Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy15 listopada 2018Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 3 min

Brexit: opcje na wypadek braku porozumienia

Jeśli negocjacje Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii w sprawie tzw. brexitu zakończą się bez porozumienia, obywatele brytyjscy otrzymają prawo do bezwizowego wjazdu na teren UE. W takim wypadku osoby z paszportem Zjednoczonego Królestwa nie będą...

Brexit: opcje na wypadek braku porozumienia

Jeżeli Zjednoczone Królestwo wystąpi z UE bez osiągnięcia porozumienia, miałoby to zastosowanie od 30 marca 2019 r. Jeżeli jednak porozumienie zostanie osiągnięte, zasady te będą obowiązywać od końca okresu przejściowego, jak określono w umowie o wystąpieniu. Ta propozycja jest wyrazem przekonania Komisji, że w negocjacjach w sprawie wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z UE najważniejsze są prawa obywateli.

Wniosek jest całkowicie uzależniony od tego, czy Zjednoczone Królestwo przyzna obywatelom wszystkich państw członkowskich UE analogiczne i niedyskryminujące prawo do podróży bezwizowych, zgodnie z zasadą wzajemności wizowej. Rząd Zjednoczonego Królestwa ogłosił, że nie zamierza wymagać posiadania wizy od obywateli państw członkowskich UE-27 w przypadku krótkich pobytów turystycznych i służbowych. Unijne przepisy dotyczące obywateli państw trzecich podróżujących do UE, takie jak przepisy dotyczące kontroli granicznej, miałyby oczywiście zastosowanie do obywateli Zjednoczonego Królestwa, kiedy nie będą oni już obywatelami UE.

Wniosek jest jednym ze środków gotowości niezbędnych w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej. Jest on odrębny w stosunku do toczących się negocjacji w sprawie uporządkowanego wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z UE.

Kolejne etapy

Wniosek Komisji musi zostać przyjęty przez Parlament Europejski i Radę. Komisja wzywa obie instytucje do szybkich działań w odniesieniu do tego wniosku, aby mógł on zostać przyjęty z odpowiednim wyprzedzeniem przed dniem 30 marca 2019 r.

Kontekst

29 marca 2017 r. Zjednoczone Królestwo powiadomiło Radę Europejską o zamiarze wystąpienia z Unii na podstawie art. 50 Traktatu o Unii Europejskiej. Oznacza to, że całe unijne prawo pierwotne i wtórne przestanie się stosować do Zjednoczonego Królestwa od godz. 00.00 czasu środkowoeuropejskiego 30 marca 2019 r., chyba że w ratyfikowanej umowie o wystąpieniu zostanie ustalona inna data. Zjednoczone Królestwo stanie się wtedy „państwem trzecim”.

UE prowadzi wspólną politykę wizową dotyczącą wyjazdów krótkoterminowych do strefy Schengen, obejmującą wspólny wykaz państw, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz wspólny wykaz państw, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu. Wykazy te można znaleźć w rozporządzeniu nr 539/2001 oraz w kolejnych aktach zmieniających.

Kiedy prawo UE nie będzie już miało zastosowania do Zjednoczonego Królestwa, jego obywatele będą mogli podróżować bez wiz do 22 krajów UE, które są członkami strefy Schengen, i 4 krajów stowarzyszonych w ramach Schengen (Islandia, Liechtenstein, Norwegia i Szwajcaria). To samo dotyczy Rumunii, Bułgarii, Chorwacji i Cypru, które nie są jeszcze pełnoprawnymi członkami strefy Schengen.

wniosek dotyczy obywateli Zjednoczonego Królestwa (ang. British/UK nationals) będących obywatelami brytyjskimi (ang. British citizens). W prawie Zjednoczonego Królestwa istnieje sześć kategorii obywateli, przy czym jedną z tych kategorii są obywatele brytyjscy. Osoby należące do pozostałych pięciu kategorii, czyli zamorscy Brytyjczycy (ang. British nationals [Overseas]), obywatele brytyjskich terytoriów zamorskich (ang. British Overseas Territories Citizens [BOTC]), zamorscy obywatele brytyjscy (ang. British Overseas Citizens [BOC]), osoby podlegające zwierzchnictwu brytyjskiemu (ang. British Protected Persons [BPP]) i bezpaństwowi poddani Korony Brytyjskiej (ang. British Subjects [BS]), nie są obywatelami UE, ale korzystają z prawa do bezwizowego wjazdu do strefy Schengen i nadal będą z niego korzystać. Obywatele Zjednoczonego Królestwa zamieszkujący w Gibraltarze nadal będą mogli wjechać do strefy Schengen bez wizy.

Dodatkowe informacje:

Informacje szczegółowe

Data publikacji
15 listopada 2018
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce