Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy23 czerwca 2022Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 5 min

Zgromadzenie Cyfrowe 2022: analiza cyfrowej przyszłości

Podczas Zgromadzenia Cyfrowego Komisja Europejska i francuska prezydencja Rady UE zorganizowały sesję poświęconą stałemu wsparciu dla ukraińskiego sektora cyfrowego.

Zgromadzenie Cyfrowe 2022: analiza cyfrowej przyszłości

Zainaugurowano tam utworzenie specjalnego centrum cyfrowych darowizn technologicznych dla Ukrainy.

Ministrowie państw członkowskich podpisali również deklarację w sprawie transformacji klimatycznej w celu zmniejszenia śladu środowiskowego sektora cyfrowego i omówili konkretne działania mające na celu wzmocnienie wiodącej roli UE w dziedzinie technologii immersyjnych. Państwa członkowskie zgodziły się działać wspólnie w tych dwóch kluczowych obszarach i zwróciły się do Komisji o wsparcie w celu określenia konkretnych celów dla sektora ICT w zakresie transformacji ekologicznej oraz rozwoju technologii immersyjnych zgodnych z wartościami europejskimi.

Thierry Breton, komisarz do spraw rynku wewnętrznego, powiedział: - Bardziej niż kiedykolwiek ważne jest utrzymanie Ukrainy jak najbliżej jednolitego rynku UE. W ostatnich miesiącach Unia Europejska okazała już dużą solidarność z Ukrainą. Nadal jednak konieczne są ogromne wysiłki na rzecz odbudowy tego kraju. Zaoferowanie koordynacji i struktury na szczeblu UE pomoże nam zapewnić zwiększone i stałe wsparcie dla ukraińskiego sektora cyfrowego.

Bruno Le Maire, francuski minister gospodarki i finansów, powiedział: - Zgromadzenie Cyfrowe dowiodło zaangażowania prezydencji francuskiej w Radzie UE. W ciągu sześciu miesięcy prezydencja francuska zrealizowała główne zamierzenia, przyjmując akt o rynkach cyfrowych i akt o usługach cyfrowych, których celem jest podjęcie odpowiedzialności przez platformy cyfrowe, a także inicjatywy takie jak Scale Up Europe w celu wzmocnienia innowacyjnych ekosystemów UE. Jestem dumny, że podczas obecnego wydarzenia państwa członkowskie zgodziły się jeszcze bardziej przyspieszyć transformację ekologiczną i cyfrową oraz wzmocnić zdolności UE w zakresie technologii immersyjnych. Doszły również do wniosku, że należy pójść dalej w kwestii suwerenności chmury obliczeniowej i własności danych. Jest to niezbędne, jeżeli UE chce osiągnąć swoje cele cyfrowe na 2030 r. Wiem, że Republika Czeska będzie kontynuować te wysiłki i życzę powodzenia podczas nadchodzącej prezydencji.

Tegoroczna edycja Zgromadzenia Cyfrowego, które odbyło się 21–22 czerwca w Tuluzie, poświęcona była również celom na 2030 r. określonym w komunikacie Komisji w sprawie cyfrowej dekady, w tym w zakresie umiejętności cyfrowych, infrastruktury cyfrowej, cyfrowego łańcucha wartości i transformacji cyfrowej. Aby osiągnąć cel w zakresie umiejętności, przedstawiono sugestie dotyczące działań, w szczególności w zakresie tego, jak osiągnąć liczbę 20 mln specjalistów w dziedzinie ICT do 2030 r., w zakresie równowagi płci, a także zwiększenia liczby ekspertów sektorowych korzystających z zaawansowanych technologii cyfrowych.

Tech4UA: mobilizacja podmiotów cyfrowych na rzecz Ukrainy

Komisarz Breton, we współpracy z prezydencją francuską i kluczowymi przedstawicielami sektora technologii, zapewnił stałe wsparcie dla ukraińskiego sektora cyfrowego, a w szczególności pomoc w formie sprzętu, oprócz 25 mln euro przekazanych wcześniej przez Komisję. Na sesji tej zainaugurowano również utworzenie specjalnego centrum cyfrowych darowizn technologicznych i w postaci sprzętu dla Ukrainy. Centrum to, z siedzibą na Słowacji, umożliwi ograniczenie biurokracji na granicy wobec przedsiębiorstw przekazujących sprzęt i umożliwi im pokrycie kosztów transportu. Ponadto uczestnicy zgodzili się zaoferować koordynację i strukturę stałego wsparcia technicznego na szczeblu UE oraz omówili zbliżające się przystąpienie Ukrainy do programu „Cyfrowa Europa”. Główne cele to wspieranie ludności w Ukrainie i uchodźców oraz pomoc w przywróceniu infrastruktury łączności i umożliwienie przedsiębiorstwom kontynuowania działalności.

Przyszłość internetu: wzmocnienie zdolności technologicznych UE

Podczas tej sesji poświęconej przyszłości internetu przedstawiciele UE, ministrowie i zainteresowane strony potwierdzili swoje zaangażowanie na rzecz ochrony i poszanowania praw człowieka w internecie i w całym świecie cyfrowym. Uczestnicy wezwali m.in. do dalszego rozwoju europejskiego przemysłu półprzewodnikowego za pośrednictwem europejskiego aktu w sprawie czipów, aby do 2030 r. osiągnąć 20 proc. udziału w rynku światowym; inwestowania w technologie cyfrowe; a także rozwoju technologii immersyjnych zgodnie z europejskimi wartościami, prawami podstawowymi i regulacjami. Po debacie na forum Zgromadzenia Cyfrowego państwa członkowskie rozpoczną dyskusję na temat konkretnych działań w celu wykorzystania możliwości wynikających z technologii immersyjnych, zgodnych z podstawowymi wartościami europejskimi.

W kierunku udanej transformacji ekologicznej i cyfrowej w Europie

Transformacja cyfrowa oraz inteligentniejsze i bardziej ekologiczne wykorzystanie technologii pomogą UE ograniczyć emisje gazów cieplarnianych netto o co najmniej 55 proc. do 2030 r. oraz uczynić Europę pierwszym kontynentem neutralnym dla klimatu do 2050 r., zgodnie z tym, co zapowiedziano w Europejskim Zielonym Ładzie i Europejskim prawie o klimacie. Równolegle z tegorocznym Zgromadzeniem Cyfrowym ministrowie z państw członkowskich omawiali konkretne działania na rzecz zmniejszenia śladu środowiskowego sektora cyfrowego, aby wykorzystać pełen potencjał technologii w celu przekształcenia go w dźwignię transformacji ekologicznej, a także aby monitorować i zoptymalizować koszty środowiskowe sektora cyfrowego. Deklaracja zostanie opublikowana tutaj najpóźniej w piątek 24 czerwca.

Sprawozdanie europejskiego zespołu roboczego ds. cyfrowych dóbr wspólnych: w kierunku suwerennej infrastruktury cyfrowej dóbr wspólnych

Członkowie grupy zadaniowej ds. cyfrowych dóbr wspólnych, ustanowionej w lutym 2022 r. na konferencji „Budowanie suwerenności cyfrowej Europy”, spotkali się na Zgromadzeniu Cyfrowym, aby omówić możliwości finansowania, utworzenia europejskiego inkubatora cyfrowych dóbr wspólnych, a także środków lub struktury służących udzielaniu wskazówek i pomocy państwom członkowskim. Wyniki tych dyskusji są dostępne w sprawozdaniu opublikowanym w internecie. Cyfrowe dobra wspólne to nierywalizacyjne i niewyłączne zasoby cyfrowe zdefiniowane w drodze wspólnej produkcji, konserwacji i zarządzania. Inicjatywa ta ma na celu umożliwienie Europie poczynienia postępów poprzez zaspokojenie potrzeb cyfrowych dóbr wspólnych w celu uwolnienia ich pełnego potencjału dla europejskiej gospodarki, bezpieczeństwa, odporności i demokracji zgodnie z wartościami i zasadami Unii.

Więcej informacji

Informacje szczegółowe

Data publikacji
23 czerwca 2022
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce