Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce

Finansowanie i dotacje

Uwieńczone sukcesem badania naukowe sprawiają, że w Europie żyje się lepiej dzięki poprawie opieki zdrowotnej, rozwojowi zrównoważonych metod rolnictwa oraz tworzeniu innowacyjnych produktów i usług.

Każdego roku UE wspiera ponad 200 tys. przedsiębiorstw poprzez pożyczki dla przedsiębiorstw, mikrofinansowanie, gwarancje i kapitał wysokiego ryzyka.

Finansowanie małych i średnich przedsiębiorstw

Dostęp do finansowania jest problemem, z którym borykają się wszystkie małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) w trakcie swojego rozwoju. Europejski program na rzecz MŚP, COSME, ma na celu ułatwienie dostępu do finansowania na wszystkich etapach rozwoju przedsiębiorstw, od utworzenia po ekspansję.

Innowacyjne przedsiębiorstwa mogą również ubiegać się o unijne finansowanie i wsparcie dla przełomowych projektów o potencjale tworzenia rynku w ramach instrumentu „Akcelerator” EIC (wcześniej znanego jako „Instrument przeznaczony dla MŚP”).

„Akcelerator” EIC umożliwia najinteligentniejszym i najodważniejszym europejskim przedsiębiorcom zwrócenie się o finansowanie przełomowych pomysłów, które mogą stworzyć nowe rynki lub zrewolucjonizować rynki istniejące.

Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS) dysponuje specjalnym segmentem MŚP oferującym środki finansowe lub zdolności gwarancyjne w łącznej wysokości do 5,5 mld euro.

Narzędzia finansowania i usługi doradcze dla innowatorów zapewnia również InnovFin – wspólna inicjatywa Grupy Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) i EFI utworzona we współpracy z Komisją Europejską w ramach programu „Horyzont 2020” w zakresie badań naukowych i innowacji.

Finansowanie badań naukowych

Finansowanie badań ma zasadnicze znaczenie dla innowacji, które pozwalają osiągnąć cele Komisji Europejskiej w zakresie zrównoważonego rozwoju, nakreślone w Zielonym Ładzie i transformacji cyfrowej UE.

Program „Horyzont 2020” jest głównym instrumentem finansowym, który stawia inwestycje w badania naukowe w centrum działań UE na rzecz inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu i tworzeniu miejsc pracy. W projekty w ramach programu „Horyzont 2020” zaangażowało się ponad 1240 polskich organizacji, które otrzymały ponad 812 mln euro z funduszy UE. Polskim uczelnim i instytucjom badawczym przyznano ponad 380 mln euro z tej kwoty.

Kolejny unijny program inwestycyjny w zakresie badań naukowych i innowacji – „Horyzont Europa” – powinien dysponować budżetem w wysokości około 100 mld euro.

Unia Europejska współfinansuje badania naukowe prowadzone przez przedsiębiorstwa UE, wspiera również naukowców na wszystkich etapach ich kariery zawodowej i kształcenia akademickiego. Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE może pomóc w procesie składania wniosków.

Możliwości finansowania i wytyczne

 

Informacje na temat rodzajów dostępnego finansowania, przegląd głównych programów finansowania oraz sposób zarządzania finansowaniem UE.

 

Przydatne informacje na temat kwalifikowalności, składania wniosków i procedur wyboru do finansowania ze środków UE.

 

Informacje o beneficjentach środków finansowych Komisji Europejskiej w Irlandii i w całej UE każdego roku, w tym informacje na temat kwot, celów i lokalizacji beneficjentów.