Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy22 grudnia 2016Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 4 min

Wyzwania 2017: imigracja i terroryzm

Europejczycy w dalszym ciągu uznają imigrację i terroryzm za główne wyzwania, przed jakimi stoi obecnie Unia Europejska – wynika z najnowszego badania Eurobarometr. Z odpowiedzi ponad 32 tys. respondentów wynika również, że czterech na dziesięciu...

161222_eurobarometer.jpg

Imigracja i terroryzm są nadal postrzegane jako największe problemy, z jakimi mierzy się UE, aczkolwiek w nieco mniejszym stopniu niż podczas ostatniego badania przeprowadzonego wiosną 2016 r. Priorytety i strategie polityczne Unii Europejskiej wciąż cieszą się dużym poparciem, które wzrosło od wiosny 2016 r. Takie dwa zasadnicze wnioski wypływają z najnowszego badania opinii Standardowy Eurobarometr wraz z badaniem Specjalny Eurobarometr „Przyszłość Europy”.

Imigracja i terroryzm są postrzegane jako największe wyzwania dla UE:

Pytani o swoje największe obawy respondenci najczęściej (45 proc., spadek o 3 punkty procentowe od wiosny 2016 r.) wymieniali imigrację, która pozostaje jednym z głównych problemów, przed jakimi stoi UE. Drugim najczęściej podawanym problemem jest terroryzm (32 proc., spadek o 7 p.p.). Jest on wymieniany znacznie częściej niż sytuacja gospodarcza (19 proc., wzrost o 1 p.p.), stan finansów publicznych państw członkowskich (16 proc., wzrost o 1 p.p.) czy bezrobocie (15 proc., wzrost o 1 p.p.). Imigracja jest najważniejszym problemem dla UE we wszystkich państwach członkowskich z wyjątkiem Hiszpanii i Portugalii.

Na szczeblu krajowym główne problemy to bezrobocie (31 proc., spadek o 2 p.p.) i imigracja (26 proc., spadek o 2 p.p.). Sytuacja gospodarcza znajduje się na trzecim miejscu (19 proc., bez zmian).

Poparcie dla politycznych priorytetów Komisji Europejskiej

W porównaniu do wyników ostatniego sondażu przeprowadzonego wiosną 2016 r. ponownie wzrosło poparcie dla kwestii określonych przez Komisję Europejską jako priorytetowe.

  • W odniesieniu do kwestii migracji, 69 proc. Europejczyków opowiada się za wspólną europejską polityką migracyjną, natomiast 61 proc. pozytywnie ocenia imigrację osób z innych państw członkowskich UE. Jednakże 56 proc. negatywnie postrzega imigrację osób spoza Unii.
  • 81 proc. Europejczyków popiera „swobodny przepływ obywateli UE, którzy mogą mieszkać, pracować, uczyć się i prowadzić działalność gospodarczą w każdym państwie UE”. Większość respondentów popiera swobodny przepływ we wszystkich państwach.
  • Nieznacznie wzrosło pozytywne nastawienie do euro (58 proc. w całej Unii, 70 proc. w strefie euro).
  • W kwestii inwestycji w obrębie UE 56 proc. Europejczyków zgadza się, że należy wykorzystać pieniądze publiczne do stymulowania inwestycji sektora prywatnego na szczeblu UE.

UE cieszy się większym zaufaniem niż rządy krajowe; obywatelstwo UE również cieszy się zdecydowanym poparciem

Utrzymuje się pozytywny trend zaobserwowany w badaniu wiosną 2016 r., o czym świadczy wzrost zaufania do UE do 36 proc. (z 33 proc.). Wzrosło również zaufanie do parlamentów i rządów poszczególnych państw członkowskich, ale utrzymuje się ono poniżej poziomu zaufania do UE.

38 proc. Europejczyków ma neutralny stosunek do UE. Odsetek ten nie zmienił się od wiosny 2015 r. Wzrósł odsetek Europejczyków, którzy pozytywnie postrzegają UE (35 proc.), natomiast zmalał odsetek osób mających negatywne zdanie o UE (25 proc.).

Czterech na dziesięciu Europejczyków jest zdania, że ich głos liczy się w UE, nieznacznie poniżej najwyższej wartości 42 proc. odnotowanej wiosną 2014 r. i wiosną 2015 r.

67 proc. Europejczyków czuje się obywatelami UE

Od 2009 r. znacznie wzrosła znajomość programu Erasmus: dotychczas słyszała o nim ponad połowa Europejczyków. Ponadto zdecydowana większość 86 proc. Europejczyków ma pozytywną opinię na temat tego programu. Chociaż wiedza na temat programu Erasmus jest bardzo różna w poszczególnych państwach, jest on pozytywnie postrzegany przez przeważającą większość mieszkańców we wszystkich państwach członkowskich.

Traktat rzymski postrzegany jest jako pozytywne wydarzenie w historii Europy przez 69 proc. Europejczyków. Pogląd ten podziela większość respondentów we wszystkich państwach członkowskich.

Badanie „Przyszłość Europy”: Dwie trzecie Europejczyków postrzega UE jako miejsce charakteryzujące się stabilnością na tle niespokojnego świata

  • 66 proc. Europejczyków zgadza się z opinią, że UE jest miejscem charakteryzującym się stabilnością na tle niespokojnego świata. Pogląd ten podziela większość badanych we wszystkich państwach członkowskich.
  • 60 proc. Europejczyków uważa, że projekt europejski daje młodym Europejczykom perspektywy na przyszłość.
  • 82 proc. Europejczyków jest zdania, że gospodarka wolnorynkowa powinna iść w parze z wysokim poziomem ochrony socjalnej.

Ponad sześciu na dziesięciu Europejczyków uważa, że w wielu obszarach proces decyzyjny powinien w większym stopniu zachodzić na poziomie europejskim. Ośmiu na dziesięciu pytanych jest zdania, że powinno to dotyczyć „zwalczania terroryzmu” i „promowania demokracji i pokoju” (80 proc. w obu przypadkach); ponad siedmiu na dziesięciu respondentów jest podobnego zdania w odniesieniu do „ochrony środowiska” (77 proc.), „propagowania równego traktowania kobiet i mężczyzn” (73 proc.) oraz „zajmowania się kwestiami migracji spoza UE” (71 proc.).

Przebieg badania

Badanie opinii Standardowy Eurobarometr z jesieni 2016 r (EB 86) zostało przeprowadzone w formie bezpośrednich wywiadów w dniach od 3 do 16 listopada 2016 r. W badaniu wzięło udział ogółem 32 896 osób ze wszystkich państw członkowskich UE i krajów kandydujących.

Badanie opinii Specjalny Eurobarometr 451 „Przyszłość Europy” przeprowadzono w formie bezpośrednich wywiadów w dniach od 24 września do 3 października 2016 r. W badaniu wzięło udział ogółem 27 768 osób ze wszystkich państw członkowskich UE.

Więcej informacji

W opublikowanym dziś sprawozdaniu dotyczącym pierwszych wyników badania opinii Standardowy Eurobarometr przedstawiono nastawienie Europejczyków do Unii Europejskiej, a także najważniejsze obawy obywateli oraz sposób postrzegania przez nich sytuacji gospodarczej.

  • Sprawozdanie jest dostępne tutaj.
  • Sprawozdanie z badania Specjalny Eurobarometr 451 „Przyszłość Europy” jest dostępne tutaj.

[1] 28 państw członkowskich UE, pięć krajów kandydujących (była jugosłowiańska republika Macedonii, Turcja, Czarnogóra, Serbia i Albania) oraz społeczność Turków cypryjskich w części kraju, która nie jest kontrolowana przez rząd Republiki Cypryjskiej.

Informacje szczegółowe

Data publikacji
22 grudnia 2016
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce