Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy23 maja 2018Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 5 min

Budżet 2019

Więcej pieniędzy na badania i innowacje, poprawa sieci infrastrukturalnych, priorytetowe potraktowanie wydatków związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym i zewnętrznym - Komisja Europejska przedstawiła projekt budżetu UE na 2019 r. Przewidziano w nim...

Budżet 2019

Komisarz Günther H. Oettinger, odpowiedzialny za budżet i zasoby ludzkie, stwierdził: - Proponujemy ambitny budżet, który nadal wspiera nasze priorytety, przede wszystkim w obszarach inwestycji, zatrudnienia, młodzieży, migracji, solidarności i bezpieczeństwa, oraz który zapewni naszym obywatelom europejską wartość dodaną. UE potrzebuje stabilności, mam zatem nadzieję na jak najszybsze osiągnięcie porozumienia z Parlamentem i Radą.

Wniosek opiera się na założeniu, że Wielka Brytania, po wystąpieniu z Unii 30 marca 2019 r., będzie nadal wnosiła wkład we wdrażanie budżetów Unii i będzie uczestniczyć w tym wdrażaniu do końca 2020 r., jak gdyby nadal była członkiem Unii.

Teraz Parlament Europejski i państwa członkowskie Unii Europejskiej wspólnie omówią ten wniosek. Na początku miesiąca Komisja przedstawiła wniosek dotyczący pragmatycznego i nowoczesnego długoterminowego budżetu na okres 2021–2027.

Pobudzanie europejskiej gospodarki

Środki przeznaczone specjalnie na wspieranie wzrostu gospodarczego wyniosą w 2019 r. w sumie prawie 80 mld euro w środkach na zobowiązania. Obejmuje to zwiększenie środków w szeregu sztandarowych programów:

 • 12,5 mld euro (8,4 proc. więcej niż w 2018 r.) na badania naukowe i innowacje w ramach programu Horyzont 2020, w tym 194 mln euro dla nowego Europejskiego Wspólnego Przedsięwzięcia w dziedzinie Obliczeń Wielkiej Skali;
 • 2,6 mld euro na kształcenie w ramach programu Erasmus+ (10,4 proc. więcej niż w 2018 r.);
 • 3,8 mld euro w ramach instrumentu „Łącząc Europę” (CEF) (36,4 proc. więcej niż w 2018 r.) na sieci infrastruktury;
 • kolejne 233,3 mln euro na inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych mieszkających w regionach o wysokiej stopie bezrobocia młodzieży, połączone ze środkami Europejskiego Funduszu Społecznego.

Komisja spodziewa się, że w 2019 r. programy polityki spójności na lata 2014-2020 będą nadal realizowane na pełnych obrotach, na podstawie optymistycznych doniesień pod koniec zeszłego roku o wykorzystaniu 57 mld euro (2,8 proc. więcej niż w 2018 r.), oraz że środki na politykę rolną utrzymają się na stałym poziomie prawie 60 mld euro (1,2 proc. więcej niż w 2018 r.).

Bezpieczeństwo w UE i poza jej granicami

Pomimo ograniczeń w budżecie długoterminowym UE na okres 2014–2020 Komisja wykorzystuje wszelkie mechanizmy elastyczności w budżecie, aby ponownie zapewnić specjalne traktowanie w tym roku kwestii migracji i zarządzania granicami:

 • reforma wspólnego europejskiego systemu azylowego w celu zapewnienia bardziej skutecznej, sprawiedliwej i humanitarnej polityki azylowej;
 • nowy system wejścia-wyjścia, aby zapewnić lepsze zarządzanie granicami;
 • wzmocnienie Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej, Agencji Unii Europejskiej ds. Azylu i innych agencji zajmujących się kwestiami granic i wiz;
 • dodatkowe 1,5 mld euro na Instrument Pomocy dla Uchodźców w Turcji, aby kontynuować dostawy żywności oraz zapewnianie edukacji i zakwaterowania osobom uciekającym przed wojnami w Syrii i w innych krajach (dalsze 500 mln euro będzie przekazane jeszcze w ramach obecnego budżetu na 2018 r., dlatego też Komisja proponuje również jego zmianę);
 • wprowadzenie w życie dwóch głównych inicjatyw: ram partnerstwa z krajami trzecimi w ramach europejskiego programu w zakresie migracji oraz Europejskiego Funduszu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (EFZR) w celu zaradzenia faktycznym przyczynom migracji.
 • Wspieranie nowych inicjatyw
 • Oprócz konsolidacji dotychczasowych programów projekt budżetu wspiera także nowe inicjatywy:
 • 103 mln euro na Europejski Korpus Solidarności, dający osobom młodym okazję do pracy wolontariackiej lub pracy przy projektach w ich własnych krajach lub za granicą;
 • 11 mln euro na stworzenie Europejskiego Urzędu ds. Pracy, który pomoże zapewnić sprawiedliwą mobilność na rynku wewnętrznym i ułatwi współpracę między organami krajowymi;
 • 40 mln euro na rozszerzenie programu wspierania reform strukturalnych ukierunkowanego na wdrożenie reform strukturalnych w państwach członkowskich;
 • 245 mln euro na utworzenie Europejskiego programu rozwoju przemysłu obronnego w celu wsparcia europejskiego przemysłu obronnego i podjęcia działań zmierzających do utworzenia Europejskiej Unii Obrony;
 • 150 mln euro na poprawę reagowania na trzęsienia ziemi, pożary lasów i inne klęski żywiołowe w Europie z wykorzystaniem rezerwy zdolności w zakresie ochrony ludności na poziomie UE, w tym sprzętu i zespołów „rescEU”;
 • 5 mln euro przeznaczone na stworzenie nowej Prokuratury Europejskiej w celu ścigania przestępczości transgranicznej, w tym nadużyć finansowych, prania pieniędzy i korupcji. Podjęte zostaną dalsze kroki w celu ochrony obywateli i przedsiębiorstw przed atakami cybernetycznymi.

Kontekst

Projekt budżetu UE na 2019 r. zawiera w odniesieniu do każdego finansowanego programu dwie kwoty: zobowiązania i płatności. Zobowiązania odnoszą się do środków, które można zapisać w umowach w danym roku, zaś płatności to środki faktycznie wypłacone. W przedstawionym projekcie budżetu UE na 2019 r. zapisano środki na zobowiązania w kwocie 166 mld euro (3 proc. więcej niż w 2018 r.) oraz środki na płatności w wysokości 149 mld euro (3 proc. więcej niż w 2018 r.).

Ogólnie rzecz biorąc, budżet UE jest przede wszystkim budżetem inwestycyjnym. Wynosi on mniej więcej 1 proc. dochodu narodowego brutto UE i stanowi około 2 proc. wszystkich unijnych wydatków publicznych. Jego celem jest uzupełnienie budżetów krajowych i realizacja priorytetów uzgodnionych przez wszystkie państwa członkowskie UE.

W projekcie umowy o wystąpieniu zawartej między Wielką Brytanią a negocjatorami Unii w sprawie rozliczeń finansowych przewidziano, że Wielka Brytania będzie nadal „wnosiła wkład we wdrażanie budżetów Unii i będzie uczestniczyć w tym wdrażaniu” w okresie przejściowym, jak gdyby nadal była członkiem Unii[1]. Projekt budżetu UE na 2019 r. przedstawiono zatem w oparciu o te ustalenia.

Więcej informacji:

[1] Projekt umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej, TF50 (2018) 35, 19 marca 2018 r.

Informacje szczegółowe

Data publikacji
23 maja 2018
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce