Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy9 marca 2018Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 4 min

Polska upomniana

Przyjmując comiesięczny pakiet decyzji dotyczących uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, Komisja Europejska podejmuje kroki prawne przeciwko państwom członkowskim, które nie wypełniły swoich zobowiązań wynikających z prawa unijnego...

Polska upomniana

W komunikacie MEMO/18/1444 przedstawiono najważniejsze decyzje Komisji pogrupowane według obszarów polityki. Komisja zamyka również 161 spraw, w których kwestie sporne rozwiązano z udziałem zainteresowanych państw członkowskich bez konieczności kontynuowania postępowania przez Komisję.

Więcej informacji na temat unijnego postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego zawiera pełna wersja MEMO/12/12. Więcej informacji na temat wszystkich podjętych decyzji można znaleźć w wykazie decyzji dotyczących uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego.

Decyzje dotyczące Polski:

Dostawy gazu: Komisja apeluje do POLSKI o prawidłową transpozycję unijnych przepisów

Komisja podjęła dziś decyzję o przesłaniu Polsce wezwania do usunięcia uchybienia w związku z brakiem zgodności z unijnymi wymaganiami określonymi w rozporządzeniu w sprawie bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego (rozporządzenie (UE) 2017/1938). W polskich przepisach na przedsiębiorstwa importujące gaz do Polski nałożono obowiązek magazynowania gazu. Wprowadzone przez Polskę warunki, na jakich można wywiązać się z tego obowiązku poprzez magazynowanie gazu za granicą, w praktyce czynią takie magazynowanie mniej atrakcyjnym i bardziej uciążliwym niż magazynowanie w Polsce. W rozporządzeniu w sprawie bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego przewidziano wprawdzie możliwość ustanowienia pewnych obowiązków w zakresie bezpieczeństwa dostaw, jednak z zastrzeżeniem spełnienia pewnej liczby warunków: obowiązki takie nie mogą między innymi bezzasadnie zakłócać konkurencji ani utrudniać funkcjonowania rynku wewnętrznego. Zdaniem Komisji wprowadzony przez Polskę obowiązek magazynowania gazu jest niezgodny z unijnymi środkami mającymi zapewnić bezpieczeństwo dostaw gazu. W rozporządzeniu określono wymagania, do których wszystkie państwa członkowskie muszą się stosować, aby uniknąć ewentualnych zakłóceń dostaw w UE i móc odpowiednio reagować w przypadku ich wystąpienia. Polska ma teraz dwa miesiące na ustosunkowanie się do zastrzeżeń zgłoszonych przez Komisję. W przypadku braku reakcji Komisja może podjąć decyzję o przesłaniu uzasadnionej opinii.

Odpady: Komisja wzywa POLSKĘ do prawidłowego wdrożenia przepisów dotyczących odpadów

Komisja Europejska podjęła decyzję o skierowaniu do władz Polski wezwania do usunięcia uchybienia w związku z niezapewnieniem prawidłowej transpozycji niektórych przepisów dyrektywy ramowej w sprawie odpadów (dyrektywa 2008/98/WE). W prawie UE określono cele w zakresie ponownego użycia i recyklingu odpadów z budowy i rozbiórki oraz wymogi dotyczące odpadów niebezpiecznych i treści planów gospodarowania odpadami. Właściwe stosowanie unijnych przepisów dotyczących odpadów ma zasadnicze znaczenie dla przejścia na gospodarkę o obiegu zamkniętym. Polska ma teraz dwa miesiące na ustosunkowanie się do zastrzeżeń przedstawionych przez Komisję; W przypadku braku reakcji Komisja może podjąć decyzję o przesłaniu uzasadnionej opinii.

Transport drogowy: Komisja wzywa trzy państwa członkowskie do pełnego wdrożenia przepisów UE w sprawie maksymalnych obciążeń i wymiarów określonych pojazdów drogowych

Komisja zwróciła się dziś do Niemiec, Polski i Słowenii o przeprowadzenie pełnej transpozycji do prawa krajowego znowelizowanych europejskich przepisów w sprawie maksymalnych obciążeń i wymiarów określonych pojazdów drogowych (dyrektywa 2015/719/UE). Przepisy te dotyczą ruchu międzynarodowego i odgrywają ważną rolę w funkcjonowaniu rynku wewnętrznego i swobodnym przepływie towarów w Europie. W dyrektywie wprowadzono m.in. odstępstwa dla pojazdów ciężarowych o lepszych własnościach aerodynamicznych lub zasilanych paliwami alternatywnymi. Dzięki nim nie penalizuje się stosowania bardziej ekologicznych pojazdów, które mogą być dłuższe lub cięższe niż pojazdy konwencjonalne. Państwa członkowskie miały wdrożyć tę dyrektywę do 7 maja 2017 r. Wszystkie wymienione państwa członkowskie mają teraz dwa miesiące na pełne wdrożenie tej dyrektywy. Jeżeli tego nie uczynią, Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu spraw do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Podatki: Komisja zwraca się do POLSKI o dostosowanie przepisów do prawa UE w odniesieniu do akcyzy na produkty energetyczne

Komisja podjęła dziś decyzję o wystosowaniu do Polski wezwania do usunięcia uchybienia w związku ze zwolnieniem produktów gazowych i węglowych z podatku akcyzowego, które jest obecnie rozszerzone na wszystkie energochłonne zakłady objęte zakresem obowiązkowego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS). Na podstawie przepisów unijnych (dyrektywa w sprawie opodatkowania energii, dyrektywa Rady 2003/96/WE) przedsiębiorstwa korzystające z takich zwolnień ze względu na to, że przyczyniają się do poprawy stanu środowiska lub podwyższenia efektywności energetycznej, mają obowiązek wprowadzać ulepszenia idące dalej niż wymagają tego wiążące unijne instrumenty takie jak EU ETS. Polskie przepisy nie wymagają jednak takiego poziomu efektywności energetycznej i ich stosowanie powoduje zakłócenia konkurencji na rynku wewnętrznym. Jeżeli Polska nie podejmie działań w ciągu najbliższych dwóch miesięcy, Komisja może przesłać polskim władzom uzasadnioną opinię.

Informacje szczegółowe

Data publikacji
9 marca 2018
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce