Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy6 października 2020Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 3 min

3 biliony na pomoc dla firm

Komisja Europejska przesłała do konsultacji projekt wniosku w sprawie dostosowania zakresu i przedłużenia do 30 czerwca 2021 r. tymczasowych ram pomocy państwa, przyjętych 19 marca 2020 r., aby wesprzeć gospodarkę w kontekście pandemii koronawirusa....

Margrethe Vestager

Wiceprzewodnicząca wykonawcza Margrethe Vestager, odpowiedzialna za politykę konkurencji, stwierdziła: - Dzięki tymczasowym ramom pomocy państwa w ciągu ostatnich siedmiu miesięcy państwa członkowskie mogły przeznaczyć prawie 3 bln euro na wsparcie dla przedsiębiorstw najbardziej dotkniętych kryzysem związanym z koronawirusem. Skutki kryzysu będziemy odczuwać jeszcze przez pewien czas. Dlatego proponujemy przedłużenie tymczasowych ram pomocy państwa do połowy następnego roku i dostosowanie ich do potrzeb przedsiębiorstw, przy jednoczesnej ochronie unijnego jednolitego rynku. Decyzję w sprawie dalszych działań podejmiemy, biorąc pod uwagę opinie wszystkich państw członkowskich.

Jednocześnie pracujemy nad dalszymi działaniami, aby umożliwić ekologiczną i cyfrową odbudowę Europy – nasze zasady pomocy państwa odegrają tu ważną rolę, zapewniając państwom członkowskim wytyczne, aby zagwarantować, by ograniczone środki publiczne były dobrze ukierunkowane, nie wypierały inwestycji prywatnych i prowadziły do osiągnięcia korzyści ze skutecznej konkurencji.

Jak zapowiedziano już w momencie przyjęcia ram w marcu 2020 r., Komisja ocenia obecnie potrzebę przedłużenia okresu ich obowiązywania po 31 grudnia 2020 r. Podstawą oceny są istotne aspekty polityki konkurencji i względy gospodarcze.

Komisja przesłała państwom członkowskim do konsultacji projekt wniosku. Zakłada on:

  • przedłużenie na obecnym poziomie obowiązujących przepisów tymczasowych ram pomocy państwa (w tym dotyczących pomocy na utrzymanie płynności finansowej) o dodatkowe sześć miesięcy, do 30 czerwca 2021 r. Celem jest umożliwienie państwom członkowskim wspierania przedsiębiorstw w kontekście kryzysu związanego z koronawirusem, zwłaszcza gdy konieczność lub możliwość zastosowania tymczasowych ram pomocy państwa nie została jeszcze w pełni wykorzystana, przy jednoczesnej ochronie równych warunków działania;
  • rozszerzenie zakresu tymczasowych ram pomocy państwa, z uwzględnieniem utrzymującej się niepewności gospodarczej i potrzeb przedsiębiorstw, których obroty znacznie spadły, poprzez umożliwienie państwom członkowskim partycypowania w kosztach stałych ponoszonych przez przedsiębiorstwa, które to koszty nie są pokrywane z przychodów. Wspieranie takich przedsiębiorstw poprzez tymczasowe pokrycie części kosztów ma na celu zapobieganie pogarszaniu się ich sytuacji kapitałowej, utrzymanie działalności gospodarczej i zapewnienie im silnej platformy do podźwignięcia się z kryzysu; oraz
  • dostosowanie warunków dotyczących środków służących dokapitalizowaniu zgodnie z tymczasowymi ramami pomocy, w szczególności warunków wycofania się państwa z przedsiębiorstw, w których państwo było istniejącym udziałowcem przed dokapitalizowaniem. Proponowane zmiany umożliwiłyby państwu wycofanie się z kapitału własnego takich przedsiębiorstw poprzez niezależną wycenę, przy jednoczesnym utrzymaniu zabezpieczeń mających na celu zachowanie skutecznej konkurencji na jednolitym rynku.

Państwa członkowskie mają teraz możliwość zgłoszenia uwag do projektu wniosku Komisji.

Kontekst

Tymczasowe ramy po raz pierwszy zmieniono 3 kwietnia 2020 r., aby zwiększyć możliwości udzielenia wsparcia publicznego na rzecz badań, testów i produkcji wyrobów służących zwalczaniu pandemii koronawirusa oraz aby chronić miejsca pracy i dalej wspierać gospodarkę. 8 maja 2020 r. Komisja przyjęła drugą zmianę, polegającą na rozszerzeniu zakresu tymczasowych ram o środki służące dokapitalizowaniu i środki w formie długu podporządkowanego. 29 czerwca 2020 r. Komisja przyjęła trzecią zmianę, rozszerzającą zakres tymczasowych ram pomocy, aby dalej wspierać mikroprzedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa i start-upy oraz zachęcić do inwestycji prywatnych. Tymczasowe ramy pomocy państwa miały początkowo wygasnąć 31 grudnia 2020 r., z wyjątkiem środków służących dokapitalizowaniu, które mogą być przyznawane do 30 czerwca 2021 r.

Informacje szczegółowe

Data publikacji
6 października 2020
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce