi oraz państwami członkowskimi. W listopadzie uruchomione zostaną internetowe konsultacje społeczne.

Więcej informacji:

Zróżnicowanie wynagrodzenia ze względu na płeć w UE, w tym:

  • Unijne i krajowe zestawienia informacji na temat zróżnicowania wynagrodzenia ze względu na płeć,
  • Nowe badanie dotyczące utrzymywania się zróżnicowania wynagrodzenia ze względu na płeć i jego przyczyn

Badanie Eurobarometr na temat równowagi między życiem zawodowym a prywatnym

Wniosek dotyczący równowagi między życiem zawodowym a prywatnym

Informacje szczegółowe

Data publikacji
26 października 2018
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce