Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy15 marca 2024Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 5 min

AliExpress i akt o usługach cyfrowych

Jako platforma, która dociera do ponad 100 mln użytkowników w UE, AliExpress musi w pełni przestrzegać aktu o usługach cyfrowych i zaprzestać rozpowszechniania towarów niebezpiecznych dla zdrowia konsumentów i małoletnich.

AliExpress i akt o usługach cyfrowych

Komisja Europejska wszczęła formalne postępowanie w celu oceny, czy AliExpress mógł naruszyć akt o usługach cyfrowych w obszarach związanych z zarządzaniem ryzykiem i ograniczaniem go, moderowaniem treści i wewnętrznym mechanizmem rozpatrywania skarg, przejrzystością systemów reklamowych i rekomendacji, identyfikowalnością przedsiębiorców i dostępem naukowców do danych.

Na podstawie przeprowadzonego do tej pory wstępnego postępowania wyjaśniającego, w tym analizy sprawozdania z oceny ryzyka przesłanego przez AliExpress w sierpniu 2023 r., informacji opublikowanych w sprawozdaniu na temat przejrzystości oraz odpowiedzi na formalne wnioski Komisji o udzielenie informacji (od 6 listopada 2023 r. i 18 stycznia 2024 r.) Komisja podjęła decyzję o wszczęciu formalnego postępowania przeciwko AliExpressowi na podstawie aktu o usługach cyfrowych.

Prace skoncentrują się na następujących obszarach:

 • Zgodności z obowiązkami aktu o usługach cyfrowych związanymi z oceną i ograniczaniem ryzyka systemowego związanego z rozpowszechnianiem nielegalnych treści, a także rzeczywistych lub przewidywalnych negatywnych skutków dla ochrony konsumentów, związanych w szczególności z:
  • Brak egzekwowania warunków świadczenia usług AliExpress zakazujących niektórych produktów stwarzających zagrożenie dla zdrowia konsumentów (takich jak podrabiane leki i żywność, a także suplementy diety), a w szczególności dla małoletnich (dostęp do materiałów pornograficznych), które konsument nadal może znaleźć na platformie;
  • Brak skutecznych środków zapobiegających rozpowszechnianiu nielegalnych treści;
  • Brak skutecznych środków zapobiegających umyślnym manipulacjom na platformie internetowej za pośrednictwem tzw. „ukrytych linków”;
  • Brak skutecznych środków zapobiegających zagrożeniom wynikającym z cech, takich jak influencerzy promujący nielegalne lub szkodliwe produkty w ramach programu powiązanego AliExpress.
 • Przestrzeganie obowiązku aktu o usługach cyfrowych polegającego na umożliwieniu wszystkim użytkownikom, w tym użytkownikom, którzy nie są zarejestrowani, zgłaszania nielegalnych treści i otrzymywania potwierdzenia otrzymania zgłoszenia;
 • Przestrzeganie obowiązku zapewnienia skutecznego wewnętrznego systemu rozpatrywania skarg w akcie o usługach cyfrowych;
 • Przestrzeganie obowiązku aktu o usługach cyfrowych polegającego na gromadzeniu i ocenie wiarygodności i kompletności informacji wymaganych od przedsiębiorców korzystających z produktu AliExpress, w tym w odniesieniu do przedsiębiorców w ramach programu powiązanego AliExpress, zgodnie z przepisami dotyczącymi identyfikowalności przedsiębiorców; 
 • Zgodność z obowiązkiem aktu o usługach cyfrowych w zakresie zapewnienia przejrzystości głównych parametrów stosowanych w systemach rekomendacji AliExpress oraz zapewnienia co najmniej jednej opcji systemu rekomendacji nieopartego na profilowaniu;
 • Zgodność z obowiązkiem aktu o usługach cyfrowych polegającym na zapewnieniu wiarygodnego repozytorium reklam prezentowanych w AliExpress, które można przeszukiwać
 • Przestrzeganie obowiązku zapewnienia naukowcom dostępu do publicznie dostępnych danych AliExpressu zgodnie z art. 40 aktu o usługach cyfrowych.
Margrethe Vestager

Ochrona konsumentów, zwłaszcza małoletnich, jest zasadniczym fundamentem aktu o usługach cyfrowych. AliExpress musi przestrzegać swoich obowiązków w zakresie ograniczania ryzyka systemowego na swojej platformie i stosować wszystkie przepisy ochronne w celu zapewnienia bezpieczeństwa swoich usług. Komisja oceni teraz wprowadzone środki i sprawdzi ich zgodność z naszymi przepisami. Margrethe Vestager, wiceprzewodnicząca wykonawcza do spraw Europy na miarę ery cyfrowej

Thierry Breton

Akt o usługach cyfrowych dotyczy nie tylko mowy nienawiści, dezinformacji i cyberprzemocy. Ma to również na celu zapewnienie usuwania nielegalnych lub niebezpiecznych produktów sprzedawanych w UE za pośrednictwem platform handlu elektronicznego. Nie można go negocjować na jednolitym rynku UE. Jako platforma, która dociera do ponad 100 mln użytkowników w UE, AliExpress musi w pełni przestrzegać aktu o usługach cyfrowych i podjąć proporcjonalne działania w celu zwalczania rozpowszechniania towarów niebezpiecznych dla zdrowia konsumentów i małoletnich, w tym przez influencerów będących członkami ich „programu powiązanego”. W rozpoczętych dziś postępowaniach chcemy ocenić, czy tak jest, i upewnić się, że nie szczędzimy żadnych działań w celu ochrony naszych obywateli. Thierry Breton, komisarz do spraw rynku wewnętrznego

Jeżeli uchybienia te zostaną udowodnione, stanowiłyby naruszenie art. 16, 20, 26, 27, 30, 34, 35, 38, 39 i 40 aktu o usługach cyfrowych. Komisja przeprowadzi teraz szczegółowe dochodzenie w trybie priorytetowym. Wszczęcie formalnego postępowania nie przesądza o wyniku postępowania.

Kolejne kroki

Po formalnym wszczęciu postępowania Komisja będzie nadal gromadzić dowody, na przykład wysyłając dodatkowe wnioski o udzielenie informacji, przeprowadzając rozmowy lub inspekcje.

Wszczęcie formalnego postępowania upoważnia Komisję do podjęcia dalszych kroków egzekucyjnych, takich jak środki tymczasowe nakazujące zaprzestanie lub usunięcie naruszenia art. 28 ust. 1 oraz decyzje stwierdzające niezgodność. Komisja jest również uprawniona do przyjęcia zobowiązań podjętych przez AliExpress w celu zaradzenia problemom będącym przedmiotem postępowania.

Akt o usługach cyfrowych nie określa żadnego prawnego terminu zakończenia formalnego postępowania. Czas trwania szczegółowego dochodzenia zależy od szeregu czynników, w tym od złożoności sprawy, stopnia, w jakim dane przedsiębiorstwo współpracuje z Komisją oraz od wykonywania prawa do obrony.

Wszczęcie formalnego postępowania zwalnia koordynatorów ds. usług cyfrowych z ich uprawnień do nadzorowania i egzekwowania aktu o usługach cyfrowych w odniesieniu do podejrzewanych naruszeń art. 16, 20, 26, 27, 30.

Wszczęcie formalnego postępowania nie przesądza o jego wyniku ani nie przesądza o jakimkolwiek innym postępowaniu, które Komisja może wszcząć na podstawie innych artykułów aktu o usługach cyfrowych. Pozostaje to również bez uszczerbku dla działań w zakresie egzekwowania prawa podejmowanych przez inne organy na podstawie innych ram regulacyjnych, na przykład przez sieć współpracy w zakresie ochrony konsumentów.

Kontekst ogólny

W dniu 25 kwietnia 2023 r. AliExpress został wyznaczony jako bardzo duża platforma internetowa (VLOP) na mocy unijnego aktu prawnego o usługach cyfrowych, w związku z oświadczeniem, że co miesiąc w UE ma 104,3 mln aktywnych użytkowników. Jako VLOP, cztery miesiące od wyznaczenia AliExpress musiał zacząć wypełniać szereg obowiązków określonych w akcie o usługach cyfrowych.

Od 17 lutego akt o usługach cyfrowych ma zastosowanie do wszystkich pośredników internetowych w UE.

Więcej Informacji

Tekst na tej stronie jest tłumaczeniem maszynowym. Powrót do języka oryginału. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za jakość i dokładność tego tłumaczenia maszynowego.

Ważne informacje o tłumaczeniu maszynowym

 

Informacje szczegółowe

Data publikacji
15 marca 2024
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce