Skip to main content
Symbol graficzny Komisji Europejskiej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy28 listopada 2017Przedstawicielstwo w Polsce

URBIS czyli inteligentne miasta

KE wraz z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym wprowadzają nową usługę doradczą, aby wesprzeć miastom w planowaniu inwestycji. URBIS (ang. Urban Investment Support) to narzędzie, które pomoże miastom w planowaniu w ramach ich własnych strategii rozwoju...

URBIS czyli inteligentne miasta

Miasta stoją w obliczu szczególnych wyzwań związanych z dostępem do finansowania. Poszczególne miejskie projekty, np. w dziedzinie włączenia społecznego, rewitalizacji obszarów miejskich lub efektywności energetycznej, mogą być obarczone zbyt wysokim ryzykiem lub mieć zbyt małą skalę z punktu widzenia rynku. Jednocześnie może być trudno pozyskać finansowanie na zintegrowane programy miejskie, ponieważ obejmują one kilka małych projektów z różnych dziedzin. Poza tym miasta mogą znaleźć się w sytuacji, kiedy nie będą mogły się bardziej zadłużać.

URBIS ma pomóc miastom przezwyciężyć tego rodzaju trudności. Narzędzie to ułatwi im opracowanie, planowanie i wdrażanie strategii i projektów inwestycyjnych; jest ono połączone z doradztwem technicznym i finansowym dostosowanym do potrzeb, m.in. w zakresie innowacyjnych możliwości finansowania. Dzięki temu miasta będą mogły przystępować do realizacji dobrze przygotowanych projektów, np. miejskich działań w dziedzinie klimatu, w krótkim i średnim okresie.

MarošŠefčovič, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej odpowiedzialny za unię energetyczną, powiedział: - Burmistrzowie chcą podejmować działania, aby zarządzanie przez nich miasta rozwijały się zgodnie z zasadami inteligentnego i zrównoważonego rozwoju. Udostępniając im URBIS, ułatwiamy im dostęp do inwestycji potrzebnych do realizacji tych planów – służyć temu będzie doradztwo dostosowane do ich potrzeb oraz możliwość pozyskania dodatkowych funduszy w oparciu o dostępne środki i aktywa. Miasta mają niezwykły potencjał innowacyjny, który trzeba uwolnić. Należy zapewnić możliwości jego wykorzystania w odpowiedniej skali i powielania sprawdzonych rozwiązań w całej Europie.

Prezentując dostępny od dziś URBIS na forum „Cities”, które w tym roku odbywa się w Rotterdamie, komisarz UE ds. polityki regionalnej CorinaCreţu stwierdziła: - W agendzie miejskiej dla UE wyznaczyliśmy ambitne cele w zakresie zrównoważonego rozwoju miast i URBIS pomoże w ich osiągnięciu. Dzięki tej inicjatywie miasta zyskają wsparcie, które jest im potrzebne dla tworzenia nowych możliwości dla swoich mieszkańców.

- Jeszcze nigdy miasta nie były tak atrakcyjne: za trzydzieści lat 8 na 10 Europejczyków będzie mieszkać w mieście - powiedział VazilHudák, wiceprezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego odpowiedzialny za usługi doradcze i wsparcie projektów w miastach i regionach. - Aby regiony oraz większe i mniejsze miasta mogły postawić na inteligentny i ekologiczny rozwój oraz innowacyjność i nowoczesność, potrzebują finansowania oraz doradztwa. Dzięki projektowi pilotażowemu URBIS właśnie to możemy im zapewnić.

URBIS to wsparcie ekspertów z różnych służb doradczych i służb zajmujących się projektami w ramach Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI), w tym pracowników EBI w państwach członkowskich oraz ekspertów z JASPERS – niezależnego zespołu specjalizującego się w przygotowywaniu wysokiej jakości projektów finansowanych przez UE.

W razie potrzeby zaangażowani zostaną eksperci, którzy wyjaśnią, jak połączyć środki unijne z finansowaniem z krajowych i lokalnych banków prorozwojowych oraz innowacyjnymi możliwościami finansowania. Na przykład takie możliwości mogłyby obejmować inwestowanie społeczne, czyli inwestycje w przedsiębiorstwa lub fundusze, których celem oprócz zysku finansowego jest wywarcie wpływu społecznego i środowiskowego.

Niezależnie od swojej wielkości wszystkie miasta z państw członkowskich mogą ubiegać się o wsparcie z URBIS, korzystając ze strony internetowej na portalu Europejskie Centrum Doradztwa Inwestycyjnego.

URBIS zapewni pomoc w:

  • opracowaniu strategii inwestycyjnej miasta i zapewni doradztwo w zakresie planowania strategicznego, wyznaczania priorytetów i optymalizacji programów i projektów inwestycyjnych;
  • przygotowaniu projektów i programów inwestycyjnych pod kątem wystąpienia do banków o finansowanie – może to być np. wykonanie analiz na życzenie, wsparcie w opracowaniu struktury finansowej lub przegląd projektu wniosku o dotację;
  • przeanalizowaniu możliwości finansowania w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS) albo funduszy wchodzących w zakres polityki spójności — w ramach których w latach 2014–2020 w obszary miejskie zostanie zainwestowane ponad 100 mld euro — albo obu tych możliwości łącznie;
  • pracach przygotowawczych na użytek platform inwestycyjnych i instrumentów umożliwiających łączenie środków pieniężnych, kontaktach z pośrednikami finansowymi oraz w określaniu zasad wykonawczych dla tych instrumentów;
  • opracowaniu takich metod finansowania, które pomogą zmniejszyć zadłużenie miast oraz ułatwią dostęp do finansowania przedsiębiorstwom miejskim i prywatnym podmiotom świadczącym usługi miejskie.

Dalsze działania:

Na początek w ramach URBIS zrealizujemy kilka wybranych zadań, wykorzystując obecny potencjał Europejskiego Banku Inwestycyjnego w zakresie usług doradczych i usług związanych z zarządzeniem projektami.

W drugim półroczu 2018 r. EBI wraz z Komisją przeprowadzą pierwszy przegląd funkcjonowania URBIS oraz wniosków o wsparcie złożonych przez miasta. Jeżeli URBIS okaże się skuteczny, rozważone zostanie udostępnienie dodatkowych zasobów na kontynuowanie i doskonalenie tej inicjatywy oraz rozwijanie jej na większą skalę.

Prace i analizy przeprowadzone w ramach URBIS zostaną wykorzystane jako materiał w trwających rozważaniach nad kolejnymi ramami finansowymi na okres po 2020 r., zwłaszcza jeżeli chodzi o dostęp miast do funduszy w ramach polityki spójności i zarządzanie nimi.

Więcej informacji:

Informacje szczegółowe

Data publikacji
28 listopada 2017
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce