Skip to main content
Przedstawicielstwo w Polsce logo
Przedstawicielstwo w Polsce

Wprowadzenie do Unii Europejskiej

Wyjątkowa współpraca polityczna i gospodarcza między państwami członkowskimi

Italian poster celebrating the signature of the Treaties of Rome
©EC Europa Grafica - CCE-DGX-Luxembourg
27 krajów, wspólne wartości

Dzięki Unii Europejskiej (UE) osiągnięto pokój, stabilność i dobrobyt na ponad pół wieku; poprawił się poziom życia obywateli europejskich oraz wprowadzono wspólną walutę europejską: euro. Powołana na początku unia gospodarcza z czasem objęła różne obszary polityki, od klimatu i środowiska po stosunki zewnętrzne i bezpieczeństwo.

UE jest wyjątkowym partnerstwem gospodarczym i politycznym zawartym między 27 państwami europejskimi. Początek tego partnerstwa sięga 1958 r., kiedy to Belgia, Niemcy, Francja, Włochy, Luksemburg i Holandia utworzyły Europejską Wspólnotę Gospodarczą (EWG). Od tego czasu do wspomnianych państw dołączyły kolejne 22 kraje, które od 1993 r. wspólnie tworzą Unię Europejską. Zjednoczone Królestwo wystąpiło z UE pod koniec 2020 r.

UE opiera się na zasadzie praworządności. Oznacza to, że podstawą wszelkich jej działań są traktaty przyjęte dobrowolnie i w sposób demokratyczny przez wszystkie państwa członkowskie.

Ilustracja: „Europa unita per il progresso e per la pace” - włoski plakat z okazji podpisania Traktatów Rzymskich powołujących Europejską Wspólnotę Gospodarczą (EWG) i Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (Euratom) 25 marca 1957 r.

Instytucje UE

UE ma jedyną w swoim rodzaju strukturę instytucjonalną – jej ogólne priorytety są określane przez rządy państw członkowskich podczas regularnie odbywających się szczytów, natomiast w procesie podejmowania decyzji uczestniczy szereg instytucji, przy czym cztery główne instytucje UE to:

 • Parlament Europejski: organ ustawodawczy wybierany przez obywateli UE, który głosuje nad przyjmowaniem przepisów UE, porozumień i budżetów UE oraz nadzoruje inne instytucje UE.
 • Rada Europejska: gromadzi przywódców wszystkich państw członkowskich UE w celu określenia kierunków polityki UE i unijnych priorytetów.
 • Europejskiej: instytucja, w której skład wchodzą krajowi ministrowie – wraz z Parlamentem negocjuje i przyjmuje prawodawstwo UE.
 • Komisja Europejska: organ wykonawczy UE, który opracowuje wnioski dotyczące nowych aktów prawa unijnego i wdraża decyzje organów ustawodawczych.
 • UE dysponuje także organem dyplomacji – Europejską Służbą Działań Zewnętrznych oraz Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE), który zapewnia przestrzeganie prawa UE.

Więcej na temat instytucji, organów i agencji UE

Procesy decyzyjne w UE

 

Pokojowa Nagroda Nobla

W 2012 r. Unia Europejska została Laureatem Pokojowej Nagrody Nobla za stabilizującą rolę, jaką odegrała w transformacji większości Europy z kontynentu wojny w pokojowy kontynent poprzez wspieranie pojednania, demokracji i praw człowieka w Europie.

  Powiązane strony

  • Jak UE wspiera Polskę
  • Zapoznaj się z najnowszymi informacjami o UE
  • Kluczowe priorytety UE do 2024 r.