Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy21 grudnia 2016Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 5 min

Wizy do USA wciąż problemem

Gdy nowa administracja Stanów Zjednoczonych rozpocznie urzędowanie, KE zwiększy wysiłki na rzecz osiągnięcia pełnej wzajemności w zakresie znoszenia wiz. Dotyczy to pięciu państw UE, w tym Polski. Komisja przedstawiła właśnie sprawozdanie z postępów...

161221_visas_us_canada.jpg

Od wydania ostatniego sprawozdania i w następstwie podjęcia kontaktów o charakterze politycznym i technicznym UE i Kanada uzgodniły jasny harmonogram działań mających doprowadzić do osiągnięcia pełnej wzajemności w zakresie znoszenia wiz. Natomiast w przypadku Stanów Zjednoczonych – mimo nieustannych wysiłków – nadal nie odnotowano podobnych oznak postępu.

Komisarz do spraw migracji, spraw wewnętrznych i obywatelstwa Dimitris Avramopoulos stwierdził: - Zagwarantowanie pełnej wzajemności w zakresie znoszenia wiz z Kanadą i Stanami Zjednoczonymi pozostaje dla UE kwestią priorytetową. Dlatego z zadowoleniem przyjmuję zobowiązanie i decyzję podjęte przez władze kanadyjskie dotyczące zapewnienia pełnej wzajemności wizowej wszystkim obywatelom do 1 grudnia 2017 r. Osiągnięty postęp świadczy o tym, że nasze kontakty dyplomatyczne i negocjacje przyniosły znaczące rezultaty. W podobnym duchu będziemy nadal priorytetowo traktować tę kwestię iw kontaktach z nową administracją Stanów Zjednoczonych i nie przestaniemy podkreślać, jak istotne jest osiągnięcie pełnej wzajemności wizowej dla wszystkich obywateli UE również ze Stanami Zjednoczonymi.

Dzisiejszy bilans jest związany z komunikatami przyjętymi w kwietniu i lipcu br., w których to Komisja stwierdziła, że w odniesieniu do obywateli niektórych państw członkowskich UE nie osiągnięto pełnej wzajemności w zakresie znoszenia wiz z Kanadą i Stanami Zjednoczonymi, i oświadczyła, że przed końcem roku poinformuje o dalszych postępach w dyskusjach.

Kanada

W wyniku intensywnych i skoordynowanych wysiłków i trwałej współpracy UE i Kanady przed 16. szczytem UE-Kanada, który odbył się 30 października 2016 r. w Brukseli, Kanada przedstawiła jasne ramy czasowe osiągnięcia pełnej wzajemności wizowej dla wszystkich obywateli UE. Komisja będzie kontynuowała swoje działania mające zapewnić, aby pełna wzajemność w zakresie znoszenia wiz – która jest już stosowana wobec pozostałych państw członkowskich UE – została wprowadzona przez Kanadę w odniesieniu do wszystkich obywateli Bułgarii i Rumunii do końca 2017 r., jak potwierdzono we wspólnej deklaracji wygłoszonej na szczycie UE-Kanada.

Stany Zjednoczone Ameryki

Mimo zwiększenia kontaktów o charakterze politycznym i technicznym w procesie znoszenia wiz ze Stanami Zjednoczonymi nie odnotowano porównywalnego postępu jak w przypadku Kanady. Jak tylko nowa administracja USA obejmie ster rządów, Komisja bezzwłocznie zwiększy wysiłki na rzecz osiągnięcia pełnej wzajemności w zakresie znoszenia wiz w koordynacji z pięcioma zainteresowanymi państwami członkowskimi (Bułgarią, Chorwacją, Cyprem, Polską i Rumunią). Następne spotkanie ministrów i urzędników wyższego szczebla ds. wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych z UE i USA, które przewidziano na pierwszą połowę 2017 r., będzie okazją do omówienia z nową administracją sposobu, w jaki będzie można osiągnąć ten cel.

Następne działania

Komisja będzie ściśle współpracować z Parlamentem Europejskim i Radą w celu zapewnienia, by Unia Europejska prezentowała spójne stanowisko w tej ważnej kwestii. Komisja poinformuje o dalszych postępach dokonanych przed końcem czerwca 2017 r.

Kontekst

Podstawową zasadą polityki wizowej UE jest zapewnienie zniesienia obowiązku wizowego wobec obywateli wszystkich państw członkowskich UE przez umieszczone na liście państwa trzecie objęte ruchem bezwizowym. W tym celu wprowadzono mechanizm wzajemności wizowej.

W ramach mechanizmu wzajemności wymagającego, aby Komisja uwzględniła konsekwencje zawieszenia zwolnienia z obowiązku wizowego dla stosunków zewnętrznych UE i jej państw członkowskich, Komisja przyjęła już trzy sprawozdania oceniające sytuację, w dniach 10 października 2014 r., 22 kwietnia 2015 r. i 5 listopada 2015 r., jak również dwa komunikaty w kwietniu i lipcu 2016 r. W komunikacie z 12 kwietnia Komisja szczegółowo oceniła zwłaszcza konsekwencje i skutki zawieszenia zwolnienia z obowiązku wizowego dla obywateli Kanady i USA oraz stwierdziła, że zawieszenie zwolnienia z wiz – oprócz niekorzystnego wpływu na obywateli UE i trudności we wdrożeniu – będzie miało również znaczne negatywne skutki dla szeregu obszarów polityki, w szczególności dla stosunków zewnętrznych, handlu, turystyki oraz gospodarki UE.

W kwietniu Komisja zwróciła się do Parlamentu Europejskiego i Rady o zajęcie stanowiska – do dnia 12 lipca 2016 r. – w sprawie najwłaściwszego sposobu dalszego działania. Rada nie zajęła stanowiska w tej kwestii.

Na posiedzeniu plenarnym w zeszłym tygodniu Parlament Europejski podjął debatę na ten temat. Dnia 12 października odbyła się podobna debata na forum Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych przy Parlamencie Europejskim.

Zjednoczone Królestwo i Irlandia nie uczestniczą w rozwijaniu wspólnej polityki wizowej i nie byłyby zobowiązane do zawieszenia zwolnienia z obowiązku wizowego.

Dodatkowe informacje

Często zadawane pytania: Unijny mechanizm wzajemności wizowej

Komunikat przyjęty w dniu 21 grudnia 2016 r. – aktualna sytuacja i przyszłe działania w odniesieniu do sytuacji braku wzajemności z niektórymi państwami trzecimi w dziedzinie polityki wizowej (w następstwie komunikatu z dnia 12 kwietnia)

Kanadyjski komunikat prasowy o zezwoleniu obywatelom Rumunii i Bułgarii na podróż do Kanady bez wizy od dnia 1 grudnia 2017 r.

Komunikat przyjęty w dniu 13 lipca 2016 r.

Komunikat z 12 kwietnia – aktualna sytuacja i przyszłe działania w odniesieniu do sytuacji braku wzajemności

5 listopada 2015 r. – sprawozdanie Komisji oceniające sytuację braku wzajemności z niektórymi państwami trzecimi w dziedzinie polityki wizowej

22 kwietnia 2015 r. – sprawozdanie Komisji oceniające sytuację braku wzajemności z niektórymi państwami trzecimi w dziedzinie polityki wizowej

10 października 2014 r. – sprawozdanie Komisji oceniające sytuację braku wzajemności z niektórymi państwami trzecimi w dziedzinie polityki wizowej

Rozporządzenie Rady wymieniające państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego obowiązku (rozporządzenie Rady (WE) nr 539/2001)

Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 539/2001, wymieniające państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego obowiązku (rozporządzenie Rady (UE) 1289/2013)

Informacje szczegółowe

Data publikacji
21 grudnia 2016
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce