Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy24 września 2020Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 4 min

Unia rynków kapitałowych

Europejscy konsumenci powinni mieć więcej możliwości lokowania swoich oszczędności i dokonywania inwestycji, powinni być również dobrze poinformowani i odpowiednio chronieni. Dlatego Komisja Europejska opublikowała nowy, ambitny plan działania na...

Unia rynków kapitałowych

Obecnie głównym priorytetem UE jest zadbanie o to, by Europa podniosła się po bezprecedensowym kryzysie gospodarczym, w jakim się znalazła na skutek pandemii koronawirusa. Kluczowe znaczenie dla realizacji tego zadania będą miały rozwój rynków kapitałowych UE i zapewnienie dostępu do finansowania rynkowego.

Duże i zintegrowane rynki kapitałowe ułatwią odbudowę gospodarczą UE, zapewniając przedsiębiorstwom – szczególnie małym i średnim – dostęp do źródeł finansowania i dając Europejczykom pewność, że mogą bezpiecznie inwestować swoje oszczędności z myślą o przyszłości. Prężne rynki kapitałowe będą również wspierać transformację ekologiczną i cyfrową Europy, a także przyczynią się do stworzenia gospodarki w większym stopniu sprzyjającej włączeniu społecznemu i bardziej odpornej na wstrząsy. Unia rynków kapitałowych ma również kluczowe znaczenie dla wzmocnienia międzynarodowej roli euro.

Jak zauważył Valdis Dombrovskis, wiceprzewodniczący wykonawczy do spraw gospodarki służącej ludziom: - W związku z kryzysem spowodowanym pandemią koronawirusa musieliśmy pilnie przyśpieszyć prace nad stworzeniem unii rynków kapitałowych. Skala naszego ożywienia gospodarczego będzie w decydującym stopniu zależeć od tego, jak dobrze funkcjonują nasze rynki kapitałowe, i od tego, czy obywatele i przedsiębiorstwa będą mieć dostęp do potrzebnego im finansowania rynkowego i możliwości inwestycyjnych. By gospodarka UE stała się bardziej zrównoważona, cyfrowa, sprzyjająca włączeniu społecznemu i odporna na wstrząsy, musimy wygenerować ogromne inwestycje. Przedstawiony dzisiaj plan działania ma za zadanie usunąć część spośród wciąż istniejących barier dla jednolitego rynku kapitałowego.

Przedstawiony dzisiaj plan działania obejmuje trzy główne cele:

  • zwiększenie dostępności finansowania dla europejskich przedsiębiorstw, w szczególności MŚP, by zagwarantować, że odbudowana gospodarka UE będzie ekologiczna, cyfrowa, sprzyjająca włączeniu społecznemu i odporna na wstrząsy,
  • zapewnienie, by UE stała się dla osób prywatnych jeszcze bezpieczniejszym miejscem do długoterminowego inwestowania i oszczędzania,
  • połączenie krajowych rynków kapitałowych w prawdziwie ogólnounijny jednolity rynek kapitałowy.

W związku z tym Komisja przedstawia dziś szesnaście ukierunkowanych środków mających na celu osiągnięcie rzeczywistych postępów w realizacji idei unii rynków kapitałowych. W ramach zapowiedzianych dzisiaj środków UE zamierza:

  • stworzyć pojedynczy punkt dostępu do danych przedsiębiorstw dla inwestorów,
  • wspierać ubezpieczycieli i banki w zwiększaniu inwestycji w unijne przedsiębiorstwa,
  • wzmocnić ochronę inwestycji w celu zwiększania skali inwestycji transgranicznych w UE,
  • ułatwić monitorowanie adekwatności świadczeń emerytalnych w całej Europie,
  • ujednolicić lub zharmonizować przepisy dotyczące niewypłacalności,
  • dążyć do poprawy sytuacji w zakresie konwergencji praktyk nadzorczych i spójnego stosowania jednolitego zbioru przepisów dotyczących rynków finansowych w UE.

Środki te, będące rozwinięciem planu działania na rzecz unii rynków kapitałowych z 2015 r. i śródokresowego przeglądu z 2017 r., stanowią odpowiedź na apele Parlamentu Europejskiego (projekt sprawozdania z własnej inicjatywy z czerwca 2020 r.) i Rady (konkluzje Rady z 5 grudnia 2019 r.). Na ich kształt miały również istotny wpływ dogłębne konsultacje z zainteresowanymi stronami oraz zalecenia Forum Wysokiego Szczebla ds. Unii Rynków Kapitałowych.

Kontekst

Unia rynków kapitałowych nie jest celem samym w sobie, ma jednak kluczowe znaczenie dla osiągnięcia priorytetowych celów polityki gospodarczej: odbudowy gospodarki po pandemii koronawirusa, budowy inkluzywnej i odpornej gospodarki, transformacji w kierunku cyfrowej i zrównoważonej gospodarki oraz zapewnienia otwartej strategicznej autonomii w coraz bardziej złożonym świecie pobrexitowym. Osiągnięcie tych celów wymaga ogromnych inwestycji, których nie da się dokonać przy wykorzystaniu wyłącznie środków publicznych i tradycyjnego finansowania w formie kredytów bankowych. Jedynie duże, dobrze funkcjonujące i zintegrowane rynki kapitałowe mogą zapewnić tak duże wsparcie, jakiego nam potrzeba, aby wyjść z kryzysu związanego z pandemią koronawirusa. Tylko prawdziwa i dobrze funkcjonująca unia rynków kapitałowych może zmobilizować i ukierunkować ogromne inwestycje, których potrzebujemy, by sprostać stojącym przed nami wyzwaniom związanym z klimatem i środowiskiem oraz by wspierać cyfryzację naszych przedsiębiorstw, tak aby pozostawały one konkurencyjne w skali światowej.

Unia rynków kapitałowych powinna przynieść korzyść wszystkim Europejczykom, niezależnie od tego, gdzie mieszkają i pracują. Wszyscy konsumenci powinni mieć większy wybór w kwestii lokowania swoich oszczędności i dokonywania inwestycji, powinni być dobrze poinformowani i odpowiednio chronieni. Przedsiębiorstwa, w tym małe i średnie, powinny mieć dostęp do finansowania w całej UE, a inwestorzy powinni mieć możliwość inwestowania w projekty z całej UE.

Więcej informacji

Informacje szczegółowe

Data publikacji
24 września 2020
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce