Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy17 stycznia 2023Przedstawicielstwo w Polsce

Wzrost finansowania dla nowego europejskiego Bauhausu

- W ciągu dwóch lat realizowaliśmy ponad 100 różnych projektów w terenie i z różnych programów UE uzyskaliśmy ponad 100 mln euro inwestycji dla nowego europejskiego Bauhausu – powiedziała komisarz Ferreira.

Wzrost finansowania dla nowego europejskiego Bauhausu

Komisja Europejska przedstawia pierwsze sprawozdanie z postępu prac w ramach nowego europejskiego Bauhausu (NEB), w którym podsumowano osiągnięcia z pierwszych dwóch lat realizacji inicjatywy, a także pierwsze narzędzie oceny projektu europejskiego Bauhausu: kompas NEB. Nowy europejski Bauhaus skupił szeroką społeczność organizacji i obywateli w całej Europie, którzy pracują nad wspólną wizją łączącą zrównoważony rozwój, włączenie społeczne i estetykę. Kluczowe działania NEB – w tym nagrody NEB, pierwszy festiwal, laboratorium nowego europejskiego Bauhausu – realizują swoje cele i tworzą oddolną sieć ponadnarodową. Dzięki przyznanemu dotychczas finansowaniu europejskiemu w wysokości ponad 100 mln euro małe i zakrojone na szeroką skalę projekty NEB są obecnie realizowane w całej Europie. Komisja zwiększy również finansowanie, przeznaczając dodatkowe 106 mln euro wyłącznie na specjalne fundusze programu „Horyzont Europa” na lata 2023–2024.

Ruch NEB

Inicjatywa ta przerodziła się w ruch gromadzący aktywną i rosnącą społeczność ze wszystkich państw członkowskich UE i spoza niej.

Nowy europejski Bauhaus obejmujący ponad 600 oficjalnych organizacji partnerskich – od ogólnounijnych sieci po lokalne inicjatywy – dociera do milionów obywateli. Inicjatywa skupia ludzi z różnych środowisk – od świata sztuki i wzornictwa, sektora kultury i kreatywnego, instytucji dziedzictwa kulturowego, po nauczycieli i wykładowców, naukowców i innowatorów, przedsiębiorstwa, władze lokalne i regionalne oraz inicjatywy obywatelskie.

Od samego początku nowy europejski Bauhaus zachęcał i inspirował podmioty lokalne, regionalne i krajowe do tworzenia własnych inicjatyw NEB. Aby dać dostęp do przejrzystych informacji na temat zaproszeń do składania wniosków dotyczących NEB, beneficjentów i członków społeczności, Komisja stworzyła tablicę wskaźników NEB – kompleksową bazę danych w formie interaktywnej mapy.

Wzrost finansowania dla nowego europejskiego Bauhausu

Społeczność nowego europejskiego Bauhausu działa również w Ukrainie. Wnosi tam wkład zarówno w rozwiązania dotyczące zakwaterowania zastępczego, jak i w długoterminowe plany odbudowy. Laboratorium NEB prowadzi trzy projekty pilotażowe (pilne potrzeby mieszkaniowe, obieg zamknięty i budowanie zdolności), sporządzono również wykaz potrzeb ukraińskich gmin i zainteresowanych stron (np. architektów, urbanistów, studentów i przedsiębiorstw budowlanych) w zakresie krótko- i długoterminowej odbudowy. Na podstawie wyników projektów pilotażowych w pierwszym kwartale 2023 r. udostępniony zostanie szereg narzędzi do budowania zdolności dla Ukraińców, partnerów NEB i międzynarodowych ekspertów ds. odbudowy.

Znaczne inwestycje UE zaczynają przynosić owoce

Dzięki ukierunkowanemu finansowaniu z różnych programów UE nowy europejski Bauhaus zaczął wprowadzać rzeczywiste zmiany w terenie. W 2022 r. wybrano i uruchomiono pierwsze sześć instalacji demonstracyjnych NEB – wielkoskalowych, możliwych do powielenia lokalnych projektów transformacji – finansowanych w ramach programu „Horyzont Europa”. W 2023 r. kolejne 10 zostanie wybranych w ramach europejskich innowacyjnych działań polityki spójności. W latach 2021–2022 w projekty NEB wspierane przez różne programy WRF, oraz w mniejsze projekty w całej Europie, zainwestowano ponad 100 mln EUR.

Wszystkie państwa członkowskie odniosły się do NEB w swoich programach polityki spójności na lata 2021–2027, torując projektom inspirowanym nowym europejskim Bauhausem drogę do otrzymywania środków w ramach polityki spójności.

W ciągu dwóch lat realizowaliśmy ponad 100 różnych projektów w terenie i z różnych programów UE uzyskaliśmy ponad 100 mln euro inwestycji dla nowego europejskiego Bauhausu. Jestem dumna, że połowa tych inwestycji pochodzi z polityki spójności. A to dopiero początek, ponieważ wszystkie 27 państw członkowskich zawarło przepisy dotyczące nowego europejskiego Bauhausu w swoich programach spójności na lata 2021–2027. Mamy nadzieję, że w nadchodzących latach w europejskich regionach i lokalnych społecznościach pojawi się więcej projektów nowego europejskiego Bauhausu. Polityka spójności będzie nadal wspierać w tym dążeniu państwa członkowskie i podmioty NEB.

Elisa Ferreira, komisarz do spraw spójności i reform - 16/01/2023

Sprawozdanie w sprawie nowego europejskiego Bauhausu pokazuje, jak ogromne ma on osiągnięcia. Rok 2023 przyniesie zaś nowe przygody, zwłaszcza młodym Europejczykom, którzy wkrótce będą podróżować po drogach nowego europejskiego Bauhausu dzięki działaniu „Discover EU” w ramach programu Erasmus+. Będą oni mogli na własne oczy zobaczyć, że nowy europejski Bauhaus jest ruchem, który potrafi odmienić nasze życie. Jestem szczególnie zadowolona, że dzięki Akademii NEB w centrum uwagi znajdzie się edukacja jako specjalna kategoria nagród NEB oraz jako temat doraźnych szkoleń dotyczących zrównoważonego rozwoju.

Marija Gabriel, komisarz do spraw innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży - 16/01/2023

Nowy kompas nowego europejskiego Bauhausu wytyczy kierunek tworzenia i oceny projektów

Komisja przedstawia dziś również kompas NEB, który jest narzędziem oceny pomagającym ustalić, w jakim stopniu dany projekt odzwierciedla filozofię nowego europejskiego Bauhausu. Wyjaśniono w nim, co oznaczają trzy wartości NEB – zrównoważony rozwój, włączenie społeczne i piękno – w konkretnych kontekstach; w jaki sposób można je zintegrować i połączyć z zasadami działania dotyczącymi uczestnictwa i transdyscyplinarności. Na podstawie kompasu opracowane zostaną bardziej szczegółowe narzędzia oceny – w pierwszej kolejności środowiska zbudowanego.

Przyszłe działania

Komisja będzie również kontynuować prace nad włączeniem aspektów nowego europejskiego Bauhausu do programów UE, m.in. w ramach zarządzania dzielonego w polityce spójności, oraz nad zwiększeniem finansowania inicjatywy. W latach 2023 i 2024 na specjalne zaproszenia do składania wniosków NEB w ramach misji i klastrów programu „Horyzont Europa” przydzielonych zostanie ponad 106 mln euro.

W kontekście Europejskiego Roku Umiejętności tegoroczna edycja nagród NEB będzie ukierunkowana tematycznie na edukację i swoim zasięgiem geograficznym obejmie nie tylko państwa członkowskie UE lecz również Bałkany Zachodnie. W 2023 r. nowy europejski Bauhaus utworzy również Akademię NEB i wprowadzi szkolenia z zakresu zrównoważonego budownictwa, obiegu zamkniętego i materiałów pochodzenia biologicznego, aby przyspieszyć transformację sektora.

Kontynuowane będą bieżące projekty takie jak laboratorium nowego europejskiego Bauhausu, które pomogą zakorzenić NEB we wszystkich obszarach polityki. Jednym z ważnych zadań nowego europejskiego Bauhausu jest zwiększenie swojej obecności w krajach i regionach, w tym na obszarach wiejskich, gdzie dotychczas działania NEB są znikome.

Dzięki trasom NEB w ramach działania „DiscoverEU” programu Erasmus+ młodzi Europejczycy będą mieli wkrótce możliwość odkrywania zachwycających europejskich krajobrazów i miast, a jednocześnie poznawania projektów nowego europejskiego Bauhausu.

Dodatkowe informacje

Informacje szczegółowe

Data publikacji
17 stycznia 2023
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce