Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy5 marca 2018Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 5 min

Bezpieczne chemikalia

W ciągu ostatnich dziesięciu lat podstawowy zbiór unijnych przepisów dotyczących chemikaliów („rozporządzenie REACH”) znacznie zwiększył ochronę zdrowia ludzkiego i środowiska oraz przyczynił się do propagowania rozwiązań alternatywnych dla badań na...

Bezpieczne chemikalia

Produkty chemiczne są obecne w każdej dziedzinie naszego życia, zarówno w pracy, jak i w towarach konsumpcyjnych, takich jak ubrania, zabawki, meble i urządzenia elektryczne. Chemikalia są niezbędne w codziennym życiu. Niektóre substancje mogą jednak stwarzać zagrożenie dla zdrowia ludzi i dla środowiska. Opublikowany dziś przegląd przepisów REACH pokazuje, że dzięki rozporządzeniu w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) unijne firmy i organy zapewniają bezpieczne stosowanie chemikaliów i wycofywanie substancji niebezpiecznych.

Komisarz ds. rynku wewnętrznego i przemysłu Elżbieta Bieńkowska powiedziała:Rozporządzenie REACH jest najbardziej nowoczesnym i kompleksowym zbiorem przepisów dotyczących substancji chemicznych na świecie. Wiele państw spoza UE wzorowało się na nim, przygotowując własne prawodawstwo w tej dziedzinie. Chemikalia stosowane przez unijny przemysł są teraz bezpieczniejsze dla obywateli i środowiska. Musimy wykorzystać ten sukces i zagwarantować, by unijni producenci nie mieli gorszej pozycji w porównaniu z konkurencją spoza UE: trzeba zadbać o to, by przywożone towary spełniały wymagania Unii w kwestii chemikaliów.

Komisarz ds. środowiska Karmenu Vella powiedział: Większość Europejczyków obawia się, że są narażeni na niebezpieczne substancje. Dzięki REACH Unia skutecznie rozwiewa te obawy, rozszerzając wiedzę na temat substancji chemicznych i zakazując wprowadzania substancji szkodliwych na unijny rynek. Rozporządzenie REACH już stało się inspiracją dla prawodawstwa w dziedzinie chemikaliów w innych państwach, a dzięki dalszym ulepszeniom będziemy mogli w jeszcze większym stopniu chronić zdrowie naszych obywateli i środowisko.

REACH przynosi konkretne rezultaty:

  • Bezpieczniejsze chemikalia dla dobra konsumentów, pracowników i środowiska. Dzięki rozporządzeniu REACH Unia poczyniła postępy w ograniczaniu lub zakazywaniu stosowania substancji, które mogą być szkodliwe dla zdrowia ludzkiego lub środowiska, oraz przyczyniła się do zastąpienia ich bezpieczniejszymi odpowiednikami. Oto niektóre przykłady:

o zakaz stosowania szkodliwych substancji chemicznych: ustanowiono 18 ograniczeń dla różnych grup substancji, np. dla chromu, niklu i ołowiu w wyrobach konsumenckich, bisfenolu A (substancja zaburzająca funkcjonowanie układu hormonalnego) w paragonach kas sklepowych oraz toksycznych dla środowiska wodnego związków nonylofenoli w wyrobach włókienniczych;

o zastąpienie najniebezpieczniejszych substancji („substancje wzbudzające szczególnie duże obawy”) bezpieczniejszymi odpowiednikami:do tej pory 181 chemikaliów uznano za substancje, które mogą mieć poważne skutki dla zdrowia ludzi i dla środowiska. 43 substancje wpisano natomiast do wykazu substancji podlegających procedurze udzielania zezwoleń. Oznacza to, że aby je stosować, przedsiębiorstwa muszą otrzymać zezwolenie. Substancje te są stopniowo wycofywane, w miarę jak dostępne stają się ich zamienniki.

  • Odchodzenie od badań na zwierzętach: rozporządzenie REACH promuje alternatywne, niewykorzystujące zwierząt metody oceny bezpieczeństwa chemikaliów, ograniczając w ten sposób potrzebę prowadzenia badań na zwierzętach. W latach 2012–2016 Komisja przeznaczała rocznie około 40 mln euro na wspieranie badań nad metodami alternatywnymi.
  • Kompleksowy zbiór danych zapewniających bezpieczeństwo chemiczne na jednolitym rynku UE: do chwili obecnej w wyniku procedury rejestracyjnej w systemie REACH zgromadzono informacje dotyczące 17 tys. substancji, ujęte w 65 tys. zbiorach dokumentacji rejestracyjnej dotyczącej najważniejszych chemikaliów produkowanych i stosowanych w UE. Wpłynęło to korzystnie na komunikację i przejrzystość w łańcuchu dostaw. Dzięki temu Europa lepiej radzi sobie z zagrożeniami stwarzanymi przez substancje chemiczne i wprowadza dalszą harmonizację wewnętrznego rynku tych substancji.

Aby lepiej chronić konsumentów, pracowników i środowisko, Komisja Europejska zaproponowała dziś konkretne działania usprawniające wdrażanie rozporządzenia REACH. Celem tych działań jest poprawa jakości dokumentacji rejestracyjnej przedkładanej przez firmy, uproszczenie procedury udzielania zezwoleń oraz zapewnienie równych warunków działania dla przedsiębiorstw z UE i spoza UE. Komisja chce nadal wspierać MŚP w zachowaniu zgodności z przepisami i pomagać organom krajowym w egzekwowaniu tych przepisów.

Komisja pragnie również zapewnić większą spójność rozporządzenia REACH z przepisami w zakresie ochrony pracowników i w zakresie odpadów. Więcej informacji można znaleźć tutaj.

Dalsze działania

Komisja omówi rezultaty i dalsze działania związane z drugim przeglądem rozporządzenia REACH podczas publicznej konferencji z udziałem Parlamentu Europejskiego, państw członkowskich i zainteresowanych stron, zaplanowanej na czerwiec 2018 r.

Kontekst

REACH jest europejskim rozporządzeniem w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów. Weszło w życie w 2007 r., zastępując wcześniejsze ramy legislacyjne dla substancji chemicznych w UE, które stworzono w latach 60. i 70. ubiegłego wieku. Zasadniczo REACH ma zastosowanie do niemal wszystkich substancji chemicznych.

Zgodnie z zasadą „zanieczyszczający płaci” dzięki rozporządzeniu REACH przerzucono ciężar dowodu na przemysł, czyniąc go odpowiedzialnym za bezpieczeństwo chemikaliów w całym łańcuchu dostaw. Przedsiębiorstwa muszą określić ryzyko związane z chemikaliami i zarządzać nim, demonstrując, w jaki sposób substancje te mogą być bezpiecznie stosowane. REACH usprawnia komunikację w obrębie łańcucha dostaw, ustanawiając nowe formy współpracy między przedsiębiorstwami. W ramach REACH funkcjonują także narzędzia służące jako wskazówki i wsparcie dla przedsiębiorstw i organów publicznych w procesie jego wdrażania.

Rejestracje substancji rozpoczęły się w 2009 r., a pierwszy termin ich zakończenia upłynął w 2010 r. Rejestracje wstępne (wymagane, aby móc zarejestrować dotychczasowe substancje w rozłożonych w czasie terminach) odbyły się w 2008 r. Dzień 31 maja 2018 r. jest ostateczną datą rejestracji przez przedsiębiorstwa wszystkich chemikaliów produkowanych w Unii, przywożonych do niej lub wprowadzanych do obrotu na jej obszarze w ilości powyżej tony rocznie. Omawiane sprawozdanie jest drugim przeglądem rozporządzenia REACH.

Od momentu powstania w 2007 r. Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) odgrywa kluczową rolę we wdrażaniu wszystkich procedur REACH. ECHA posiada największą na świecie bazę danych dotyczących chemikaliów i umożliwia łatwy dostęp online do informacji na temat bezpieczeństwa chemicznego. ECHA wdraża również inne przepisy unijne związane z chemikaliami i może stać się punktem odniesienia dla zrównoważonego zarządzania takimi substancjami.

Więcej informacji

Notatka prasowa

Komunikat Komisji

Dokument roboczy służb Komisji

Informacje szczegółowe

Data publikacji
5 marca 2018
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce