Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy4 maja 2017Przedstawicielstwo w Polsce

Cenna woda w mieście

Woda jest niezastąpionym zasobem dla całego społeczeństwa, ale jest to zasób odnawialny, tylko jeżeli będziemy dobrze nim gospodarować – mówił komisarz Karmenu Vella prezentując "Atlas miejskich zasobów wodnych w Europie". To pierwsza publikacja tego...

170504_water.jpg

W opublikowanym przez KE atlasie (ang. „Urban Water Atlas for Europe”) przedstawiono rolę wody w europejskich miastach, a także informacje dla obywateli oraz władz lokalnych i specjalistów na temat dobrych praktyk i nowatorskich rozwiązań, które mogą przyczynić się do bardziej wydajnego i zrównoważonego wykorzystywania wody, pomagając w ten sposób chronić jej cenne zasoby. Publikacja ta ma również na celu zmianę tradycyjnego postrzegania wody jako niewyczerpalnego i darmowego zasobu, a także zachęcić do jej oszczędzania. Szczegółowe zestawienia informacyjne, które znajdują się w „Atlasie miejskich zasobów wodnych w Europie”, pokazują stan gospodarki wodnej w ponad 40 europejskich miastach i regionach oraz w kilku przykładowych lokalizacji zamorskich.

Tibor Navracsics, komisarz do spraw edukacji, kultury, młodzieży i sportu, odpowiedzialny za ośrodek badawczy Komisji Europejskiej – Wspólne Centrum Badawcze – powiedział: - Niedobór wody dotyka ponad 10 proc. ludności Europy. Aby innowacyjna gospodarka wodna mogła się rozwijać i cieszyć poparciem społeczeństwa, należy zapewnić, by wiedza naukowa i technologiczna była dostępna dla wszystkich. W „Atlasie miejskich zasobów wodnych w Europie” w intuicyjny i kreatywny sposób przedstawiono informacje naukowe i techniczne, dzięki czemu każdy będzie w stanie zrozumieć znaczenie gospodarki wodnej i podjąć odpowiednie działania. Jest to kolejny doskonały przykład na to, w jaki sposób Wspólne Centrum Badawcze pomaga znaleźć rozwiązania problemów, przed którymi stoją obywatele Europy i które dotyczą ich miejsc zamieszkania.

Karmenu Vella, komisarz do spraw środowiska, gospodarki morskiej i rybołówstwa, dodał: - Woda jest niezastąpionym zasobem dla całego społeczeństwa, ale jest to zasób odnawialny, tylko jeżeli będziemy dobrze nim gospodarować. Ponieważ w miastach mieszka trzy czwarte obywateli UE, nie mamy innego wyjścia, jak prowadzić mądrą gospodarkę wodną, aby lepiej wykorzystywać ten cenny zasób. Stanowcze kroki w zakresie gospodarowania wodą mają również zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia celów programu działań na rzecz realizacji celów zrównoważonego rozwoju do roku 2030 zarówno w UE, jak i na szczeblu międzynarodowym.

Atlas został przedstawiony 27 kwietnia w trakcie zorganizowanego w Valletcie przez rząd Malty spotkania ministrów odpowiedzialnych za gospodarkę wodną z 43 przedstawicielami Unii dla Śródziemnomorza. Publikacja ta jest jednym z wyników projektu BlueSCities, który jest finansowany w ramach programu UE w zakresie badań naukowych i innowacji Horyzont 2020.

Narzędzia online służące do pomiaru wyników miast

W Atlasie zaproponowano dwa narzędzia online, które mogą pomóc miastom w bardziej zrównoważonym gospodarowaniu wodą. Interaktywne narzędzie „City Blueprint” wspomaga podejmowanie decyzji strategicznych poprzez ułatwianie dostępu do odpowiednich wyników i wiedzy fachowej oraz ich zrozumienia. Narzędzie to umożliwia przedstawienie aż 25 różnych aspektów gospodarki wodnej, dzięki czemu ukazuje mocne i słabe strony danego miasta, a także zapewnia dostosowane do potrzeb rozwiązania mające na celu zracjonalizowanie świadczenia usług wodnych w miastach. Narzędzie „City Amberprint” służy ocenie postępów poczynionych przez miasto w kierunku bardziej inteligentnej i zrównoważonej gospodarki.

„City Blueprint” obrazuje wyniki gospodarki wodnej

W atlasie przedstawiono ogólna ocenę „City Blueprint” dla poszczególnych miast. Jest to zbiorczy indeks złożony z 25 wskaźników dotyczących wody, odpadów i zmiany klimatu pokazanych w jednej infografice, która w skrócie ukazuje, jak dane miasto gospodaruje swoimi zasobami wodnymi. Informacja ta jest ważna zarówno celem zidentyfikowania priorytetów dla dalszych działań i inwestycji, jak i w celu wizualizacji mocnych i słabych stron. „Blue City Index” jest kompleksowym indeksem opartym na tych 25 wskaźnikach.

Preferencje żywieniowe wpływają na ślad wodny

W atlasie przedstawiono również „Ślad wodny miasta” (ang. „Urban Water Footprint”), który mierzy zużycie wody przez gospodarstwa domowe, a także zużycie wody w wyniku produkcji spożywanych produktów rolnych. Ma to na celu podniesienie poziomu wiedzy na temat dużych ilości wody wykorzystywanych do produkcji żywności oraz uderzających różnic pod względem zapotrzebowania na wodę w zależności od zwyczajów żywieniowych. Na przykład zdrowszy i mniej bogaty w mięso sposób odżywiania mógłby umożliwić zaoszczędzenie aż 30–40 proc. wody obecnie zużywanej do produkcji żywności.

Ponieważ atlas jest wynikiem współpracy między naukowcami, artystami, politykami, zainteresowanymi stronami z miast oraz uczniami i nauczycielami, nie tylko zawiera on liczne informacje, lecz także ma na celu zachęcenie obywateli do zainteresowania się kwestiami związanymi z wodą i zaangażowania się w odpowiednie działania. Dzięki połączeniu nauki i sztuki atlas ma nowoczesną, łatwą w odbiorze i atrakcyjną oprawę.

Kontekst

Publikacja „Atlas miejskich zasobów wodnych” powstała w wyniku współpracy między ośrodkiem badawczym Komisji Europejskiej, czyli Wspólnym Centrum Badawczym, z fundacją Fundació CTM Centre Tecnològic, instytutem badawczym zajmującym się cyklem hydrologicznym KWR Watercycle Research Institute, Europejskim partnerstwem innowacyjnym w zakresie wody i zrzeszeniem „Network for Water in European Regions and Cities”, NETWERC H2O.

Wpisuje się ona w długą tradycję atlasów opublikowanych przez JRC, w tym atlasu dotyczącego gleb i gospodarowania nimi na całym świecie oraz Europejskiego atlasu gatunków drzew leśnych.

Informacje szczegółowe

Data publikacji
4 maja 2017
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce