Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy8 grudnia 2022Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 5 min

Zwalczanie oszustw podatkowych

Zmienione unijne przepisy o VAT uczelnią system oraz przyniosą korzyści legalnym przedsiębiorstwom. Cyfryzacja ma radyklanie podnieść odporność na oszustwa.

Zwalczanie oszustw podatkowych

Komisja Europejska przedstawiła projekty aktów prawnych, które zmodernizują i poprawią funkcjonowanie unijnego systemu podatku od wartości dodanej (VAT). Proponowane zmiany będą korzystne dla przedsiębiorstw i pozwolą zwiększyć odporność na oszustwa dzięki wykorzystaniu i rozwijaniu osiągnięć cyfryzacji. Nowe przepisy ułatwią też sprostanie wyzwaniom w dziedzinie VAT związanym z rozwojem gospodarki opartej na platformach cyfrowych.

Według najnowszych, opublikowanych danych dotyczących ubytku dochodów z tytułu VAT w 2020 r. państwa członkowskie straciły z tego powodu 93 mld euro. Z ostrożnych szacunków wynika, że jedną czwartą tej kwoty można bezpośrednio powiązać z oszustwami związanymi z VAT w handlu wewnątrzunijnym. Straty te znacząco przyczyniają się do pogorszenia stanu finansów publicznych w czasie, gdy państwa członkowskie są zmuszone korygować swoje budżety ze względu na społeczne i gospodarcze skutki nagłego wzrostu cen energii oraz agresji Rosji na Ukrainę. Ponadto przepisy dotyczące VAT w UE wciąż bywają uciążliwe dla firm, zwłaszcza dla MŚP, ale także dla przedsiębiorstw, które prowadzą działalność transgraniczną lub chcą swoją działalność rozszerzyć na inne państwa członkowskie.

Państwa UE co roku tracą miliardy z powodu oszustw związanych z VAT, a przestrzeganie przestarzałych przepisów w tym obszarze staje się coraz trudniejsze. Zmienione przepisy zapoczątkują nową erę w unijnym systemie VAT, przynosząc korzyści legalnym przedsiębiorstwom, zwłaszcza MŚP, a także państwom członkowskim. Jest to szczególnie ważne teraz, gdy finanse publiczne znajdują się pod ogromną presją, a potrzeby w zakresie finansowania inwestycji i usług publicznych są ogromne. Jednocześnie wprowadzamy bardziej wyrównane warunki działania dla tradycyjnych dostawców i platform cyfrowych w sektorach najbardziej dotkniętych nierównym traktowaniem pod względem podatkowym.

Paolo Gentiloni, komisarz do spraw gospodarki - 08/12/2022

 

W miarę jak dostosowujemy się do wymogów ery cyfrowej, musimy również zaktualizować przepisy o VAT, tak aby lepiej odpowiadały nowym realiom cyfrowym. Chodzi tu o szybki rozwój handlu elektronicznego i pracę za pośrednictwem platform internetowych. Technologie cyfrowe, takie jak fakturowanie elektroniczne, są znakomitym sposobem na zwiększenie dochodów z VAT, a jednocześnie pomagają rozwijać się naszym przedsiębiorstwom, zwłaszcza małym. Technologie te pomogą w walce z oszustwami – pozwoli to zyskać każdego roku wiele miliardów euro w postaci dochodów podatkowych i zmniejszyć presję na napięte finanse publiczne. Przedstawione dziś wnioski uproszczą i usprawnią nasze przepisy dotyczące VAT. Zapewnią sprawiedliwsze warunki, funkcjonowania dla przedsiębiorstw i będą sprzyjać transformacji cyfrowej w całej Europie.

Valdis Dombrovskis, wiceprzewodniczący wykonawczy do spraw gospodarki służącej ludziom - 08/12/2022

Zaproponowane kluczowe działania pomogą państwom członkowskim zwiększyć roczne dochody z VAT nawet o 18 mld euro, a przedsiębiorstwom, w tym MŚP, ułatwią dalszy rozwój:

  • Przejście na sprawozdawczość cyfrową w czasie rzeczywistym opartą na fakturowaniu elektronicznym w przypadku przedsiębiorstw prowadzących działalność transgraniczną w UE

Nowy system wprowadza do celów VAT sprawozdawczość cyfrową w czasie rzeczywistym opartą na e-fakturowaniu. Zapewni to państwom członkowskim cenne informacje potrzebne do prowadzenia skuteczniejszej walki z oszustwami związanymi z VAT, zwłaszcza karuzeli podatkowej. Przejście na fakturowanie elektroniczne pomoże ograniczyć oszustwa związane z VAT nawet o 11 mld euro rocznie oraz obniżyć koszty administracyjne i koszty przestrzegania przepisów ponoszone przez unijnych przedsiębiorców o ponad 4,1 mld euro rocznie w ciągu najbliższych dziesięciu lat. Zapewni to również konwergencję istniejących systemów krajowych w całej UE i przygotuje grunt pod ustanowienie cyfrowych systemów sprawozdawczości w handlu krajowym w tych państwach członkowskich, które planują to zrobić w najbliższych latach.

  • Zaktualizowane przepisy dotyczące VAT w odniesieniu do transportu pasażerskiego oraz platform umożliwiających krótkoterminowy najem lokali mieszkalnych

Zgodnie z nowymi przepisami operatorzy platform działających w tych sektorach będą odpowiedzialni za pobieranie podatku VAT i jego odprowadzanie do organów skarbowych, gdy nie robią tego sami usługodawcy – na przykład dlatego, że są małymi przedsiębiorstwami lub osobami fizycznymi. W połączeniu z innymi uproszczeniami zapewni to jednolite podejście we wszystkich państwach członkowskich i bardziej wyrównane warunki działania, jeśli chodzi o internetowe i tradycyjne usługi krótkoterminowego najmu lokali mieszkalnych oraz usługi transportowe. Jednocześnie ułatwi to funkcjonowanie MŚP, które w przeciwnym wypadku musiałyby poznać i stosować przepisy dotyczące VAT we wszystkich państwach członkowskich, w których prowadzą działalność. .

  • Jednolita rejestracja do celów VAT w całej UE

Wzorem dla nowych przepisów był istniejący już model „punktu kompleksowej obsługi ds. VAT” dla przedsiębiorstw oferujących możliwość zakupów przez internet. Proponowane rozwiązania umożliwiłyby przedsiębiorstwom prowadzącym sprzedaż na rzecz konsumentów w innych państwach członkowskich pojedynczą rejestrację do celów VAT, ważną w całej UE, a także możliwość wypełniania obowiązków związanych z VAT za pośrednictwem jednego portalu internetowego i w jednym języku. Z danych szacunkowych wynika, że dzięki tej zmianie w ciągu dziesięciu lat przedsiębiorstwa, a zwłaszcza MŚP, mogą zaoszczędzić około 8,7 mld euro dzięki niższym kosztom rejestracji i kosztom administracyjnym. Przewidziano oprócz tego środki służące usprawnieniu poboru VAT. Należy do obowiązek ustanowienia „punktu kompleksowej obsługi importu”, który nałożono na niektóre platformy ułatwiające sprzedaż na rzecz konsumentów w UE.

Co dalej?

Pakiet ten ma postać zmian do trzech unijnych aktów prawnych: dyrektywy VAT (2006/112/WE), rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 oraz rozporządzenia Rady w sprawie współpracy administracyjnej (UE) 904/2010).

Wnioski ustawodawcze zostaną przesłane Radzie do zatwierdzenia oraz Parlamentowi Europejskiemu i Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu do konsultacji.

Dodatkowe informacje

Informacje szczegółowe

Data publikacji
8 grudnia 2022
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce