Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy4 lutego 2021Przedstawicielstwo w Polsce

Zapomniane prawo telekomunikacyjne

Tylko Grecja, Węgry i Finlandia dokonały pełnej transpozycji nowych unijnych przepisów w dziedzinie telekomunikacji. W tej sytuacji Komisja Europejska wszczęła postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciwko 24 krajom...

Zapomniane prawo telekomunikacyjne

Europejski kodeks łączności elektronicznej unowocześnia europejskie ramy regulacyjne łączności elektronicznej w celu zapewnienia konsumentom większego wyboru i wzmocnienia przysługujących im praw, na przykład poprzez zagwarantowanie prostszych umów, jakości usług i konkurencyjnych rynków. Zapewnia również wyższe standardy usług łączności, w tym skuteczniejsze i bardziej dostępne zgłoszenia alarmowe. Ponadto umożliwia operatorom korzystanie z przepisów służących pobudzaniu inwestycji w sieci o bardzo dużej przepływności, a także z większej przewidywalności regulacji, co prowadzi do powstania bardziej innowacyjnych usług cyfrowych i bardziej innowacyjnej infrastruktury cyfrowej.

Termin transpozycji kodeksu do prawa krajowego upłynął 21 grudnia 2020 r. Dotychczas jedynie Grecja, Węgry i Finlandia powiadomiły Komisję, że przyjęły wszystkie środki niezbędne do transpozycji dyrektywy i potwierdziły tym samym jej pełną transpozycję.

W związku z tym Komisja skierowała wezwania do usunięcia uchybienia do Belgii, Bułgarii, Czech, Danii, Niemiec, Estonii, Irlandii, Hiszpanii, Francji, Chorwacji, Włoch, Cypru, Łotwy, Litwy, Luksemburga, Malty, Holandii, Austrii, Polski, Portugalii, Rumunii, Słowenii, Słowacji i Szwecji, zwracając się o przyjęcie i zgłoszenie odpowiednich środków. Powyższe państwa członkowskie mają dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi.

Kontekst

Europejski kodeks łączności elektronicznej, który dostosowuje ramy regulacyjne dla europejskiego sektora telekomunikacji do nowych wyzwań, wszedł w życie w grudniu 2018 r., a państwa członkowskie miały dwa lata na wdrożenie tych przepisów. Jest to główny akt prawny mający na celu urzeczywistnienie europejskiego społeczeństwa gigabitowego i zapewnienie pełnego udziału wszystkich obywateli UE w gospodarce cyfrowej i społeczeństwie cyfrowym.

Aby wesprzeć państwa członkowskie w transponowaniu dyrektywy do prawa krajowego, Komisja monitoruje proces transpozycji i udziela im obszernych wskazówek i pomocy. Ponadto Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) opracował i opublikował wytyczne służące skutecznemu wdrożeniu nowych przepisów.

Zgodnie z kodeksem w grudniu 2020 r. Komisja przyjęła następujące przepisy, aby wzmocnić konkurencję, harmonizację regulacji oraz równe warunki działania dla wszystkich uczestników rynku, a także w celu ochrony konsumentów oraz zapewnienia uczciwych stawek i zróżnicowanej oferty w odniesieniu do usług internetowych i telefonicznych.

  • Nowe rozporządzenie delegowane ustanawiające jednolite maksymalne ogólnounijne stawki za zakańczanie połączeń głosowych; stawki te mogą pobierać od siebie nawzajem operatorzy realizujący połączenia stacjonarne i komórkowe między swoimi sieciami.
  • Zaktualizowane zalecenie w sprawie rynków właściwych, aktualizujące wykaz określonych rynków, które europejskie krajowe organy regulacyjne mają obowiązek regularnie poddawać przeglądowi.

Dodatkowe informacje

Informacje szczegółowe

Data publikacji
4 lutego 2021
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce