Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy26 lutego 2024Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 5 min

233 mln euro na strategiczne projekty środowiskowe

Program LIFE jest konkretnym przykładem, w którym finansowanie UE skutecznie pomaga odbudować przyrodę i ekosystemy oraz stawić czoła zmianie klimatu poprzez ograniczenie emisji.

233 mln euro na strategiczne projekty środowiskowe

KE inwestuje ponad 233 mln euro w dwanaście nowych projektów strategicznych w całej Europie w ramach programu LIFE, aby wesprzeć realizację ambicji UE w zakresie środowiska i klimatu w ramach Europejskiego Zielonego Ładu. Oczekuje się, że te projekty strategiczne zmobilizują znaczne dodatkowe fundusze z innych źródeł UE, w tym z funduszy rolnych, strukturalnych, regionalnych i badawczych, a także z rządów krajowych i inwestycji sektora prywatnego.

Dwanaście projektów przewodnich przyznanych w dziesięciu państwach członkowskich UE

Finansowanie przyznane na te dwanaście projektów strategicznych wesprze Bułgarię, Czechy, Irlandię, Hiszpanię, Francję, Włochy, Litwę, Austrię, Polskę i Finlandię w osiągnięciu ich krajowych celów środowiskowych i klimatycznych w miarę zwiększania wkładu w zieloną transformację UE.

Jeżeli chodzi o środowisko, wybrane strategiczne projekty ochrony przyrody w ramach programu LIFE i strategiczne projekty zintegrowane przyniosą korzyści ekosystemom morskim, a do 2030 r. planuje się wyznaczenie co najmniej 30 proc. obszarów morskich Irlandii jako morskich obszarów chronionych (MPA) (MPA-LIFE-IRELAND). Poprawią również jakość powietrza w województwie podkarpackim, zmniejszając jednocześnie ubóstwo energetyczne i zwiększając efektywność energetyczną (LIFE Podkarpackie); oraz poprawa jakości wody i gospodarki wodnej na Litwie (LIFE SIP Vanduo).

Wybrano również sześć innych projektów mających na celu pobudzenie przyrody i różnorodności biologicznej. W Finlandii program Priodiversity LIFE ma na celu wdrożenie regionalnych planów działania na rzecz różnorodności biologicznej oraz budowanie zdolności. W północnych Włoszech program LIFE NatConnect2030 podejmie działania na ponad 500 miejscach w celu zwiększenia różnorodności biologicznej i wzmocnienia korytarzy ekologicznych. Program LIFE SNAP Ireland będzie ukierunkowany na bariery utrudniające realizację irlandzkiego funduszu działań priorytetowych Natura 2000. Krajowa strategia ochrony różnorodności biologicznej we Francji zaangażuje władze lokalne i zmobilizuje obywateli do wspierania zmian w sposobie życia i produkcji za pośrednictwem programu LIFE BIODIVFr. W Czechach PROSPECTIVE LIFE wdroży „aktywne narzędzia ochrony gatunków”, aby pomóc odwrócić spadek liczebności co najmniej 25 gatunków. Ponadto w Austrii program LIFE Amoore ma na celu odbudowę ponad 1400 hektarów torfowisk, w tym 13 różnych siedlisk i 37 gatunków o wysokiej wartości ochronnej.

Jeżeli chodzi o zmianę klimatu, projekt ACE LIFE pomoże Finlandii osiągnąć neutralność pod względem emisji dwutlenku węgla do 2035 r. poprzez ograniczenie emisji z rolnictwa, transportu ciężkiego i maszyn oraz stopniowe wycofywanie paliw kopalnych wykorzystywanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa w procesach przemysłowych. LIFE PYRENEES4CLIMA jest projektem transgranicznym realizowanym przez Hiszpanię, Francję i Andorę, którego celem jest przyspieszenie przystosowania się do zmiany klimatu w Pirenejach poprzez poprawę wiedzy i zdolności radzenia sobie ze skutkami zmiany klimatu dla przyrody, ludzi i gospodarki. Ponadto w Bułgarii LIFE-SIP CLIMA-SUMP wdroży plany zrównoważonej mobilności miejskiej (SUMP) w sześciu gminach, aby pomóc w osiągnięciu bezemisyjnej mobilności na drodze do neutralności klimatycznej.

Kontekst ogólny

Program LIFE to instrument finansowy UE na rzecz środowiska i działań w dziedzinie klimatu. Od 1992 za jego pośrednictwem realizowane są różne inicjatywy ekologiczne: współfinansowaniem ze środków LIFE objęto do tej pory ponad 5500 projektów w całej UE i w państwach trzecich. W latach 2021–2027 Komisja zwiększyła finansowanie programu LIFE o prawie 60 proc., do 5,4 mld EUR, i uwzględniła nowy podprogram „Przejście na czystą energię”. Programem LIFE zarządza Europejska Agencja Wykonawcza ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska (CINEA).

Strategiczne projekty ochrony przyrody w ramach programu LIFE i strategiczne projekty zintegrowane mają na celu wspieranie wdrażania prawodawstwa i polityki UE w zakresie środowiska i klimatu na szczeblu regionalnym, wieloregionalnym, krajowym lub ponadnarodowym. 

Mają one opierać się na sukcesie projektów zintegrowanych LIFE, które były finansowane w latach 2014 –2020, aby pomóc Europie stać się pierwszym na świecie kontynentem neutralnym dla klimatu do 2050 r. oraz z powodzeniem wdrożyć Europejski Zielony Ład.

Projekty LIFE wspierają unijną strategię na rzecz bioróżnorodności 2030, strategię UE w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu, ramową dyrektywę wodną, dyrektywę w sprawie jakości powietrza, dyrektywę ramową w sprawie strategii morskiej, plan działania UE dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym, plan działania na rzecz eliminacji zanieczyszczeń, prawo o odbudowie zasobów przyrodniczych oraz przyczyniają się do przejścia na czystą energię, a także inne krajowe, regionalne, miejskie lub sektorowe strategie i plany klimatyczne.

Więcej Informacji

Maroš Šefčovič

Program LIFE jest konkretnym przykładem, w którym finansowanie UE skutecznie pomaga odbudować naszą przyrodę i ekosystemy oraz stawić czoła zmianie klimatu poprzez ograniczenie emisji i zwiększenie odporności. Dzięki tym dwunastu projektom 10 państw UE będzie czynić postępy w tych wysiłkach w terenie i wspierać wdrażanie unijnych przepisów dotyczących środowiska i klimatu. Maroš Šefčovič, wiceprzewodniczący wykonawczy do spraw Europejskiego Zielonego Ładu, stosunków międzyinstytucjonalnych i prognozowania

Virginijus Sinkevičius

Od ponad 30 lat projekty LIFE łączą pasjonistów z pionierskimi pomysłami i środkami finansowymi niezbędnymi do urzeczywistnienia tych pomysłów. Dzisiejsza inwestycja pomoże większej liczbie pionierów w osiąganiu ich celów. Projekty te mają na celu nie tylko osiągnięcie naszych celów środowiskowych i klimatycznych, ale także umożliwienie ludziom wprowadzania zmian, które są naprawdę ważne. Virginijus Sinkevičius, komisarz do spraw środowiska, oceanów i rybołówstwa

Wopke Hoekstra

Niezaprzeczalnie dochodzi do zmiany klimatu. Codziennie stawiamy czoła jej konsekwencjom. Musimy znacznie przyspieszyć przystosowanie się do zmiany klimatu. Ważnym elementem rozwiązania będzie wzmocnienie naszych naturalnych pochłaniaczy dwutlenku węgla, obniżenie emisyjności przemysłu i transportu oraz zwiększenie odporności na zmianę klimatu. Dzięki projektom LIFE, które dziś finansujemy, możemy znaleźć konkretne rozwiązania umożliwiające wprowadzenie znaczących zmian w terenie. Wopke Hoekstra, Commissioner for Climate Action

Tekst na tej stronie jest tłumaczeniem maszynowym. Powrót do języka oryginału. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za jakość i dokładność tego tłumaczenia maszynowego.

Ważne informacje o tłumaczeniu maszynowym

 

Informacje szczegółowe

Data publikacji
26 lutego 2024
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce