Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy10 czerwca 2013Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 3 min

Z Widokiem na zalecenia dla Polski

W jakim stopniu nowe unijne zalecenia dla Polski mają wpływ na sytuację ekonomiczno-gospodarczą naszego kraju? Co zmienią unijne rekomendacje, w jaki sposób funkcjonują i czy faktycznie mają szansę usprawnić narodową gospodarkę? Na te oraz wiele...

main.jpg

Tomasz Gibas odpowiedział na wiele intrygujących pytań dotyczących m.in. absorbcji funduszy unijnych, unijnych rozporządzeń, dyrektyw oraz ewentualnych sankcji, jakie unia może stosować wobec krajów członkowskich, jeśli te nie wywiązują się z unijnych zaleceń.29 maja Komisja Europejska ogłosiła nowe zalecenia dla Polski, które mają przyczynić się do zwiększenia konkurencyjności naszej gospodarki oraz walki z bezrobociem. Podczas spotkania, które odbyło się w Domu Europy Tomasz Gibas przybliżył zgromadzonej publiczności proces przygotowywania rekomendacji dla poszczególnych krajów UE, wskazał kierunki i propozycje unijne dotyczące sytuacji gospodarczo-ekonomicznej Polski oraz omówił cele, jakie przed sobą stawiać będą Polska i Unia Europejska w ramach strategii „Europa 2020".

Przez ostatnie pięć lat strategia ta była dla Unii Europejskiej kluczowym elementem planu służącego wyjściu z kryzysu, wzmocnieniu rozwoju gospodarczego i tworzeniu miejsc pracy. Podczas spotkania Tomasz Gibas zwrócił również uwagę na fakt, iż obecnie bezrobocie, zwłaszcza wśród młodych, ryzyko ubóstwa i kryzys zaufania do instytucji unijnych są głównymi problemami zajmującymi Komisję

Spotkanie zgromadziło liczną publikę stwarzając pole do dyskusji nie tylko na temat unijnych rekomendacji, ale również ogólną sytuację ekonomiczną oraz polityczną Polski.

Tomasz Gibas odpowiedział na wiele intrygujących pytań dotyczących m.in. absorbcji funduszy unijnych, unijnych rozporządzeń, dyrektyw oraz ewentualnych sankcji, jakie unia może stosować wobec krajów członkowskich, jeśli te nie wywiązują się z unijnych zaleceń.

Zalecenia Komisji Europejskiej dla Polski1. Zrównoważone finanse publiczne: Polska ma wysoki deficyt budżetowy. W celu jego obniżenia i zapewnienia długoterminowo zrównoważonych finansów publicznych, Polska powinna poprawić efektywność wydatków w systemie opieki zdrowotnej i wzmocnić przestrzeganie przepisów podatkowych, w szczególności w celu zwalczania szarej strefy. Takie działania powinny pozwolić na zachowanie inwestycji wspierających wzrost i poprawić jakość polityki społecznej.

2. Ramy finansowe: Procedura budżetowa w Polsce powinna ulec poprawie. Konieczna jest poprawa koordynacji budżetowej między różnymi szczeblami władzy w celu zapewnienia długoterminowej stabilności finansów publicznych.

3. Bezrobocie wśród młodzieży: Poziom bezrobocia wśród młodzieży jest coraz wyższy. W celu poprawy sytuacji Polska powinna poprawić system kształcenia zawodowego oraz ułatwić przechodzenie z umów na czas określony (w tym z tzw. umów śmieciowych) na umowy na czas nieokreślony.

4. Poziom zatrudnienia kobiet i osób starszych: Zbyt mało kobiet i osób starszych w Polsce pracuje. Jedną z przyczyn – zwłaszcza jeśli chodzi o kobiety – jest brak dostępnej opieki nad dziećmi oraz nad osobami zależnymi. Polska powinna także ograniczyć świadczenia socjalne dla górników i rolników, aby zwiększyć zachęty do pracy w innych sektorach.

5. Innowacyjność: Polska ma bardzo niski poziom inwestycji w badania i rozwój oraz wypada słabo w kwestii innowacji. W celu oparcia wzrostu gospodarczego na innowacyjności, Polska powinna stymulować prywatne wydatki na badania i rozwój poprzez odpowiednie środki z pomocy publicznej, takie jak zachęty podatkowe. Ważna jest również poprawa współpracy między uczelniami a biznesem.

6. Infrastruktura – energia, transport kolejowy i internet szerokopasmowy: pomimo znacznych inwestycji w sieć drogową, infrastruktura w Polsce pozostaje nadal słabo rozwinięta, a to hamuje wzrost gospodarczy. Polska powinna odnowić i rozszerzyć swoją sieć kolejową, energetyczną i szerokopasmową i wzmocnić rozwój konkurencji w tych sektorach.

7. Otoczenie biznesu: Polska wypada gorzej niż średnia w UE w zakresie efektywności administracji publicznej, co ma negatywny wpływ na środowisko biznesowe i wzrost gospodarczy. W celu poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej Polska powinna szczególności uprościć przepisy podatkowe, skrócić czas trwania postępowania w sprawach cywilnych i handlowych, ograniczyć czas i warunki niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę, a także długość postępowania upadłościowego. Ponadto liberalizacja zawodów regulowanych poprawi sytuację na rynku pracy

Informacje szczegółowe

Data publikacji
10 czerwca 2013
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce