Skip to main content
Symbol graficzny Komisji Europejskiej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy16 maja 2018Przedstawicielstwo w Polsce

Cyfrowy rynek dla wszystkich

To niedopuszczalne, aby dane były zbierane z myślą o manipulowaniu opinią publiczną – mówi komisarz Věra Jourová niespełna dwa tygodnie przed wejściem w życie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. KE przedstawiła właśnie zestaw konkretnych...

Cyfrowy rynek dla wszystkich

Przedstawiony komunikat stanowi wkład Komisji w nieformalne rozmowy przywódców UE w Sofii 16 maja br.

Komisja uważa, że we wspólnym interesie wszystkich państw członkowskich jest zarządzanie transformacją cyfrową przy zastosowaniu europejskiego podejścia, które łączy inwestycje w innowacje cyfrowe z solidnymi przepisami dotyczącymi ochrony danych. Umożliwi to UE skuteczne działanie wobec wyzwań, jakie niesie ze sobą globalna gospodarka coraz bardziej oparta na danych.

Wiceprzewodniczący AndrusAnsip odpowiedzialny za jednolity rynek cyfrowy powiedział: - W gospodarce i społeczeństwie wszystko obraca się wokół danych. Trzeba zadbać o to, aby bezpieczne i pewne dane mogły swobodnie przepływać. Komisja Europejska przedstawiła wszystkie wnioski dotyczące jednolitego rynku cyfrowego; teraz kolej na przywódców UE, aby otworzyli dostęp do możliwości, jakie stwarza technologia cyfrowa. To nowe środowisko regulacyjne powinno iść w parze ze znacznymi inwestycjami w dziedzinach takich jak bezpieczeństwo cybernetyczne, sieci 5G, sztuczna inteligencja i wysokowydajne systemy obliczeniowe.

VěraJourová, komisarz do spraw sprawiedliwości, konsumentów i równouprawnienia płci, dodała: - Niedawne doniesienia na temat Facebooka / Cambridge Analytica jeszcze raz potwierdzają, że UE dokonała słusznego wyboru, wprowadzając rygorystyczne przepisy dotyczące ochrony danych. Niedopuszczalne jest, aby dane były zbierane z myślą o manipulowaniu opinią publiczną. Z dumą określamy nową międzynarodową normę w zakresie ochrony danych osobowych. Jest ona podstawą zaufania konsumentów w coraz bardziej cyfrowej gospodarce i cyfrowym społeczeństwie.

MarijaGabriel, komisarz do spraw gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego, powiedziała: - Posiadanie odpowiednich ram regulacyjnych jest podstawą budowania zaufania i rozwijania działalności w internecie. Wraz z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, rozporządzenie o prywatności i łączności elektronicznej będzie zabezpieczać łączność elektroniczną obywateli. Przywódcy UE będą mieli okazję, by stworzyć zachęty o decydującym znaczeniu dotyczące pozostałych, kluczowych wniosków cyfrowych, będących wciąż przedmiotem negocjacji.

Trzy lata po przyjęciu strategii jednolitego rynku cyfrowego jednolity rynek cyfrowy rozwinął się: spośród 29 wniosków legislacyjnych przedstawionych przez Komisję od maja 2015 r. Parlament Europejski i Rada uzgodniły 12. Zasadnicze nowe przepisy dotyczące ochrony danych, bezpieczeństwa cybernetycznego i końca opłat roamingowych w telefonii komórkowej już zostały wprowadzone albo zostaną wprowadzone w ciągu najbliższych dni lub tygodni. Państwa członkowskie muszą teraz zapewnić, aby uzgodnione zasady zaczęły funkcjonować w praktyce.

Wzmocnienie ochrony danych osobowych w UE

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych: dwie trzecie Europejczyków jest zaniepokojonych brakiem kontroli nad informacjami, jakie podają online, a połowa z nich boi się paść ofiarą oszustwa. Niedawny skandal w związku z Facebookiem/Cambridge Analytica uświadomił, że dane mogą być wykorzystywane w nieodpowiedni sposób, jeżeli nie są odpowiednio chronione.

Dzięki ogólnemu rozporządzeniu o ochronie danych obywatele będą korzystali z lepszej ochrony danych osobowych poprzez:

  • lepszą kontrolę nad sposobem przetwarzania danych osobowych przez przedsiębiorstwa i organy administracji publicznej, w tym konieczność wyraźnej zgody użytkowników na przetwarzanie ich danych osobowych;
  • większą jasność co do polityki ochrony prywatności przedsiębiorstw;
  • szybkie powiadomienie o szkodliwych naruszeniach ochrony danych bez zbędnej zwłoki.

Dalsze działania: Komisja zwraca się do przywódców UE, aby dopilnowali, żeby władze krajowe jak najszybciej wdrożyły wszystkie pozostałe działania niezbędne do rozpoczęcia stosowania nowych przepisów we wszystkich państwach członkowskich.

Rozporządzenie o prywatności elektronicznej: wraz z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, rozporządzenie o prywatności i łączności elektronicznej zaproponowane w styczniu 2017 r., będące obecnie przedmiotem negocjacji w Parlamencie Europejskim i w Radzie, ma podstawowe znaczenie, jeśli chodzi o zapewnienie, aby nie naruszano poufności komunikacji internetowej Europejczyków. Nowe przepisy będą odnosić się zarówno do tradycyjnych operatorów telekomunikacyjnych jak i usług internetowych, takich jak e-maile, komunikatory internetowe czy usługi głosowe. Oznacza to, że bez zgody użytkownika, usługodawcy nie będą mogli uzyskać dostępu do urządzeń, których ci używają.

Dalsze działania: Komisja wzywa Radę, aby ta szybko osiągnęła porozumienie co do swojego stanowiska negocjacyjnego w sprawie rozporządzenia o prywatności i łączności elektronicznej, tak aby negocjacje z Parlamentem Europejskim mogły się rozpocząć w czerwcu 2018 r., z myślą o przyjęciu rozporządzenia do końca 2018 r.

Kroki niezbędne do ukończenia funkcjonalnego jednolitego rynku cyfrowego

Od czasu uruchomienia strategii jednolitego rynku cyfrowego w maju 2015 r., Komisja przedstawiła wnioski dotyczące wszystkich 29 inicjatyw uznanych za kluczowe dla sprawnie działającego jednolitego rynku cyfrowego. Obywatele już z niego korzystają, co widać na przykład po czterokrotnym wzroście w wykorzystaniu danych podczas podróży do innych państw członkowskich dzięki zniesieniu opłat roamingowych. Ogólny wkład jednolitego rynku cyfrowego do gospodarki europejskiej mógłby sięgnąć 415 mld euro rocznie i przyczynić się do powstania setek tysięcy nowych miejsc pracy.

Komisja zwraca się do przywódców UE, aby omówili i przedstawili wytyczne strategiczne zwłaszcza w celu:

  • zmobilizowania niezbędnych inwestycji publicznych i prywatnych, aby umożliwić rozwój takich technologii jak sztuczna inteligencja, sieci łączności 5G czy wysokowydajnych technologii obliczeniowych;
  • zapewnienia, aby do czerwca 2018 r. współprawodawcy uzgodnili rozporządzenie w sprawie swobodnego przepływu danych nieosobowych, mające na celu dalszy rozwój europejskiej gospodarki opartej na danych;
  • również do czerwca 2018 r. powinien zostać ukończony kodeks łączności elektronicznej, którego celem jest pobudzanie inwestycji w szybkie sieci wysokiej jakości w całej UE;
  • pomagania państwom członkowskim w zadaniu polegającym na przekazywaniu Europejczykom umiejętności cyfrowych, których teraz i w przyszłości będą potrzebować, aby funkcjonować w gospodarce cyfrowej i społeczeństwie cyfrowym.

Ogólnie rzecz biorąc, wszystkie pozostałe wnioski dotyczące jednolitego rynku cyfrowego powinny zostać uzgodnione do końca 2018 r., zgodnie z wezwaniem Rady Europejskiej z października 2017 r. Należy do nich na przykład modernizacja unijnych przepisów dotyczących praw autorskich w celu ochrony twórców w internecie oraz ułatwienie dostępu do utworów europejskich za granicą.

Kontekst

UE zniosła już opłaty roamingowe w UE i umożliwiła Europejczykom podróżowanie po całej UE ze swoimi abonamentami internetowymi na filmy, seriale telewizyjne, gry wideo, muzykę, programy sportowe i e-booki.

Od dnia 9 maja 2018 r. państwa członkowskie muszą stosować pierwsze ogólnounijne przepisy dotyczące bezpieczeństwa cybernetycznego, dyrektywę w sprawie bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych (dyrektywa NIS), która zostanie uzupełniona zakrojonym na szeroką skalę zestawem środków na rzecz podniesienia bezpieczeństwa cybernetycznego w UE. Obejmują one wniosek w sprawie agencji bezpieczeństwa cybernetycznego UE, która będzie wspierać państwa członkowskie w odpieraniu ataków cybernetycznych, a także nowego europejskiego systemu certyfikacji, który będzie gwarantować bezpieczne korzystanie z produktów i usług w środowisku cyfrowym. Od grudnia 2018 r. dzięki nowym przepisom wymierzonym przeciwko nieuzasadnionemu blokowaniu geograficznemu, nabywając produkty lub usługi w internecie w UE, konsumenci nie będą już napotykać barier. Dla przedsiębiorstw oznacza to większą pewność prawa przy prowadzeniu działalności transgranicznej.

W kwietniu 2018 r. Komisja zrealizowała wszystkie pozostałe działania na rzecz jednolitego rynku cyfrowego, a w szczególności przedstawiła europejskie podejście na temat przyszłości sztucznej inteligencji, środki mające przeciwdziałać dezinformacji w internecie obejmujące ogólnoeuropejski kodeks postępowania w sprawie dezinformacji, a także warunki dotyczące uczciwości i przejrzystości w gospodarce opartej na platformach internetowych, których celem jest powstanie przyjaznego dla innowacji otoczenia dla przedsiębiorstw z UE.

Jednocześnie w grudniu 2015 r. przyjęto ogólne rozporządzenie o ochronie danych przewidujące dwuletni okres przejściowy, aby umożliwić państwom członkowskim oraz ich organom osiągnięcie pełnej gotowości przed jego wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. W styczniu 2018 r. Komisja opublikowała też wytyczne, aby ułatwić stosowanie nowych przepisów o ochronie danych w całej UE.

Dodatkowe informacje

Komunikat na temat ukończenia tworzenia jednolitego rynku cyfrowego dla wszystkich

Informacje szczegółowe

Data publikacji
16 maja 2018
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce