Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy28 stycznia 2020Przedstawicielstwo w Polsce

200 mln euro dla Lublina i Bydgoszczy

Bydgoszcz i Lublin otrzymały kredyty z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) na modernizację sieci dystrybucji energii cieplnej. Projekty przyniosą korzyści około 500 tys. odbiorców docelowych oraz przyczynią się do poprawy jakości powietrza w obu...

200 mln euro dla Lublina i Bydgoszczy

Kredyty EBI w łącznej wysokości 200 mln PLN (46,4 mln EUR) umożliwią zmodernizowanie dotychczasowych rurociągów i węzłów ciepłowniczych oraz podłączenie do sieci nowych gospodarstw domowych. Ponadto w Bydgoszczy kredyt posłuży do sfinansowania instalacji nowych, wysokosprawnych źródeł energii cieplnej.

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) – występujący w rozszerzonej roli jako bank klimatyczny Unii Europejskiej – wzmacnia wsparcie dla polskich miast realizujących ambitne programy zwiększania efektywności energetycznej. Operatorzy systemów dystrybucji energii cieplnej w Bydgoszczy i Lublinie otrzymają z EBI kredyty na modernizację swoich sieci, co umożliwi zmniejszenie zużycia energii poprzez ograniczenie strat oraz przyniesie mieszkańcom poprawę jakości powietrza.

EBI udzieli operatorowi systemu ciepłowniczego w Bydgoszczy (tj. Komunalnemu Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej sp. z o.o. – KPEC) kredytu w wysokości 100 mln PLN (23,2 mln EUR) na sfinansowanie modernizacji miejskiej sieci centralnego ogrzewania i części systemu wytwarzania energii. W korzyściach będą także partycypować cztery sąsiednie gminy (Solec Kujawski, Szubin, Nakło nad Notecią i Koronowo).

EBI udzieli również kredytu w wysokości 100 mln PLN (EUR 23,2 mln EUR) operatorowi systemu ciepłowniczego w Lublinie (tj. Lubelskiemu Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej SA – LPEC) na sfinansowanie modernizacji miejskiej sieci centralnego ogrzewania.

W obu przypadkach EBI sfinansuje maksymalnie 50 proc. kosztów projektu.

Powyższe operacje są realizowane w ramach kredytu programowego dla sektora ciepłowniczego w Polsce, który jest objęty gwarancją z Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS) – filaru finansowego Planu Inwestycyjnego dla Europy. Bydgoszcz i Lublin nie są pierwszymi miastami korzystającymi z tego kredytu – na początku 2019 roku skorzystało już z niego Opole.

Lilyana Pavlova, Wiceprezes EBI, która nadzoruje operacje w Polsce i w krajach objętych polityką spójności, powiedziała: - Zwiększanie efektywności energetycznej to jeden z najskuteczniejszych sposobów zmniejszania zapotrzebowania na energię, a tym samym redukowania emisji gazów cieplarnianych. Po raz pierwszy wspieramy kredytami operatorów systemów ciepłowniczych w Bydgoszczy i Lublinie. W ten sposób dołączają oni do coraz szerszego grona polskich przedsiębiorstw komunalnych otrzymujących wsparcie EBI na realizację programów w dziedzinie ochrony klimatu, które docelowo prowadzą do poprawy jakości powietrza. Działania te są również elementem szerszego procesu przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną, dlatego cieszymy się, że możemy jako bank klimatyczny Unii Europejskiej mieć swój udział w tym procesie.

Paolo Gentiloni, komisarz europejski ds. gospodarki, powiedział: „Aby zapewnić pomyślną realizację planu inwestycyjnego będącego elementem Europejskiego Zielonego Ładu, musimy zainwestować ogromne środki w zwiększanie efektywności energetycznej. Finansowanie udostępnione przez bank klimatyczny Unii Europejskiej to doskonała wiadomość dla mieszkańców Bydgoszczy i Lublina, a także kolejny przykład sukcesu we wdrażaniu modelu neutralności klimatycznej”.

Dodatkowe informacje na temat kredytów

  • W Bydgoszczy zaplanowana przez Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. (KPEC) modernizacja miejskiego systemu ciepłowniczego umożliwi bardziej efektywne dostarczanie energii cieplnej do około 250 tys. odbiorców docelowych, czyli mniej więcej 70 proc. mieszkańców miasta. Kredyt EBI pozwoli sfinansować przyjęty przez KPEC pięcioletni plan inwestycyjny (obejmujący lata 2018–2022). Łącznie projekt przewiduje zmodernizowanie 55 km starych rurociągów i 96 starych węzłów ciepłowniczych oraz wybudowanie 71 km nowych rurociągów i 416 nowych węzłów. Ponadto w miejsce dotychczasowych bloków opalanych węglem powstanie pięć wysokosprawnych bloków kogeneracyjnych opalanych gazem, co przyniesie zmniejszenie zużycia energii pierwotnej o 25 proc.. Ślad węglowy wytwarzanej energii elektrycznej wyniesie 228 g CO2/kWhe, a tym samym będzie mniejszy niż przyjęta przez EBI wartość progowa wynosząca 250 g CO2/kWhe.
  • W Lublinie zaplanowana przez Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej SA (LPEC) modernizacja miejskiego systemu ciepłowniczego umożliwi bardziej efektywne dostarczanie energii cieplnej do około 250 tys. odbiorców docelowych, czyli mniej więcej 75 proc. mieszkańców miasta. Kredyt EBI pozwoli sfinansować przyjęty przez LPEC pięcioletni plan inwestycyjny (obejmujący lata 2018–2022). Łącznie projekt przewiduje zmodernizowanie 33 km starych rurociągów i 211 starych węzłów ciepłowniczych oraz wybudowanie 28 km nowych rurociągów i 355 nowych węzłów, co przyczyni się do zwiększenia mocy wytwórczej o 59 MWt oraz wzrostu bezpieczeństwa i efektywności sieci ciepłowniczej.
  • EBI podpisał umowę z bydgoskim KPEC w grudniu 2019 roku, a z lubelskim LPEC – w październiku 2019 roku. Większość środków udostępnionych przez EBI ma zostać wypłacona w tym roku.
  • Rada Dyrektorów EBI zatwierdziła kredyt programowy dla sektora ciepłowniczego w Polsce w 2018 roku. Docelowo wartość kredytów ma wynieść maksymalnie 250 mln EUR (nieco ponad 1 mld PLN). Jak dotąd – z uwzględnieniem podpisanej w styczniu 2019 roku umowy kredytowej w wysokości 120 mln PLN (28 mln EUR) dla Opola – EBI podpisał umowy kredytowe na łączną kwotę 320 mln PLN (74 mln EUR).

Uwagi dla redakcji:

Informacje o EBI

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) jest instytucją Unii Europejskiej udzielającą kredytów długoterminowych, której udziałowcami są państwa członkowskie. Bank zapewnia długoterminowe wsparcie finansowe dla rzetelnie przygotowanych inwestycji, przyczyniając się w ten sposób do realizacji celów polityki unijnej.

Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS) jest głównym filarem planu inwestycyjnego dla Europy. Zapewnia on gwarancje z tytułu pierwszej straty, które umożliwiają EBI inwestowanie w większą liczbę projektów obarczonych często wyższym ryzykiem. Przewiduje się, że projekty i umowy zatwierdzone do finansowania w ramach EFIS umożliwią uruchomienie inwestycji o wartości ponad 458,8 mld EUR i udzielenie wsparcia ponad milionowi przedsiębiorstw typu start-up oraz małych i średnich przedsiębiorstw we wszystkich 28 państwach członkowskich. Inwestycje wspierane ze środków EFIS umożliwiły zwiększenie PKB Unii Europejskiej o 0.9 proc. i utworzenie 1,1 mln dodatkowych miejsc pracy w porównaniu ze scenariuszem odniesienia. Do 2022 roku plan inwestycyjny przyniesie zwiększenie unijnego PKB o 1,8 proc. i utworzenie 1,7 mln dodatkowych miejsc pracy. Więcej informacji na temat wyników realizacji planu inwestycyjnego dla Europy można uzyskać tutaj.

Informacje szczegółowe

Data publikacji
28 stycznia 2020
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce