Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy7 czerwca 2023Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 7 min

Budżet UE na 2024 r.

Komisja zaproponowała dziś roczny budżet UE na 2024 r. w wysokości 189,3 mld euro.

Budżet UE na 2024 r.

Zostanie on uzupełniony o płatności szacowane na 113 mld euro z przeznaczeniem na dotacje w ramach unijnego instrumentu na rzecz odbudowy po pandemii – NextGenerationEU.

Środki z obu tych źródeł łącznie będą w dalszym ciągu stymulować trwający proces ożywienia gospodarczego i tworzenie miejsc pracy, a jednocześnie wzmacniać autonomię strategiczną Europy.

W ostatnich latach UE stawała przed wyjątkowymi wyzwaniami. Jednym z nich była szybko rosnąca inflacja, która wywarła znaczącą presję na możliwości dalszego reagowania na zmiany sytuacji, jakimi dysponujemy w ramach budżetu. Projekt budżetu na 2024 r. nadal jednak zapewnia kluczowe finansowanie na realizację priorytetów politycznych UE zgodnie z planem. Wydatki na cele związane z ekologią i cyfryzacją będą nadal stanowić priorytet, by dzięki nim Europa stała się bardziej odporna i przystosowana do przyszłych wyzwań.

W projekcie budżetu na 2024 r. środki kieruje się tam, gdzie mogą one przynieść największe korzyści, zgodnie z najważniejszymi potrzebami w zakresie odbudowy państw członkowskich UE i naszych partnerów na całym świecie. Środki te przyczynią się do modernizacji i wzmocnienia Unii dzięki transformacji ekologicznej i cyfrowej, stworzeniu nowych miejsc pracy oraz wzmocnieniu roli Europy w świecie.

Komisja będzie nadal wspierać Ukrainę tak długo, jak będzie to konieczne. W następstwie rosyjskiej wojny napastniczej przeciwko temu krajowi w pełni wykorzystano i na razie wyczerpano możliwości budżetowe UE, aby wesprzeć Ukrainę, a państwa członkowskie UE przyjmują uchodźców. Komisja oceni przyszłe wsparcie dla Ukrainy w ramach zbliżającego się przeglądu długoterminowego budżetu na lata 2021–2027.

Mając na uwadze różne inne priorytety Unii, Komisja proponuje przeznaczyć następujące kwoty (w formie zobowiązań) na swoje działania priorytetowe:

 • 53,8 mld euro na wspólną politykę rolną i 1,1 mld euro na Europejski Fundusz Morski, Rybacki i Akwakultury, z myślą o europejskich rolnikach i rybakach, ale również aby wzmocnić odporność sektorów rolno-spożywczego i rybołówstwa oraz zapewnić odpowiednie zarządzanie kryzysowe;
 • 47,9 mld euro na rozwój regionalny i spójność regionalną, aby wspierać spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną, a także na infrastrukturę wspierającą transformację ekologiczną i priorytetowe projekty Unii;
 • 15,8 mld euro na wsparcie naszych partnerów i interesów na świecie, z czego 11,4 mld euro na Instrument Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej – „Globalny wymiar Europy” (ISWMR – Globalny wymiar Europy), 2,1 mld euro na Instrument Pomocy Przedakcesyjnej (IPA III) oraz 1,7 mld euro na pomoc humanitarną (HUMA);
 • 13,6 mld euro na badania naukowe i innowacje, z czego 12,8 mld euro na „Horyzont Europa”, sztandarowy program badawczy Unii Europejskiej. Projekt budżetu obejmuje również finansowanie europejskiego aktu w sprawie czipów w ramach programu „Horyzont Europa” oraz przegrupowanie na ten cel środków z innych programów;
 • 4,6 mld euro na Europejskie inwestycje strategiczne, z czego 2,7 mld euro na instrument „Łącząc Europę” z przeznaczeniem na poprawę infrastruktury transgranicznej, 1,3 mld euro na program „Cyfrowa Europa”, który pomoże kształtować cyfrową przyszłość Unii, oraz 348 mln euro na kluczowe priorytety w ramach InvestEU (badania naukowe i innowacje, dwojaka transformacja – ekologiczna i cyfrowa, sektor zdrowia i technologie strategiczne);
 • 2,1 mld euro na wydatki przeznaczone na przestrzeń kosmiczną, głównie na europejski program kosmiczny, który połączy działania Unii w tej strategicznej dziedzinie;
 • 10,3 mld euro na priorytet, jakim są ludzie, spójność społeczna i wartości, z czego 3,96 mld euro na rosnące koszty finansowania zewnętrznego związane z NGEU (które będą ściśle monitorowane), 3,7 mld euro na Erasmus+, aby tworzyć możliwości kształcenia i mobilności dla ludzi, 332 mln euro na wsparcie artystów i twórców w całej Europie oraz 215 mln euro na promowanie sprawiedliwości, praw i wartości;
 • 2,4 mld euro na działania na rzecz środowiska i klimatu, z czego 745 mln euro na program LIFE z przeznaczeniem na wspieranie łagodzenia zmiany klimatu i przystosowywania się do niej oraz 1,5 mld euro na Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, aby zagwarantować, że przejście na zieloną gospodarkę będzie korzystne dla wszystkich;
 • 2,2 mld euro na ochronę naszych granic, z czego 1,1 mld euro na Fundusz Zintegrowanego Zarządzania Granicami (FZZG) i 874 mln euro (całkowity wkład UE) na Europejską Agencję Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex);
 • 1,7 mld euro na wydatki związane z migracją, z czego 1,5 mld euro na wsparcie migrantów i osób ubiegających się o azyl zgodnie z naszymi wartościami i priorytetami;
 • 1,6 mld euro na działania związane z obronnością, z czego 638 mln euro na wsparcie rozwoju zdolności i badań w ramach Europejskiego Funduszu Obronnego (EFO), 241 mln euro na wsparcie mobilności wojskowej, 260 mln euro na nowy krótkoterminowy instrument obronny oraz 343 mln euro na wsparcie produkcji amunicji;
 • 947 mln euro na zapewnienie funkcjonowania jednolitego rynku, w tym 602 mln euro na Program na rzecz jednolitego rynku, oraz 200 mln euro na prace w dziedzinie podatków, ceł i zwalczania nadużyć finansowych;
 • 754 mln euro na Program UE dla zdrowia, aby zapewnić kompleksową odpowiedź na potrzeby ludności w dziedzinie zdrowia, oraz 230 mln euro na Unijny Mechanizm Ochrony Ludności (rescEU), aby móc szybko uruchomić pomoc operacyjną w przypadku kryzysu;
 • 726 mln euro na bezpieczeństwo, z czego 315 mln euro na Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego (FBW), który będzie służył do zwalczania terroryzmu, radykalizacji postaw, przestępczości zorganizowanej i cyberprzestępczości;
 • 213 mln euro na bezpieczne połączenia satelitarne w ramach nowego unijnego programu bezpiecznej łączności.

Projekt budżetu na 2024 r. jest częścią długoterminowego budżetu Unii przyjętego pod koniec 2020 r., z przyszłymi dostosowaniami technicznymi, i służy przekształceniu jego priorytetów w konkretne rezultaty do osiągnięcia w danym roku. Jesteśmy na dobrej drodze do osiągnięcia celu, jakim jest przeznaczenie 30 % długoterminowego budżetu i instrumentu na rzecz odbudowy NextGenerationEU na przeciwdziałanie zmianie klimatu.

Kontekst

Projekt budżetu UE na 2024 r. obejmuje wydatki pokrywane ze środków w ramach długoterminowych pułapów budżetowych, finansowanych z zasobów własnych. Są one uzupełniane wydatkami w ramach NextGenerationEU, finansowanymi z pożyczek zaciąganych na rynkach kapitałowych. Jeżeli chodzi o sam budżet, w projekcie budżetu na każdy program proponuje się dwie kwoty – zobowiązania i płatności. „Zobowiązania” dotyczą finansowania, które można uzgodnić w umowach w danym roku, natomiast „płatności” to środki faktycznie wypłacane. Wszystkie kwoty podaje się w cenach bieżących.

NextGenerationEU z budżetem, który może sięgnąć 807 mld euro w cenach bieżących, pomaga naprawić bezpośrednie szkody gospodarcze i społeczne spowodowane pandemią koronawirusa i przygotować UE na wyzwania przyszłości. Środki przewidziane w tym instrumencie pomagają w odbudowie Europy po pandemii COVID-19, a za ich sprawą nasz kontynent stanie się bardziej przyjazny dla środowiska, bardziej cyfrowy, odporniejszy i lepiej przygotowany na obecne i przyszłe wyzwania. Głównym elementem NextGenerationEU jest Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF), w ramach którego udziela się dotacji i pożyczek na wspieranie reform i inwestycji w państwach członkowskich UE. Umowy/zobowiązania w ramach NextGenerationEU mogą być zawierane do końca 2023 r., a płatności związane z pożyczkami będą realizowane do końca 2026 r.

Dodatkowe informacje

Pytania i odpowiedzi dotyczące projektu budżetu rocznego 2024

Dokumenty

Budżet UE na przestrzeni lat

Długoterminowy budżet UE na lata 2021–2027 oraz NextGenerationEU

UE jako pożyczkobiorca

Cytat(y)

Budżet UE nadal zapewnia Europie środki, które pomogą jej sprostać obecnym i przyszłym wyzwaniom. Budżet ten, podobnie jak budżety krajowe, boryka się jednak z ograniczeniami wynikającymi z rosnących kosztów, podczas gdy potrzeby finansowe nie maleją. Budżet UE na 2024 r. opracowano z myślą o tym, by nadal wspierać zieloną i cyfrową transformację Unii, i pozostaje on jednym z najskuteczniejszych narzędzi przynoszących wyraźną poprawę życia obywateli.

- 07/06/2023

Budżet UE nadal zapewnia Europie środki, które pomogą jej sprostać obecnym i przyszłym wyzwaniom. Budżet ten, podobnie jak budżety krajowe, boryka się jednak z ograniczeniami wynikającymi z rosnących kosztów, podczas gdy potrzeby finansowe nie maleją. Budżet UE na 2024 r. opracowano z myślą o tym, by nadal wspierać zieloną i cyfrową transformację Unii, i pozostaje on jednym z najskuteczniejszych narzędzi przynoszących wyraźną poprawę życia obywateli.

Johannes Hahn, komisarz do spraw budżetu i administracji - 07/06/2023

Informacje szczegółowe

Data publikacji
7 czerwca 2023
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce