Przejdź do treści głównej
Symbol graficzny Komisji Europejskiej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy3 kwietnia 2018Przedstawicielstwo w Polsce

Z Widokiem na rynek pracy

Sytuacja młodzieży na rynku pracy, możliwościach rozwoju zawodowego w Unii Europejskiej, nowe formy zatrudnienia – to tematy poruszane podczas Dialogu Obywatelskiego „Z Widokiem na europejski rynek pracy”, który odbył się we wtorek 27 marca na...

Z Widokiem na europejski rynek pracy
Zebranych powitała prof. dr hab. Ewa Anna Pancer-Cybulska, kierowniczka Katedry Polityki Ekonomicznej i Europejskich Studiów Regionalnych. Profesor zachęciła publiczność do czynnego udziału w spotkaniu. - Dziś będziemyzajmować się problemami funkcjonowania rynku pracy oraz mówić, jakie są odczekiwania wobec Unii Europejskiej w odniesieniu do zatrudnienia – mówiła, rozpoczynając Dialog Obywatelski.

Bartosz Otachel, doradca ds. ekonomicznych Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce charakteryzując poziom zatrudnienia, mówił: - Rynek pracy jest bardzo dynamiczny, pojawiają się różne wyzwania (...). W analizach Komisji Europejskiej bardzo dokładnie przyglądamy się polskiemu rynkowi pracy. (…) Jeśli patrzymy na statystyki bezrobocia według Eurostatu (...), to ten wskaźnik jest najniższy. Dane za luty pokazują 6,8% bezrobocia rejestrowanego. Ekspert podkreślił, iż niski poziom braku pracy jest możliwy dzięki polskim przedsiębiorcom, którzy zwiększyli zatrudnienie.


Na poprawę wskaźników mieli również wpływ migranci z Ukrainy, którzy wypełnili dostępne miejsca pracy w sektorze budownictwa, rolnictwa oraz handlu. - Problemem pozostaje integracja tych osób oraz zapewnienie im odpowiednich warunków pracy, szczególnie w perspektywie zwiększenia napływu tych osób.

Doktor Leszek Cybulski, członek „Team Europe” oraz przedstawiciel Urzędu Statystycznego we Wrocławiu, odnosząc się do danych liczbowych, potwierdził pozytywną sytuację na polskim rynku pracy. - Jesteśmy na siódmym miejscu pod względem niskiej stopy bezrobocia, choć najlepsza sytuacja jest w Republice Czeskiej, na Malcie, w Niemczech, w Holandii i w Wielkiej Brytanii. Zwracam uwagę, że są to kraje do których Polacy wyjeżdżają za pracą. Stopa bezrobocia w tych krajach jest zbliżona do polskiej. Ekspert pokreślił istotną rolę Unii Europejskiej w zakresie poprawy sytuacji zatrudnienia w państwach członkowskich. Wśród nich zwrócił szczególną uwagę na pozytywne działania w ramach polityki spójności w tym Europejskiego Funduszu Społecznego. Doktor mówił również o Europejskiej Strategii Zatrudnienia, która stanowi podstawowy dokument określający cele do osiągnięcia w kontekście polityki zatrudnienia. Unia Europejska w oparciu o cele dokumentu dostrzega problem w Polsce w zakresie sezonowego zatrudnienia osób. - Jesteśmy liderem kontraktów terminowych. W naszym kręgu geograficznym są najniższe wskaźniki, a w Polsce jest on najwyższy – przytaczał Cybulski.
Przedstawiciel Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy, wicedyrektor Bartosz Kotecki, przybliżył zebranym zakres zadań wojewódzkich urzędów pracy, wśród nich opowiedział m.in. o dystrybucji środków z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz o działaniach związanych ze szkoleniami i innymi formami aktywizacji bezrobotnych. Zwrócił także uwagę na wsparcie w zakresie zakładania własnej działalności gospodarczej czy zwiększenia zatrudnialności osób wykluczonych społecznie. Ekspert mówił również o sytuacji na rynku pracy w Polsce i na Dolnym Śląsku - Stopa bezrobocia we Wrocławiu jest najniższa, w powiecie wrocławskim spadła ona poniżej granicy 2,2%. To jest bardzo mało, nic dziwnego że pracodawcy nie mogą znaleźć siły roboczej. (…) Liczba ofert pracy pokazuje, że Dolnośląskie jako region cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem pracodawców, liczba ofert ciągle rośnie. Porównując grudzień 2017 roku z grudniem 2016 roku, jest to ponad 1500 ofert pracy więcej.

Zaproszeni debatowali również o tym, czy istnieje europejski rynek pracy oraz jakie różnice występują na poziomie regionalnym wewnątrz państw. - Czy można mówić np. o polskim rynku pracy?


Na pewno jest to wygodne pojęcie, jeśli jednak wejdziemy w szczegóły to problem rynku pracy we Wrocławiu jest inny niż w małej gminie na wschodzie Polski (…). To co łączy te dwa miejsca to wspólne prawodawstwo. W oparciu o wspólne zasady są dystrybuowane środki unijne, czy też że bardzo podobnie działają urzędy pracy – przekonywał Bartosz Otachel. Podkreślił również, iż istnieje potrzeba dostosowania wsparcia oferowanego dla regionów ze względu na charakterystyki tych terenów. Ponadto, gość opowiedział o zmianach regulujących stosunek pracy, które pojawiły się w kodeksie pracy dzięki staraniom Komisji Europejskiej. - W ubiegłym roku odsetek nowo utworzonych miejsc pracy był wyższy dla umów na czas nieokreślony – mówił, podsumowując wpływ tych zmian legislacyjnych.

Dr Cybulski zwrócił uwagę zabranych na zmiany charakteru zatrudnienia w ciągu ostatnich lat. - Praca etatowa gdzie zatrudnimy się po studiach i przepracujemy 20 lat w jednym miejscu to będzie anachronizm. Kiedyś mówiliśmy o dużej mobilności społeczeństwa amerykańskiego, gdzie miejsce zatrudnienia zmieniamy sześciokrotnie w trakcie życia a zawód trzykrotnie. To czeka również Europę. Tu jest ogromna rola działań Komisji Europejskiej na rzecz tego, co kiedyś nazywaliśmy "kształceniem ustawicznym", a teraz "uczeniem się przez całe życie" – podsumował.
W debacie uczestniczyła również licznie zebrana publiczność. Wśród poruszonych przez słuchaczy zagadnień znalazły się kwestie zatrudnienia obcokrajowców zza wschodniej granicy, niedostosowania liczby absolwentów szkół wyższych do potrzeb rynku pracy oraz zmian prawa w zakresie umów cywilnoprawnych.

Organizatorami spotkania było Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej, Biuro Kontaktowe Parlamentu Europejskiego oraz Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu przy wsparciu Koła Naukowego Yourope. Dialog poprowadził Filip Marczyński, dziennikarz Radia Wrocław.

Unia Europejska wspiera starania rządów państw członkowskich Unii Europejskiej zmierzające do zwiększenia zatrudnienia, poprawy warunków pracy i wyrównania szans dla wszystkich obywateli Unii Europejskiej, np. poprzez inicjatywy takie jak „Gwarancje dla młodzieży”. Ponadto, Komisja Europejska regularnie dokonuje ocen zachodzących zmian i formułuje zalecenia w ramach tzw. semestru europejskiego. Analizy te dostarczają rządom państw członkowskich cennych informacji dla kształtowania polityki wsparcia zatrudnienia.

Informacje szczegółowe

Data publikacji
3 kwietnia 2018
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce