Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy11 maja 2022Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 6 min

Dzieci w bezpiecznej sieci

Cyfrowa dekada Europy oferuje dzieciom ogromne możliwości, ale technologia może również stwarzać zagrożenia. Nowa strategia UE na rzecz ochrony i wzmocnienia pozycji dzieci w internecie ma zapewniać m.in. dostęp do bezpiecznych i wartościowych treści

Dzieci w bezpiecznej sieci

Komisja przyjęła nową europejską strategię na rzecz lepszego internetu dla dzieci w celu poprawy usług cyfrowych dostosowanych do wieku oraz zapewnienia, by każde dziecko było chronione, upodmiotowione i szanowane w internecie.

W ciągu ostatnich dziesięciu lat technologie cyfrowe i sposób korzystania z nich przez dzieci radykalnie się zmieniły. Większość dzieci korzysta ze swoich smartfonów codziennie i prawie dwa razy częściej niż dziesięć lat temu. Dzieci korzystają z nich również od znacznie młodszego wieku (zob. badanie EU Kids online 2020). Nowoczesne urządzenia przynoszą możliwości i korzyści, umożliwiając dzieciom interakcję z innymi, uczenie się w internecie i rozrywkę. Korzyści te nie są jednak pozbawione zagrożeń, takich jak narażenie na dezinformację, cyberprzemoc (zob. badanie JRC) lub szkodliwe i nielegalne treści, przed którymi należy dzieci chronić.

Nowa europejska strategia na rzecz lepszego internetu dla dzieci ma na celu zapewnienie dostępnych, dostosowanych do wieku, zapewniających informacje treści i usług internetowych, z uwzględnieniem dobra dziecka.

Margrethe Vestager, wiceprzewodnicząca wykonawcza do spraw Europy na miarę ery cyfrowej, powiedziała: - Każde dziecko w Europie zasługuje na bezpieczeństwo i upodmiotowienie w środowisku cyfrowym. Dzięki nowej strategii chcemy wspierać dostęp do urządzeń cyfrowych i umiejętności dla dzieci, zwłaszcza tych znajdujących się w trudnej sytuacji, zwalczać cyberprzemoc oraz chronić wszystkie dzieci przed szkodliwymi i nielegalnymi treściami w internecie. Jest to zgodne z naszymi podstawowymi wartościami i zasadami cyfrowymi.

Wiceprzewodnicząca do spraw demokracji i demografii Dubravka Šuica powiedziała: - Nowa strategia na rzecz lepszego internetu dla dzieci zagwarantuje dzieciom korzystanie z tych samych praw w internecie i poza nim, bez względu na ich pochodzenie geograficzne, ekonomiczne i osobiste. Wszystkie dzieci muszą być chronione, upodmiotowione i szanowane. Dzięki tej strategii ustanawiamy również wysokie standardy bezpieczeństwa i promujemy upodmiotowienie dzieci i ich aktywne uczestnictwo w cyfrowej dekadzie na całym świecie.

Thierry Breton, komisarz do spraw rynku wewnętrznego, powiedział: - Cyfrowa dekada Europy oferuje dzieciom ogromne możliwości, ale technologia może również stwarzać zagrożenia. Dzięki nowej strategii na rzecz lepszego internetu dla dzieci zapewniamy dzieciom kompetencje i narzędzia umożliwiające bezpieczne i bezpieczne poruszanie się w świecie cyfrowym. Wzywamy sektor internetowy, by uczestniczył w tworzeniu bezpiecznego, dostosowanego do wieku środowiska cyfrowego dla dzieci zgodnie z przepisami UE.

Nowa europejska strategia na rzecz lepszego internetu dla dzieci jest cyfrowym elementem przyjętej przez Komisję kompleksowej strategii UE na rzecz praw dziecka i odzwierciedla cyfrową zasadę, zgodnie z którą „dzieci i młodzież powinny być chronione i upodmiotowione w internecie”.

Została ona dziś przyjęta wraz z wnioskiem dotyczącym nowego prawodawstwa UE w celu ochrony dzieci przed niegodziwym traktowaniem w celach seksualnych.

Ponadto strategia ta jest następstwem zawartego niedawno przełomowego wstępnego porozumienia politycznego w sprawie aktu o usługach cyfrowych, które zawiera nowe gwarancje ochrony nieletnich i zakazuje platformom internetowym wyświetlania ukierunkowanych reklam opartych na profilowaniu nieletnich.

Kwestie te zostały również wyeksponowane podczas Konferencji w sprawie przyszłości Europy, podczas której europejski panel obywatelski zajmujący się wartościami i prawami wezwał do zwiększenia ochrony nieletnich w internecie. Wezwanie to zostało zatwierdzone na sesji plenarnej Konferencji i włączone do wniosku zawartego w sprawozdaniu końcowym konferencji, które zostało przedstawione przewodniczącym Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji Europejskiej.

Zasady i filary strategii 

W nowej europejskiej strategii na rzecz lepszego internetu dla dzieci przedstawiono wizję cyfrowej dekady dla dzieci i młodzieży w oparciu o trzy kluczowe filary:

  1. Bezpieczne doświadczenia cyfrowe w celu ochrony dzieci przed szkodliwymi i nielegalnymi treściami, zachowaniami i zagrożeniami w internecie oraz w celu poprawy ich dobrostanu dzięki bezpiecznemu, dostosowanemu do wieku środowisku cyfrowemu.

Aby świat cyfrowy stał się bezpiecznym miejscem dla dzieci i młodzieży, Komisja będzie wspierać opracowanie unijnego kodeksu projektowania dostosowanego do wieku i do 2024 r. wystosuje zlecenie europejskiej normy weryfikacji wieku online. Zbada również, w jaki sposób wykorzystać planowany europejski portfel tożsamości cyfrowej do weryfikacji wieku, wspierać szybkie zgłaszanie nielegalnych i szkodliwych treści oraz ustanowić do 2023 r. jeden numer telefonu „116 111”, aby zapewnić pomoc ofiarom cyberprzemocy.

  1. Upodmiotowienie cyfrowe, tak aby dzieci nabywały umiejętności i kompetencje niezbędne do dokonywania świadomych wyborów i wyrażania opinii w środowisku internetowym w sposób bezpieczny i odpowiedzialny.

W celu wzmocnienia pozycji dzieci w środowisku cyfrowym Komisja zorganizuje kampanie na rzecz umiejętności korzystania z mediów skierowane do dzieci, nauczycieli i rodziców za pośrednictwem sieci centrów bezpieczniejszego internetu, która stanowi trzon strategii. Zapewni również moduły dydaktyczne dla nauczycieli za pośrednictwem portalu betterinternetforkids.eu. Sieć centrów bezpieczniejszego internetu, działająca w państwach członkowskich na poziomie krajowym i lokalnym, wzmocni również dzieci znajdujące się w trudnej sytuacji i pomoże zniwelować przepaść cyfrową.

  1. Aktywne uczestnictwo, szanowanie dzieci poprzez umożliwienie im wypowiadania się na temat środowiska cyfrowego, poprzez większą liczbę działań kierowanych przez dzieci w celu wspierania innowacyjnych i kreatywnych bezpiecznych doświadczeń cyfrowych.

Aby zwiększyć udział dzieci w środowisku cyfrowym, Komisja będzie na przykład wspierać nauczanie dzieci przez bardziej doświadczone dzieci na temat możliwości i zagrożeń stwarzanych przez internet, a także będzie organizować co dwa lata kierowaną przez dzieci ocenę strategii.

Aby wdrożyć te kluczowe filary, Komisja zachęca państwa członkowskie i sektor do zaangażowania się i wspierania powiązanych działań.

Kontekst

Ogłoszona dziś strategia opiera się na europejskiej strategii na rzecz lepszego internetu dla dzieci przyjętej w 2012 r. Strategia ta miała wpływ na politykę krajową w całej UE i została uznana na arenie międzynarodowej: na przykład doroczny Dzień Bezpieczniejszego Internetu jest obchodzony na całym świecie. Działania mające na celu zwalczanie fałszywych informacji, cyberprzemocy i narażenia na szkodliwe i nielegalne treści docierają co roku do tysięcy szkół i milionów dzieci, rodziców i nauczycieli.

W marcu 2021 r. Komisja przyjęła pierwszą w historii kompleksową strategię UE na rzecz praw dziecka, w której wezwała do aktualizacji strategii z 2012 r. na rzecz lepszego internetu dla dzieci.

Ponad 750 dzieci i młodzieży podzieliło się swoimi przemyśleniami i poglądami na temat bezpieczeństwa, treści i umiejętności w internecie podczas około 70 sesji konsultacyjnych zorganizowanych w całej Europie wiosną 2021 r. przez centra bezpieczniejszego internetu. Zorganizowano również ankiety i innego rodzaju konsultacje z rodzicami, nauczycielami, badaczami, ekspertami krajowymi w dziedzinie bezpieczeństwa dzieci w internecie oraz partnerami branżowymi.

Wyniki, które wykorzystano w europejskiej strategii na rzecz lepszego internetu dla dzieci, pokazują, że dzieci i młodzież często dobrze rozumieją zagrożenia w internecie, takie jak szkodliwe treści, cyberprzemoc lub dezinformacja oraz możliwości płynące z internetu. Pragną również, aby ich głos został wysłuchany w sprawach, które ich dotyczą. Jednak wiele dzieci i młodych ludzi w Europie, zwłaszcza tych znajdujących się w trudnej sytuacji, nadal nie uczestniczy w pełni w świecie cyfrowym. Czynniki leżące u podstaw tego wykluczenia obejmują ubóstwo, brak łączności, brak odpowiednich urządzeń oraz brak umiejętności cyfrowych lub zaufania do nich.

Więcej informacji

Informacje szczegółowe

Data publikacji
11 maja 2022
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce