Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy25 stycznia 2022Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 4 min

Obywatele decydują o przyszłości UE

W ramach Konferencji w sprawie przyszłości Europy, w piątek 21 i sobotę 22 stycznia na sesji plenarnej podsumowano zalecenia dwóch europejskich paneli obywatelskich i krajowych paneli obywatelskich.

Young people with the European flag

Na trzeciej sesji zgromadzenia plenarnego podsumowano 90 zaleceń przedstawionych przez panele poświęcone „demokracji europejskiej / wartościom i prawom, praworządności, bezpieczeństwu” i „zmianie klimatu, środowisku / zdrowiu”, a także powiązane zalecenia krajowych paneli obywatelskich.

Debata toczyła się na temat zaleceń dwóch europejskich paneli obywatelskich, które już zakończyły swoje prace i w których spotkało się (osobiście lub zdalnie) około 200 Europejczyków w różnym wieku i o różnych profilach, ze wszystkich państw członkowskich UE. Uczestnicy omawiali i opracowywali zalecenia związane z aktualnymi i przyszłymi wyzwaniami dla Europy.

Panel poświęcony „demokracji europejskiej / wartościom i prawom, praworządności, bezpieczeństwu” przyjął w grudniu 39 zaleceń podczas końcowej sesji w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim we Florencji (Włochy). Panel zajmujący się „zmianą klimatu, środowiskiem / zdrowiem” spotkał się w styczniu w Polsce, w Kolegium Europejskim w warszawskim Natolinie, gdzie przyjął 51 zaleceń.

Guy Verhofstadt (Parlament Europejski) powiedział: Szczególnie uderzające było dla mnie to, z jakim przekonaniem przedstawiciele obywateli bronili swoich zaleceń w debatach z doświadczonymi politykami. Oczywiste jest, że ci przedstawiciele liczą na konkretne dalsze działania uwzględniające ich szeroką wizję, a nie tylko na wybiórcze podejście. W ostatecznym rozrachunku trzeba będzie się zająć wszystkimi zaleceniami.

Clément Beaune (prezydencja Rady) skomentował: Zgromadzenie plenarne musi uwzględniać zalecenia obywateli. Jest to wyzwanie, z którym musimy się wspólnie zmierzyć w ramach Konferencji w sprawie przyszłości Europy. Cieszy nas, że dyskusje, w których uczestniczą obywatele, i wnoszony przez nich wkład wzbogacają priorytety Unii Europejskiej dla przyszłych pokoleń.

Dubravka Šuica (Komisja Europejska) stwierdziła: Od samego początku miałam pełne zaufanie do tego procesu, w którym przedstawiciele obywateli obradują, poszukując rozwiązań. Jednak rezultat przerósł nawet te oczekiwania: jestem pod wrażeniem wysokiej jakości zaleceń przyjętych przez europejskie i krajowe panele obywatelskie, które dotychczas zakończyły swoje prace. Jest zatem tym ważniejsze, aby obywatele mogli dostrzec w wynikach tych obrad to, co sami wnieśli, a następnie – by widzieli skutki osiągnięte dzięki konkretnym wynikom tej konferencji. Nasza demokracja zasługuje na tę ożywioną i konstruktywną debatę.

Dalsze kroki

Dwa europejskie panele obywatelskie, które jeszcze nie przedstawiły swoich zaleceń, mają zakończyć prace w lutym. Posiedzenie panelu „UE w świecie / migracja” (spodziewane w dniach 11–13 lutego) zostanie zorganizowane przez Europejski Instytut Administracji Publicznej w Maastricht w Holandii. Panel „Silniejsza gospodarka, sprawiedliwość społeczna, zatrudnienie / Edukacja, kultura, młodzież i sport / Transformacja cyfrowa” (który ma mieć miejsce w dniach 25–27 lutego) odbędzie się w Instytucie Spraw Międzynarodowych i Europejskich w Dublinie (Irlandia). Ich zalecenia zostaną omówione na kolejnej sesji plenarnej konferencji.

Kontekst

W zgromadzeniu plenarnym konferencji uczestniczą przedstawiciele Parlamentu Europejskiego (108), Rady (54 lub dwóch z każdego państwa członkowskiego) i Komisji Europejskiej (3), a także przedstawiciele wszystkich parlamentów narodowych (108) na równych prawach oraz obywateli (108). W ramach komponentu obywatelskiego w obradach uczestniczą przedstawiciele europejskich paneli obywatelskich (80), przedstawiciele wydarzeń krajowych lub krajowych paneli obywatelskich (27 lub po jednym z każdego państwa członkowskiego) oraz przewodniczący Europejskiego Forum Młodzieży. Ponadto w charakterze członków uczestniczą przedstawiciele Komitetu Regionów i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (18 z każdego z nich), wybrani przedstawiciele władz lokalnych i regionalnych (6 z każdego z tych organów) oraz przedstawiciele partnerów społecznych (12) i społeczeństwa obywatelskiego (8). Inni członkowie kolegium komisarzy, w tym wysoki przedstawiciel Unii, są od czasu do czasu zapraszani do udziału w debacie, gdy omawiane są tematy wchodzące w zakres ich kompetencji. Możliwe jest również zapraszanie przedstawicieli kluczowych zainteresowanych stron (tak jak miało to miejsce w dniach 21–22 stycznia w przypadku przedstawicieli krajów Bałkanów Zachodnich), agencji i organów UE, takich jak Europejska Rzecznik Praw Obywatelskich Emily O'Reilly, a także podmiotów zaangażowanych w dialog między instytucjami europejskimi a kościołami, stowarzyszeniami lub wspólnotami religijnymi, a także organizacjami światopoglądowymi i niewyznaniowymi.

Zgromadzenie plenarne konferencji omawia pogrupowane według tematów zalecenia krajowych i europejskich paneli obywatelskich oraz informacje zgromadzone za pośrednictwem wielojęzycznej platformy cyfrowej, bez określonych z góry wyników. W zależności od uzgodnionego stanowiska zgromadzenie plenarne przekaże swoje wnioski zarządowi konferencji, który z kolei we współpracy ze zgromadzeniem plenarnym i z zachowaniem pełnej przejrzystości opracuje sprawozdanie. Panele wybrały 80 obywateli (po 20 z każdego panelu) na swoich reprezentantów w zgromadzeniu plenarnym. Przedstawiciele ci są członkami zgromadzenia plenarnego od czasu drugiej sesji, która odbyła się w październiku w Strasburgu. Na stronie internetowej zgromadzenia plenarnego konferencji można znaleźć więcej informacji na temat jego uczestników, celu i przebiegu prac. Można stamtąd również pobrać dokumenty dotyczące sesji, która ma się odbyć w najbliższy weekend.

Wszyscy Europejczycy mogą nadal udzielać się w debacie za pośrednictwem wielojęzycznej platformy cyfrowej.

Dodatkowe informacje

Nagrania są dostępne w serwisie EbS. Wszystkie relacje wideo, audio i fotograficzne z grup roboczych oraz debat na sesjach plenarnych są dostępne w Centrum Multimedialnym Parlamentu.

Przebieg Konferencji w sprawie przyszłości Europy

Harmonogram Konferencji w sprawie przyszłości Europy

Informacje szczegółowe

Data publikacji
25 stycznia 2022
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce