Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy18 października 2016Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 7 min

Zarządzanie migracjami - pierwsze efekty

Widzimy pierwsze efekty naszego nowego podejścia do zarządzania migracjami wspólnie z państwami trzecimi, będącymi krajami pochodzenia albo tranzytowymi – ocenia Wysoka Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa Federica...

161018_migration_main.jpg

Komisja przedstawiła dzisiaj swoje pierwsze sprawozdanie z postępów we wdrażaniu ram partnerstwa z krajami trzecimi służących do skuteczniejszego wspólnego zarządzania migracją. Mijają cztery miesiące od chwili, kiedy Komisja zaproponowała nowe ramy zgodnie z Europejskim programem w zakresie migracji.

Na posiedzeniu w czerwcu br. Rada Europejska zatwierdziła te ramy i wezwała do ich szybkiego wdrożenia. Nowe podejście Unii oparte na partnerstwie z krajami pochodzenia i tranzytu migrantów zaczyna już przynosić rezultaty.

Przewodniczący Jean-Claude Juncker stwierdził: - Europa musi dołożyć więcej starań, by zapobiec tragicznej sytuacji tysięcy migrantów i uchodźców, którzy każdego roku przedostają się przez Morze Śródziemne uciekając przed biedą, wojną i prześladowaniami. W takim duchu stworzyliśmy nowe ramy partnerstwa, które stosujemy od czerwca. Z dzisiejszego pierwszego sprawozdania z postępów wynika, że podejście to jest skuteczne i uwzględnia zarówno interesy Unii jak i krajów partnerskich. Teraz nadszedł czas, by zwiększyć nasze wysiłki i we współpracy z partnerami z Afryki i krajów sąsiednich doprowadzić do trwałych zmian w sposobie zarządzania mobilnością i migracją.

Wysoka przedstawiciel/wiceprzewodnicząca Federica Mogherini dodała: - Migracja jest kwestią globalną, która oczywiście wchodzi w zakres naszej polityki wewnętrznej i stosunków zewnętrznych, przede wszystkim dotyczy jednak losów milionów ludzi. Dlatego należy nią zarządzać w sposób skoordynowany, zrównoważony, współodpowiedzialny i ludzki. Podejście charakteryzujące partnerstwo ramowe, jakie wprowadziliśmy cztery miesiące temu, idzie dokładnie w tym kierunku: jest ono procesem dwukierunkowym opartym na wspólnych interesach i wspólnej pracy i przyniosło już pierwsze efekty. Kwestie takie jak likwidacja podstawowych przyczyn migracji, zapewnienie osobom przemieszczającym się odpowiedniej ochrony, ograniczenie liczby nielegalnych migrantów, a także usprawnienie współpracy w zakresie powrotu i readmisji, zwalczanie przemytu i handlu ludźmi są elementami współpracy podjętej z naszymi partnerami z naszymi partnerami.

Ramy partnerstwa są nastawionym na przyszłość europejskim podejściem służącym pogłębianiu współpracy z państwami pochodzenia, tranzytu i przeznaczenia. Instytucje UE i państwa członkowskie, pod przewodnictwem wysokiej przedstawiciel/wiceprzewodniczącej, od czerwca br. prowadzą wspólne działania zakrojone na szeroką skalę, aby to nowe podejście zostało zwieńczone sukcesem. Prace mające na celu znalezienie krótkoterminowych rozwiązań kwestii bezpośredniej presji migracyjnej, a także zwiększenie zaangażowania w eliminowanie przyczyn nielegalnej migracji rozpoczęto z pięcioma krajami priorytetowymi: Nigrem, Nigerią, Senegalem, Mali i Etiopią. Dzięki koordynacji działań wszystkich zaangażowanych stron, UE i jej państw członkowskich wspólne działania zaczynają przynosić owoce i dają konkretne rezultaty.

Skoordynowane podejście instytucji UE i państw członkowskich, które zaczęto stosować po przyjęciu komunikatu, doprowadziło do stopniowej zmiany poziomu koordynacji i wspólnego planowania strategicznego.

Szereg unijnych komisarzy i przywódców politycznych państw członkowskich odbyło w krajach priorytetowych wizyty na wysokim szczeblu, które poparto wizytami technicznymi urzędników wyższego szczebla instytucji UE i państw członkowskich. Rezultatem wizyt jest lepsze wzajemne zrozumienie priorytetów UE i krajów partnerskich oraz większa wola współpracy. Komisja zaproponowała ponadto kluczowe inicjatywy, takie jak Plan inwestycji zewnętrznych mający na celu pobudzenie inwestycji w Afryce i w sąsiedztwie UE czy wniosek dotyczący unijnych ram w zakresie przesiedleń, aby zagwarantować osobom potrzebującym ochrony międzynarodowej uporządkowane i bezpieczne drogi dotarcia do Europy.

W państwach priorytetowych można już dostrzec pierwsze wyniki. Niger podjął działania w celu zwalczania przemytu migrantów oraz utworzył ramy instytucjonalne ds. dialogu z UE i jej państwami członkowskimi w zakresie zarządzania migracjami. W Senegalu i Mali wdrażana jest ściślejsza współpraca operacyjna, a w najbliższych tygodniach będą miały tam miejsce misje rozpoznawcze. Na etapie finalizacji są standardowe procedury operacyjne dotyczące Mali. W najbliższych dniach rozpoczną się negocjacje w sprawie umowy o readmisji z Nigerią. W najbliższych miesiącach nastąpi kontynuacja lub intensyfikacja działań z innymi krajami partnerskimi. UE zwiększyła swoje wsparcie poprzez misje WPBiO, pomoc techniczną i instrumenty finansowe, a w szczególności unijny fundusz powierniczy na rzecz Afryki. Umowy podpisane w ramach unijnego funduszu powierniczego na rzecz Afryki wspierające działania przewidziane w planie działania z Valletty opiewają na prawie 400 mln EUR. UE udziela wsparcia Nigrowi za pomocą nowego biura terenowego EUCAP Sahel Niger w Agadez oraz walki ze źródłowymi przyczynami migracji nieuregulowanej w tym kraju. W ramach unijnego funduszu powierniczego na rzecz Afryki uruchomiono w Nigerii projekty koncentrujące się na konkretnych kwestiach dotyczących zarządzania migracją. W Senegalu, również w ramach unijnego funduszu powierniczego dla Afryki, przyjęto projekty służące tworzeniu miejsc pracy dla młodych ludzi. Liczne projekty zatwierdzono również w Mali i Etiopii.

Kontynuowanym wspólnym działaniom na zewnątrz UE h towarzyszyć będzie w najbliższych miesiącach usprawnienie procedur i operacji wewnątrz Unii Europejskiej. Europejscy oficerowie łącznikowi ds. migracji zostaną oddelegowani do kluczowych państw trzecich. Będą oni działać w delegaturach UE jako punkty kontaktowe, nawiązując kontakty i współpracę z partnerami UE oraz wspierając realizację nowego podejścia. W państwach priorytetowych, wspólnie z państwami członkowskimi, prowadzone będą misje rozpoznawcze. Zwiększone zostanie również zaangażowanie unijnych agencji w tym regionie, w szczególności europejskiej straży granicznej i przybrzeżnej i Europolu. W ramach funduszu powierniczego UE na rzecz Afryki finalizowane są konkretne projekty w celu zmierzenia się z najważniejszymi wyzwaniami w krajach priorytetowych. Komisja przyjęła również decyzję o zwiększeniu środków unijnego funduszu powierniczego dla Afryki o dalsze 500 mln EUR z rezerwy Europejskiego Funduszu Rozwoju z przeznaczeniem na finansowanie działań realizowanych w ramach partnerstwa.

Jak określono planie działań z Bratysławy, Rada Europejska oceni na swoim grudniowym posiedzeniu postępy dotyczące tego nowego podejścia.

Kontekst

Działania zewnętrzne są kluczowym elementem szeroko zakrojonej strategii UE w zakresie zarządzania wyzwaniami związanymi z migracją, określonymi w Europejskim programie w zakresie migracji. Czynniki wywołujące przepływy migracyjne są trwałe, w związku z czym wymagają prowadzenia działań długoterminowych. Unia Europejska podjęła ważny krok, organizując szczyt w Valletcie w listopadzie 2015 r. W czerwcu 2016 r. Komisja zaproponowała nowe ramy partnerstwa z państwami trzecimi w ramach Europejskiego programu w zakresie migracji. Na posiedzeniu w czerwcu 2016 r. Rada Europejska zatwierdziła ramy partnerstwa i wezwała do ich szybkiej realizacji, na początku we współpracy z ograniczoną liczbą państw. We wrześniu br. w planie działań z Bratysławy podkreślono, że proces ten powinien doprowadzić do „zmniejszenia napływu nielegalnej migracji i zwiększenia odsetka osób powracających”, i przypomniano, że postępy zostaną poddane ocenie na grudniowym posiedzeniu Rady Europejskiej.

Dodatkowe informacje

Informacje szczegółowe

Data publikacji
18 października 2016
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce