Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy12 lipca 2023Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 7 min

Web 4.0 i wirtualne światy

Czwarta generacja internetu Web 4.0 umożliwi integrację między cyfrowymi i rzeczywistymi przedmiotami oraz środowiskami, a także zintensyfikuje interakcje między ludźmi a maszynami.

Web 4.0 i wirtualne światy

Komisja Europejska przyjęła nową strategię dotyczącą technologii Web 4.0 i światów wirtualnych, aby nadać kierunek kolejnej transformacji technologicznej i zapewnić otwarte, bezpieczne, godne zaufania, sprawiedliwe i sprzyjające włączeniu społecznemu środowisko cyfrowe dla osób mieszkających w UE, unijnych przedsiębiorstw oraz dla administracji publicznych.

Internet rozwija się w bardzo szybkim tempie. Po aktualnie trzeciej generacja internetu – Web 3.0 – której głównymi cechami są otwartość, decentralizacja i maksymalne wzmocnienie pozycji osób z niego korzystających, kolejna jego generacja – Web 4.0 – umożliwi integrację między cyfrowymi i rzeczywistymi przedmiotami oraz środowiskami, a także nasili interakcje między ludźmi a maszynami.

W opublikowanych w marcu prognozach dotyczących gospodarki UE po 2030 r. podkreślono, że cyfryzacja jest jednym z głównych czynników napędzających wzrost gospodarczy, a technologia Web 4.0 stanowi przełomową transformacją technologiczną gwarantująca płynnie połączony, inteligentny i immersyjny świat. Szacuje się, że wartość globalnego rynku światów wirtualnych wzrośnie z 27 mld euro w 2022 r. do ponad 800 mld euro do 2030 r.

Światy wirtualne będą miały wpływ na sposób funkcjonowania społeczeństw, co niesie ze sobą zarówno możliwości, jak i zagrożenia, na które należy się przygotować. Nowa strategia dąży do ukształtowania technologii Web 4.0 i światów wirtualnych w taki sposób, aby odzwierciedlały one wartości i zasady UE, gwarantowały pełne przestrzeganie praw osób zamieszkujących w UE oraz były środowiskiem, w którym europejskie przedsiębiorstwa mogą się rozwijać.

Kluczowe filary strategii

Strategia jest zgodna z celami na 2030 r. określonymi w programie polityki „Droga ku cyfrowej dekadzie” i z jego trzema kluczowymi filarami cyfryzacji, którymi są: umiejętności, transformacja przedsiębiorstw oraz transformacja usług publicznych. Czwarty filar – infrastruktura – jest przedmiotem pakietu Komisji dotyczącego łączności i szerszych strategii politycznych Komisji w zakresie obliczeń, chmury obliczeniowej i technologii brzegowych. W strategii jako konkretną grupę działania określono również otwartość światów wirtualnych i technologii Web 4.0 oraz globalne zarządzanie nimi.

  1. Wzmacnianie pozycji osób i podnoszenie umiejętności w celu budowania świadomości, dostępu do wiarygodnych informacji i stworzenia puli talentów w obszarze światów wirtualnych. Pod koniec 2023 r. Komisja rozpocznie promowanie przedstawionych przez panel obywatelski zasad przewodnich oraz, najpóźniej w pierwszym kwartale 2024 r., opracuje wytyczne dla ogółu społeczeństwa w postaci „zestawu narzędzi dla obywateli”. Ponieważ obecność na rynku osób specjalizujących się w światach wirtualnych jest bardzo ważna, Komisja będzie współpracowała z państwami członkowskimi w celu stworzenia zasobu talentów i będzie wspierała rozwój umiejętności – w tym wśród kobiet i dziewcząt – dzięki projektom finansowanym w ramach programu „Cyfrowa Europa”. Z kolei w ramach programu „Kreatywna Europa” wspierany będzie rozwój umiejętności osób tworzących treści cyfrowe.
  2. Transformacja przedsiębiorstw: wspieranie europejskiego ekosystemu przemysłowego Web 4.0 w celu budowania doskonałości i rozwiązania problemu fragmentacji. Obecnie nie istnieje żaden ekosystem UE łączący różne podmioty łańcucha wartości światów wirtualnych i technologii Web 4.0. Komisja zaproponowała stworzenie partnerstwa na rzecz światów wirtualnych w ramach programu „Horyzont Europa”, które mogłoby rozpocząć działalność w 2025 r., w celu wsparcia doskonałość w badaniach naukowych oraz opracowania planu działania w zakresie przemysłu i technologii dla wirtualnych środowisk. Aby pobudzać innowacje, Komisja będzie również wspierała osoby tworzące treści cyfrowe i przedsiębiorstwa medialne w UE w testowaniu nowych narzędzi, zapewni współpracę między programistami oraz użytkownikami biznesowymi oraz podejmie działania z państwami członkowskimi w celu opracowania piaskownic regulacyjnych związanych z technologią Web 4.0 i światami wirtualnymi.
  3. Transformacja usług publicznych: wspieranie postępu społecznego i wirtualnych usług publicznych w celu wykorzystania możliwości, jakie oferują światy wirtualne. UE już teraz inwestuje w ważne inicjatywy, takie jak „Kierunek Ziemia” (DestinE), lokalne cyfrowe bliźniaki na rzecz inteligentnych społeczności czy europejski cyfrowy bliźniak oceanu, które umożliwią rozwoju nauki, opracowanie precyzyjnych zastosowań przemysłowych oraz podejmowanie przez organy publiczne świadomych decyzji w zakresie polityki publicznej. Komisja uruchomia dwie nowe inicjatywy przewodnie: „CitiVerse” – immersyjne środowisko miejskie, które można wykorzystać do planowania miast i zarządzania nimi; europejski wirtualny bliźniak człowieka – kopia ludzkiego ciała wspierająca podejmowanie decyzji klinicznych i leczenie w indywidualnych przypadkach.
  4. Kształtowanie globalnych standardów w zakresie otwartych i interoperacyjnych światów wirtualnych oraz technologii Web 4.0, tak aby nie zostały one zdominowane przez kilka dużych podmiotów. Komisja podejmie współpracę z zainteresowanymi stronami w obszarze zarządzania internetem na całym świecie i będzie promowała standardy związane z technologią Web 4.0, które są zgodnie z wizją i wartościami UE.

Kontekst

Strategia opiera się na pracach Komisji Europejskiej w zakresie światów wirtualnych oraz na konsultacjach z osobami zamieszkującymi w UE, środowiskiem akademickim i przedsiębiorstwami. W okresie od lutego do kwietnia 2023 r. Komisja zorganizowała Europejski panel obywatelski ds. światów wirtualnych, w ramach którego poproszono 150 losowo wybranych obywateli i obywatelek o opracowanie zaleceń dotyczących wizji, zasad i działań mających zapewnić, aby światy wirtualne w UE były sprawiedliwe i dostosowane do potrzeb osób w niej zamieszkujących. Opracowane przez panel 23 zalecenia uwzględniono w konkretnych działaniach zawartych w strategii dotyczącej technologii Web 4.0 i światów wirtualnych. 14 września 2022 r. Komisja Europejska uruchomiła koalicję przemysłową na rzecz rzeczywistości wirtualnej i rozszerzonej, która zrzesza osoby odpowiedzialne za wyznaczanie kierunków polityki oraz przedstawicieli i przedstawicielki przemysłu.

Ponadto w nowym sprawozdaniu opublikowanym przez Wspólne Centrum Badawcze przedstawiono przegląd możliwości, jakie światy wirtualne nowej generacji mogą przynieść w różnych sektorach, takich jak edukacja, produkcja, zdrowie i usługi publiczne.

Dodatkowe informacje

Pytania i odpowiedzi: Strategia UE dotycząca technologii Web 4.0 i światów wirtualnych

 

Technologia Web 4.0 i światy wirtualne przyniosą korzyści dla medycyny oraz przyczynią się do transformacji ekologicznej i skuteczniejszego przewidywania klęsk żywiołowych. Musimy jednak skupić się na ludziach i ukształtować te technologie zgodnie z unijnymi prawami i zasadami cyfrowymi, aby przeciwdziałać zagrożeniom związanym z prywatnością lub dezinformacją. Chcemy dopilnować, aby technologia Web 4.0 stała się otwartym, bezpiecznym, godnym zaufania, sprawiedliwym i sprzyjającym włączeniu społecznemu środowiskiem cyfrowym dla wszystkich.

Margrethe Vestager, wiceprzewodnicząca wykonawcza do spraw Europy na miarę ery cyfrowej - 11/07/2023

 

Zalecenia opracowane przez Europejski panel obywatelski ds. światów wirtualnych miały decydujący wpływ na inicjatywę, która została dziś przyjęta przez Komisję. Cieszę się, że starania, które podjęliśmy na rzecz pogłębienia zaangażowanie obywateli i obywatelek oraz zwiększenia ich wpływu na naszą pracę, przynoszą tak dobre rezultaty. Kiedy mówiliśmy, że „przyszłość jest w Twoich rękach”, mówiliśmy prawdę!

Dubravka Šuica, wiceprzewodnicząca do spraw demokracji i demografii - 11/07/2023

 

Europa pokazała dziś, że dąży do stania się światowym liderem w zakresie technologii Web 4.0 i światów wirtualnych. Mamy wszystko co niezbędne, aby odegrać wiodącą rolę w kolejnej transformacji technologicznej: innowacyjne przedsiębiorstwa typu start-up, zróżnicowane treści kreatywne i zastosowania przemysłowe, silną pozycję jako globalny podmiot wyznaczający standardy oraz przyjazne innowacjom i przewidywalne ramy prawne. Rozbudujemy tę przewagę konkurencyjną jeszcze bardziej, wesprzemy współpracę programistów odpowiedzialnych za światy wirtualne z użytkownikami przemysłowymi, zainwestujemy w rozwój i zwiększenie skali nowych technologii oraz zapewnimy ludziom dostęp do narzędzi i umiejętności umożliwiających bezpieczne i pewne korzystanie ze światów wirtualnych.

Thierry Breton, komisarz do spraw rynku wewnętrznego - 11/07/2023

 

Informacje szczegółowe

Data publikacji
12 lipca 2023
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce