Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy4 października 2018Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 4 min

Budżet rozliczony

Po raz jedenasty Europejski Trybunał Obrachunkowy pozytywnie zaopiniował roczne sprawozdanie finansowego UE i uznał, że przedstawia ono prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji. - Z zadowoleniem przyjmuję ustalenia Trybunału; sprawozdanie dowodzi, że...

Budżet rozliczony

- Budżet UE jest niewielki, ale ma duże znaczenie dla milionów Europejczyków. Jest to jedyne w swoim rodzaju narzędzie, które pozwala chronić, wzmacniać pozycję i bronić naszych obywateli w szybko zmieniającym się świecie, gdzie dużo najpilniejszych kwestii wykracza poza granice jednego kraju. Dlatego też Komisja Europejska dokłada wszelkich starań, aby budżet UE był wykorzystywany do tworzenia faktycznej wartości dodanej. Aby osiągać rezultaty służące obywatelom w całej UE także po 2020 r., potrzebujemy oczywiście wsparcia ze strony Parlamentu Europejskiego i Rady w terminowym przyjęciu kolejnego długoterminowego budżetu – dodał komisarz Oettinger.

Celem Komisji jako podmiotu zarządzającego budżetem UE jest zapewnienie, aby po zakończeniu programu i przeprowadzeniu wszystkich kontroli poziom błędu pozostawał poniżej 2 proc.– poziomu, który Trybunał uznaje za istotny. Osiągnięto to w 2017 r., kiedy to wskaźnik błędu sięgnął najniższego w historii poziomu. Komisja szacuje, że poziom błędu w wydatkach za 2017 r., po dokonaniu korekt i odzyskaniu środków, będzie niższy niż 1 proc.

Trwająca współpraca z państwami członkowskimi

Państwa członkowskie zarządzają środkami, które stanowią około 75 proc. wydatków UE, i Komisja ściśle z nimi współpracuje, aby zapewnić efektywne i skuteczne wydatkowanie tych pieniędzy.

Komisja podjęła szereg kroków polegających na wspieraniu państw członkowskich, by te programowały fundusze w ramach zarządzania dzielonego na jak najwcześniejszym etapie okresu programowania, co pozwoli na terminowe sporządzanie projektów i składanie faktur do zwrotu. Głównym celem tej współpracy jest zapobieganie błędom – dzięki temu, że zachęca się państwa członkowskie do wykrywania, zgłaszania i korygowania nieprawidłowości na wczesnym etapie, są one mniej narażone na utratę funduszy, do których mają prawo.

W zaktualizowanym rozporządzeniu finansowym przewidziano jeszcze intensywniejszą współpracę między Komisją Europejską a organami krajowymi, co powinno prowadzić do skuteczniejszego wydatkowania i lepszych kontroli.

Prostsze zasady, aby zwiększyć skuteczność finansowania UE

Prostsze zasady pozwolą ograniczyć błędy i prowadzą do zwiększenia wartości dodanej dla obywateli UE. Dostęp do środków finansowych UE w ramach obecnego budżetu długoterminowego na lata 2014–2020 już jest łatwiejszy niż w przeszłości. Wiosną 2018 r. Komisja Europejska, Parlament i Rada uzgodniły nowy zestaw przepisów finansowych: rozporządzenie finansowe, które jeszcze bardziej ogranicza biurokrację.

Praca Komisji na tym się nie kończy. Uproszczenie jest jednym z głównych elementów wniosku Komisji w sprawie przyszłego budżetu długoterminowego UE. Komisja pracuje obecnie intensywnie z Parlamentem Europejskim i Radą, aby przed wyborami europejskimi w 2019 r. osiągnąć porozumienie co do zasady, które umożliwi czasowe rozpoczęcie nowych programów: od Erasmusa po finansowanie badań naukowych czy wsparcie dla regionów.

Nacisk na wartość dodaną wydatków UE

W ostatnich latach kluczowe znaczenie miało dla Komisji, aby osiągnąć wartość dodaną z każdego wydanego euro. Już w 2015 r. Komisja przedstawiła szereg działań w czterech obszarach priorytetowych w celu dalszej maksymalizacji wartości dodanej wydatków UE.

Unijna wartość dodana znajduje się w centrum wniosku Komisji dotyczącego wieloletnich ram finansowych na lata 2021–2027. Jej celem jest określenie jaśniejszych celów i skoncentrowanie się w większym stopniu na wynikach. Chodzi tu o ułatwienie monitorowania i pomiaru wyników oraz wprowadzanie – w razie potrzeby – zmian. Oczekuje się, że pozwoli to jeszcze bardziej poprawić sposób wydatkowania środków z budżetu UE.

Odzyskiwanie nieprawidłowo wydanych unijnych środków

Komisja monitoruje wykonanie budżetu UE w terenie. Jeżeli stwierdzi się, że państwa członkowskie lub beneficjenci końcowi wydają unijne środki w sposób niewłaściwy Komisja podejmuje działania, aby je odzyskać. W 2017 r. Komisja odzyskała 2,8 mld euro, co stanowi 2,1 proc. płatności na rzecz budżetu UE. W związku z tym – po uwzględnieniu korekt i odzyskanych środków – kwota faktycznie zagrożona będzie poniżej progu 2 proc.

Opinia z zastrzeżeniami w sprawie płatności za rok 2017

Drugi rok z rzędu Trybunał wydał opinię z zastrzeżeniami w odniesieniu do płatności za 2017 r. – tylko jeden o stopień niższą od opinii bez zastrzeżeń. Ze sprawozdania wynika zatem jasno, że poczyniono dalsze postępy pod względem zgodności z przepisami i efektywności oraz potwierdza ono, że Komisja zmierza we właściwym kierunku.

O ile opinia bez zastrzeżeń oznacza, że dane liczbowe są prawdziwe i rzetelne, w opinii z zastrzeżeniami stwierdza się, że istnieją jedynie niewielkie kwestie wymagające ustalenia.

Informacje ogólne

Opublikowanie sprawozdania rocznego Europejskiego Trybunału Obrachunkowego daje początek rocznej procedurze udzielania absolutorium z wykonania budżetu UE. Aby się do niej przygotować, w czerwcu 2018 r. Komisja opublikowała roczne sprawozdanie z zarządzania i wyników dotyczące wykonania budżetu UE na 2017 r. Sprawozdanie to potwierdza, że budżet UE w 2017 r. pomógł osiągnąć priorytety polityczne Unii Europejskiej, że unijne środki finansowe tworzyły europejską wartość dodaną dla obywateli Unii i były wydatkowane zgodnie z przepisami UE.

Szacowany poziom błędu nie jest miarą nadużyć finansowych, braku wydajności czy też marnotrawienia środków. Jest to po prostu oszacowanie kwot już wypłaconych z budżetu UE pomimo niespełnienia wymogów pewnych przepisów.

Więcej informacji:

Informacje szczegółowe

Data publikacji
4 października 2018
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce