Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy17 maja 2017Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 3 min

KE zwraca uwagę

Brak opracowania strategicznych map hałasu oraz niepełne wdrożenie przepisów unijnych w dziedzinie ubezpieczeń – to zastrzeżenia KE do Polski w majowym pakiecie decyzji o uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego. Komisja jednocześnie zamknęła...

170517_uchybienia.jpg

Przyjmując comiesięczny pakiet decyzji dotyczących uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, Komisja Europejska („Komisja”) podejmuje kroki prawne przeciwko państwom członkowskim, które nie wypełniły swoich zobowiązań wynikających z prawa unijnego. Decyzje te dotyczą różnych sektorów i dziedzin polityki UE, a ich celem jest zapewnienie właściwego stosowania prawa unijnego dla dobra obywateli i przedsiębiorstw.

W MEMO/17/1280 oraz MEMO/17/1281 przedstawiono najważniejsze decyzje Komisji pogrupowane według obszarów polityki. Komisja zamyka również 65 spraw, w których kwestie sporne rozwiązano z udziałem zainteresowanych państw członkowskich bez konieczności kontynuowania przez Komisję postępowania.

Wobec Polski Komisja zdecydowała o przesłaniu uzasadnionej opinii w sprawie unijnych przepisów w dziedzinie ubezpieczeń oraz wezwała do usunięcia uchybienia w zakresie wymogów dyrektywy w sprawie zmniejszenia hałasu w środowisku.

Więcej informacji na temat unijnego postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego zawiera pełna wersja MEMO/12/12. Więcej informacji na temat wszystkich podjętych decyzji można znaleźć w wykazie decyzji dotyczących uchybień zobowiązaniom państwa członkowskiego.

Stabilność finansowa, usługi finansowe i unia rynków kapitałowych

Uzasadnione opinie

Usługi finansowe: Komisja zwróciła się do 5 państw członkowskich o wdrożenie przepisów unijnych w dziedzinie ubezpieczeń

Komisja zwróciła się do Łotwy, Węgier, Polski i Portugalii o pełną transpozycję przepisów dyrektywy Wypłacalność II (dyrektywy 2009/138/WE) oraz dyrektywy Omnibus II (dyrektywy 2014/51/UE) oraz do Cypru o pełną transpozycję dyrektywy Omnibus II do ich przepisów krajowych. Wspomniane dyrektywy zastępują 14 dyrektyw dotyczących ubezpieczeń i reasekuracji, które uprzednio były znane jako Wypłacalność I. Wprowadziły one solidne i trwałe ramy ostrożnościowe dla zakładów ubezpieczeniowych w UE, w tym zasady ilościowe oraz zasady dotyczące zarządzania i sprawozdawczości, aby ułatwić rozwój jednolitego rynku usług ubezpieczeniowych.

Te nowe przepisy dotyczące ubezpieczeń mają zapewnić dobrą kondycję finansową przedsiębiorstw ubezpieczeniowych, tak aby mogły one stanowić zabezpieczenie na trudne czasy. Dyrektywy te weszły w pełni w życie od 1 stycznia 2016 r. a termin ich wdrożenia do przepisów krajowych upłynął 31 marca 2015 r. Jednak wyżej wymienione państwa członkowskie nie powiadomiły Komisji o wszystkich środkach koniecznych do pełnego wdrożenia tych zasad do swoich przepisów krajowych. Wnioski Komisji mają formę uzasadnionych opinii, przesłanych po tym, jak w maju 2015 r. do tych państw członkowskich zostały wystosowane wezwania do usunięcia uchybienia. Państwa te odpowiedziały na wspomniane wezwania, jednak Komisja w dalszym ciągu jest zdania, że transpozycja dyrektyw nie została ukończona w tych państwach członkowskich. Jeżeli władze tych państw członkowskich nie podejmą działań w ciągu dwóch miesięcy, sprawy przeciwko nim mogą zostać skierowane do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Środowisko

Wezwanie do usunięcia uchybienia

Zanieczyszczenie hałasem (dyrektywa 2002/49/WE): Komisja wzywa POLSKĘ i PORTUGALIĘ do przyjęcia środków w zakresie hałasu w środowisku.

Komisja Europejska wzywa Polskę i Portugalię do opracowania strategicznych map hałasu i planów działania wymaganych na mocy unijnych przepisów (dyrektywa w sprawie hałasu 2002/49/WE) w celu zmniejszenia zanieczyszczenia hałasem w UE. Zarówno Polska jak i Portugalia w dalszym ciągu zobowiązane są przyjąć swoje (zweryfikowane) mapy hałasu i plany działań na rzecz zmniejszenia hałasu dla niektórych aglomeracji, a także planów działań związanych z hałasem w odniesieniu do głównych dróg i kolei, a Polska także w odniesieniu do portu lotniczego w Warszawie. Komisja podjęła zatem decyzję o przesłaniu Polsce wezwania do usunięcia uchybienia.

Informacje szczegółowe

Data publikacji
17 maja 2017
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce