Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy28 września 2017Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 4 min

Budżet 2016 rozliczony

Europejski Trybunał Obrachunkowy po raz dziesiąty z kolei wydał pozytywną opinię na temat rocznego sprawozdania finansowego UE. Uznano, że przedstawia ono prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji. Trybunał wykrył mniej błędów we wszystkich obszarach...

Budżet 2016 rozliczony

W przypadku połowy unijnych wydatków poziom błędu był niższy od tego, który Trybunał uznaje za istotny. Po stronie dochodów budżetu nie wykryto żadnych błędów. Dzięki temu Trybunał mógł – po raz pierwszy – wydać lepszą opinię na temat płatności, zwaną formalnie opinią z zastrzeżeniami.

Komisarz Günther H. Oettinger, odpowiedzialny za budżet i zasoby ludzkie, powiedział: - Sprawozdanie Europejskiego Trybunału Obrachunkowego pokazuje, że nasze wysiłki przynoszą efekt – środki UE wydajemy w sposób coraz bardziej efektywny z korzyścią dla obywateli i przedsiębiorstw. Oczywiście nie staniemy teraz w miejscu – będziemy kontynuować współpracę z państwami członkowskimi i beneficjentami, ponieważ liczy się każde euro pochodzące z budżetu UE.

W sprawozdaniu rocznym za 2016 r. Europejski Trybunał Obrachunkowy podkreśla znaczenie ulepszeń w wydatkowaniu środków z budżetu UE. Zachęca również Komisję do dalszej poprawy wyników i dalszych uproszczeń, potwierdzając obrany przez Komisję kierunek działań.

Uproszczenie – narzędzie służące osiągnięciu lepszych wyników

Prostsze zasady pozwolą ograniczyć błędy i zwiększyć skuteczność finansowania UE. We wrześniu 2016 r. Komisja przedstawiła ambitny wniosek w celu uproszczenia zasad finansowych. Ostateczny zbiór przepisów jest obecnie przedmiotem negocjacji z udziałem Parlamentu Europejskiego i Rady. Przyjęcie przepisów ma nastąpić wkrótce.

Komisja nie ustaje jednak w swoich wysiłkach. Dalsze uproszczenia to jeden z głównych tematów rozmów na temat przyszłego budżetu w perspektywie długoterminowej. Przyczynkiem do tej dyskusji jest Dokument dotyczący przyszłości finansów UE opublikowany w czerwcu 2017 r. Kolejnym materiałem do dyskusji są dalsze propozycje uproszczenia dostępu do funduszy UE w przyszłości, opracowane na początku roku przez grupę niezależnych ekspertów ds. polityki pod przewodnictwem byłego komisarza europejskiego Siima Kallasa.

Wartość dodana wydatków z budżetu UE

Chcąc zagwarantować efektywne wydatkowanie środków UE, musimy zadbać o to, by każde euro z budżetu UE tworzyło europejską wartość dodaną. Jest to szczególne ważne w momencie, kiedy UE robi więcej, niż kiedykolwiek, aby chronić, wzmacniać i bronić swoich obywateli, a jej zasoby finansowe są wykorzystane do samego końca. Jedną z głównych kwestii w debacie na temat przyszłości finansów UE jest właśnie generowanie wartości dodanej. 25 września 2017 r. odbyła się konferencja na ten temat zorganizowana przez Komisję Europejską w celu poszukiwania ewentualnych rozwiązań.

Intensywniejsza współpraca z państwami członkowskimi

Państwa członkowskie zarządzają środkami, które stanowią 80 proc. wydatków z budżetu UE, i Komisja ściśle z nimi współpracuje, aby zapewnić efektywne i skuteczne wydatkowanie tych pieniędzy. Komisja dzieli się dobrymi praktykami, udziela wskazówek organom krajowym, które są odpowiedzialne za wydawanie środków unijnych w praktyce, i organizuje dla nich szkolenia. Głównym celem tej współpracy jest zapobieganie błędom – dzięki temu, że zachęca się państwa członkowskie do wykrywania, zgłaszania i korygowania nieprawidłowości na wczesnym etapie, są one mniej narażone na utratę funduszy, do których mają prawo.

Odzyskiwanie nieprawidłowo wydanych unijnych środków

Jeżeli mimo wszystko środki UE zostaną wydane w sposób nieprawidłowy, Komisja stara się skorygować błędy – w 2016 r. odzyskała 3,4 mld euro. W swoim rocznym sprawozdaniu z zarządzania i wyników za 2016 r. Komisja oszacowała, że biorąc pod uwagę wpływ przyszłych korekt i działań zmierzających do odzyskania środków, kwota obarczona ryzykiem jest mniejsza niż 2 proc. całkowitych istotnych wydatków.

Informacje ogólne

Opublikowanie sprawozdania rocznego Europejskiego Trybunału Obrachunkowego daje początek rocznej procedurze udzielania absolutorium z wykonania budżetu UE. Aby się do niej przygotować, w lipcu 2017 r. Komisja opublikowała roczne sprawozdanie z zarządzania i wyników dotyczące wykonania budżetu UE na 2016 r. Sprawozdanie to potwierdza, że budżet UE w 2016 r. pomógł osiągnąć priorytety polityczne Unii Europejskiej, że unijne środki finansowe tworzyły europejską wartość dodaną dla obywateli Unii i były wydatkowane zgodnie z przepisami UE.

Szacowany poziom błędu nie jest miarą nadużyć finansowych, braku wydajności czy też marnotrawienia środków. Jest to po prostu oszacowanie kwot już wypłaconych z budżetu UE pomimo niespełnienia wymogów pewnych przepisów.

Więcej informacji:

Informacje szczegółowe

Data publikacji
28 września 2017
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce