Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy30 maja 2017Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 6 min

Budżet 2018 - zatrudnienie, inwestycje, migracja

KE przedstawiła projekt budżetu na 2018 r. Po stronie zobowiązań zapisano w nim 161 mld euro, zaś celem strategicznym jest stymulowanie tworzenia nowych miejsc pracy, zwłaszcza dla ludzi młodych, oraz pobudzenie wzrostu gospodarczego i inwestycji...

170530_budget.jpg

Opierając się na działaniach podjętych już w latach ubiegłych, budżet UE na następny rok będzie nadal skutecznie zajmować się wyzwaniami związanymi z migracją, zarówno wewnątrz UE, jak i poza jej granicami. Dzięki usprawnieniu sprawozdawczości zostanie zwiększony nacisk na konkretne rezultaty, które zostaną osiągnięte dzięki finansowaniu UE.

Komisarz Günther H. Oettinger, odpowiedzialny za budżet i zasoby ludzkie, stwierdził: - Za pomocą tego budżetu chcemy zapewnić odpowiednią równowagę między utrzymaniem naszych wcześniejszych zobowiązań dotyczących ważnych programów UE i przezwyciężaniem nowych wyzwań, przy jednoczesnym zwiększaniu unijnej wartości dodanej. Staramy się zadbać o to, aby więcej młodych Europejczyków mogło znaleźć zatrudnienie oraz aby na terenie Unii realizowano więcej kluczowych inwestycji. Uzyskiwanie wymiernych rezultatów oraz zmienianie życia codziennego Europejczyków na lepsze jest w dalszym ciągu motorem działań UE.

Przedstawiony projekt budżetu wpisuje się w ograniczenia wprowadzone przez Parlament Europejski i państwa członkowskie w wieloletnich ramach finansowych – jednak przy założeniu, że Rada przyjmie formalnie już uzgodniony śródokresowy przegląd tych ram szybko po wyborach w Zjednoczonym Królestwie w dniu 8 czerwca. W przeciwnym razie niektóre spośród dodatkowych proponowanych wydatków – na przykład pozostała kwota 700 mln euro na Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych w okresie 2018–2020 – byłyby zagrożone, a Komisja prawdopodobnie musiałaby skorzystać z pozycji budżetu na rolnictwo, aby pokryć dodatkowe kwoty przeznaczone na bezpieczeństwo i migrację.

Teraz Parlament Europejski i państwa członkowskie Unii Europejskiej wspólnie omówią ten wniosek.

Tworzenie miejsc pracy i pobudzanie inwestycji

Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS), który jest głównym elementem planu Junckera, opiera się na gwarancji budżetowej UE, uzupełnionej środkami przyznanymi z kapitału własnego Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Ma on na celu wspieranie tworzenia miejsc pracy i pobudzanie wzrostu gospodarczego przez inteligentniejsze wykorzystanie nowych i istniejących zasobów finansowych, aby wspierać inwestycje prywatne. Oczekuje się, że w ramach dotychczasowych inwestycji uruchomionych zostanie 194 mld euro. W 2018 r. Komisja proponuje zasilenie funduszu gwarancyjnego EFIS o kolejne 2 mld euro.

Fundusze strukturalne i inwestycyjne pozostaną głównymi instrumentami inwestycyjnymi UE służącymi wspieraniu MŚP i działań głównie w dziedzinach badań i innowacji, transportu, ochrony środowiska i rozwoju obszarów wiejskich. W budżecie UE przewidziano 55,4 mld euro na fundusze strukturalne i inwestycyjne dla regionów i państw członkowskich oraz prawie 59,6 mld euro dla rolników i na rozwój obszarów wiejskich.

Oczekuje się, że po powolnym etapie początkowym unijne programy strukturalne i inwestycyjne na lata 2014–2020 osiągną odpowiednie tempo realizacji w 2018 r., zgodnie ze zobowiązaniami ustalonymi przez państwa członkowskie i Parlament Europejski. Wyjaśnia to wzrost o 8,1 proc. ogółu środków na płatności, w porównaniu z budżetem na 2017 r.

Promowanie zrównoważonego rozwoju będzie także przyświecać działaniom prowadzonym w ramach budżetu UE poza Unią, które to działania są wyraźnie intensyfikowane, jeśli chodzi o kraje sąsiadujące. Oczekuje się zatem, że dzięki nowemu Europejskiemu Funduszowi na rzecz Zrównoważonego Rozwoju uda się pozyskać dodatkowe finansowanie, w szczególności z sektora prywatnego.

Oferowanie młodzieży lepszych możliwości

Program „Erasmus+” ma na celu realizację ustalonych celów polityki Unii w obszarze kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu poprzez zwiększanie zdolności i kompetencji uczniów i studentów, wspieranie poprawy jakości instytucji i organizacji z dziedziny kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu oraz promowanie rozwoju polityki. W projekcie budżetu na 2018 r. przeznaczono na ten cel 2,3 mld euro, co stanowi wzrost o 9,5 proc. w stosunku do budżetu na rok 2017.

Do końca 2016 r. około 1,6 mln młodych osób skorzystało z działań wspieranych w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Inicjatywa ta przyczyniła się do zmniejszenia stopy bezrobocia osób młodych w większości państw członkowskich. W związku z tym, że stopa bezrobocia nadal pozostaje jednak powyżej poziomu sprzed kryzysu finansowego, w dalszym ciągu wzywa się do wspierania odpowiednich działań na szczeblu UE. W tym celu na rzecz Inicjatywy powinno zostać przeznaczone dodatkowe 1,2 mld euro w latach 2017–2020, z czego 233 mln euro uwzględniono w projekcie budżetu na 2018 r., a 500 mln euro w budżecie korygującym na rok 2017, który także jest dzisiaj przedkładany.

Kolejną szansę dla osób młodych oferuje Europejski Korpus Solidarności, który umożliwia odbycie wolontariatu, stażu oraz pozyskanie ofert pracy na okres od 2 do 12 miesięcy, co jednocześnie sprzyja powstawaniu solidarności wśród społeczności w całej Europie. Komisja przedkłada dzisiaj własny budżet oraz podstawę prawną dla Europejskiego Korpusu Solidarności, co pozwoli na uczestnictwo w tym projekcie do 2020 r. 100 000 Europejczyków. Koszty działań związane z Europejskim Korpusem Solidarności na lata 2018–2020 wyniosą ogółem 342 mln euro, z czego 89 mln euro w roku 2018.

Skuteczne reagowanie na wyzwania geopolityczne

Ponieważ migracja i bezpieczeństwo są nadal priorytetami, Komisja ma zamiar kontynuować finansowanie szerokiego zakresu związanych z nimi działań UE takich jak dostarczanie pomocy humanitarnej, usprawnienie zarządzania zewnętrznymi granicami, wspieranie państw członkowskich najbardziej dotkniętych kryzysem, i wiele innych. 4,1 mld euro zaplanowane w projekcie budżetu na 2018 r. w obszarach migracji i bezpieczeństwa zwiększa kwotę łącznego finansowanie UE w obszarze migracji i bezpieczeństwa do bezprecedensowego poziomu 22 mld euro w okresie 2015–2018. Projekt budżetu na 2018 r. odzwierciedla fakt, że duża część tych środków została wykorzystana już na początku.

Dodatkowe środki finansowe będą również dostępne na potrzeby zaradzenia pierwotnym przyczynom migracji w wymiarze zewnętrznym, zwłaszcza poprzez zapewnianie wsparcia dla państw trzecich zmagających się z dużymi przepływami migracyjnymi, takich jak Liban i Jordania. Projekt budżetu obejmuje również zobowiązania dla tego regionu podjęte w Brukseli podczas konferencji na temat przyszłości Syrii w kwietniu 2017 r., wynoszące ogółem 560 mln euro.

W dziedzinie bezpieczeństwa finansowanie UE będzie koncentrować się na zapobiegawczych środkach bezpieczeństwa, w szczególności w obszarze poważnej i zorganizowanej przestępczości, w tym na wzmacnianiu koordynacji i współpracy między krajowymi organami ścigania, zwiększaniu bezpieczeństwa granic zewnętrznych UE i wspieraniu państw członkowskich w walce z terroryzmem i cyberprzestępczością.

Komisja uruchomiła ponadto w 2017 r. tzw. działania przygotowawcze dotyczące badań nad obronnością finansowane przez UE. W budżecie zapisana została kwota ogółem 90 mln euro na okres 2017–2019 na finansowanie badań realizowanych w ramach współpracy w dziedzinie innowacyjnych obronnych technologii i produktów.

Kontekst

W projekcie budżetu UE do każdego programu objętego finansowaniem przypisane są dwie kwoty, czyli środki na zobowiązania i płatności. „Środki na zobowiązania” obejmują finansowanie, do którego można się zobowiązać w umowach w danym roku, natomiast „środki na płatności” dotyczą środków rzeczywiście wydatkowanych. W projekcie budżetu na 2018 r. środki na zobowiązania opiewają na 161 mld euro (wzrost o 1,4 proc. w porównaniu z 2017 r.), a środki na płatności na 145 mld euro (wzrost o 8,1 proc. w porównaniu z rokiem 2017, z uwagi na programy strukturalne i inwestycyjne na lata 2014–2020, które nabiorą tempa w 2018 r., po powolnym wstępnym etapie w początkowych latach).

Dodatkowe informacje:

Informacje szczegółowe

Data publikacji
30 maja 2017
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce