Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy15 marca 2019Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 4 min

Unia rynków kapitałowych

To projekt, który ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia przedsiębiorstwom finansowania koniecznego, aby móc się rozwijać, co przyczyni się do pobudzenia inwestycji, miejsc pracy i wzrostu gospodarczego – przypomina Komisja Europejska. Kolegium...

Unia rynków kapitałowych

KE podsumowuje postępy poczynione w budowaniu jednolitego rynku kapitałowego, w tym w zakresie zrównoważonego finansowania, i wzywa przywódców UE do utrzymania politycznego zaangażowania w tworzenie podstaw unii rynków kapitałowych.

Unia rynków kapitałowych ma ułatwić unijnym przedsiębiorstwom pozyskiwanie finansowania koniecznego do tego, by móc się rozwijać. Jest ona ważnym projektem jednolitego rynku, gdyż usuwa bariery dla inwestycji transgranicznych w UE. Unia rynków kapitałowych stanowi element ambitnych planów Komisji Junckera dotyczących zapewnienia trwałego wzrostu w Europie, inwestowania w innowacje i wspierania konkurencyjności UE na świecie. Jednocześnie ma ona na celu kierowanie inwestycji na projekty przyjazne dla środowiska, dzięki czemu przyczyni się do realizacji programu UE na rzecz zrównoważonego rozwoju, neutralnego pod względem emisji dwutlenku węgla. Silna unia rynków kapitałowych jest również niezbędna do dokończenia budowy unii bankowej oraz wzmocnienia unii gospodarczej i walutowej i zwiększenia międzynarodowej roli euro.

W następstwie ostatniego sprawozdania z postępów z listopada 2018 r. oraz apelu przywódców UE o poczynienie do wiosny 2019 r. ambitnych postępów w kwestii unii rynków kapitałowych w opublikowanym dziś komunikacie podsumowano istotne osiągnięcia oraz kompromisy polityczne w sprawie szeregu wniosków Komisji, a także ważne działania nieustawodawcze.

Wiceprzewodniczący Komisji odpowiedzialny za stabilność finansową, usługi finansowe i unię rynków kapitałowych Valdis Dombrovskis powiedział: - Komisja przedstawiła już podstawowe elementy unii rynków kapitałowych. Potrzebne nam stałe zaangażowanie ze strony Parlamentu Europejskiego i państw członkowskich, aby dokończyć realizację tych zamierzeń. Powodzenie unii rynków kapitałowych zależy od działań państw członkowskich i zainteresowanych podmiotów na szczeblu krajowym i unijnym.

Wiceprzewodniczący do spraw miejsc pracy, wzrostu, inwestycji i konkurencyjności Jyrki Katainen dodał: - Poprzez umożliwienie bardziej efektywnych kontaktów ponad granicami między przedsiębiorstwami a inwestorami unia rynków kapitałowych ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia przedsiębiorstwom, zwłaszcza małym, finansowania koniecznego do tego, by móc się rozwijać, co przyczyni się do realizacji priorytetu Komisji Junckera, jakim jest pobudzenie inwestycji, miejsc pracy i wzrostu gospodarczego.

Komisja zrealizowała wszystkie działania, do których zobowiązała się w planie działania na rzecz unii rynków kapitałowych z września 2015 r. oraz w przeglądzie śródokresowym z czerwca 2017 r., przyczyniając się do stworzenia podstaw unii rynków kapitałowych. Działania te obejmują ważne wnioski dotyczące tworzenia na jednolitym rynku nowych możliwości dla przedsiębiorstw i inwestorów dzięki nowym ogólnounijnym produktom i usługom, prostszym, jaśniejszym i bardziej proporcjonalnym zasadom, a także skuteczniejszemu nadzorowi nad sektorem finansowym.

  • Porozumienie osiągnięto w sprawie 10 spośród 13 złożonych przez Komisję wniosków ustawodawczych dotyczących unii rynków kapitałowych, z czego 3 wnioski zostały już ostatecznie przyjęte.
  • Dodatkowo porozumienie osiągnięto w sprawie dwóch spośród trzech wniosków Komisji dotyczących zrównoważonego finansowania.

Ponadto Komisja przyjęła dwa rozporządzenia delegowane obejmujące większość środków wykonawczych mających na celu zakończenie reformy dotyczącej prospektów emisyjnych, co jest kolejnym ważnym krokiem w kierunku dokończenia budowy unii rynków kapitałowych. Przyjęte przepisy określają formę i treść prospektu emisyjnego i składających się na niego dokumentów. Środki te przyczynią się do osiągnięcia głównych celów polegających na ułatwieniu pozyskiwania funduszy na rynkach kapitałowych, ochronie inwestorów i konwergencji praktyk nadzorczych w UE.

W oparciu o te podstawy, dalsze postępy w przyszłości pozwolą na pomyślną realizację unii rynków kapitałowych w UE. Przyszłe działania będą musiały uwzględniać wpływ, jaki wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z UE wywrze na rynki kapitałowe, oraz inne krótko- lub średnioterminowe wyzwania gospodarcze i społeczne. Zaliczają się do nich gruntowne i szybkie zmiany wynikające z dekarbonizacji gospodarki i zmiany klimatu oraz rozwój technologiczny.

Co dalej?

Sprawozdania z postępów stanowi odpowiedź na apel przywódców UE z grudnia 2018 r. o poczynienie ambitnych postępów w kwestii unii rynków kapitałowych do wiosny 2019 r. Oczekuje się, że na wiosennym posiedzeniu Rady Europejskiej w dniach 21–22 marca br. przywódcy UE będą dyskutować o dalszym rozwoju jednolitego rynku, w tym o unii rynków kapitałowych, polityce przemysłowej i europejskiej polityce cyfrowej.

Kontekst

Celem unii rynków kapitałowych jest lepsze powiązanie oszczędności z inwestycjami oraz wzmocnienie europejskiego systemu finansowego poprzez zwiększenie udziału sektora prywatnego w podziale ryzyka, zapewnienie alternatywnych źródeł finansowania i zwiększenie oferty dla inwestorów detalicznych i instytucjonalnych. Unia rynków kapitałowych jest częścią trzeciego filaru opracowanego przez Komisję planu inwestycyjnego dla Europy i ma zasadnicze znaczenie dla realizacji priorytetu Komisji Junckera polegającego na zwiększeniu zatrudnienia, w tym zatrudnienia ludzi młodych, oraz pobudzeniu wzrostu gospodarczego. Unia rynków kapitałowych zapewni konsumentom większy wybór poprzez umożliwienie im zakupu tańszych i lepszych produktów inwestycyjnych, a także umożliwi ekspansję podmiotom świadczącym usługi finansowe poprzez możliwość oferowania usług w innych państwach członkowskich. Dając przedsiębiorstwom i inwestorom łatwiejszy dostęp do finansowania i możliwości inwestycyjnych ponad granicami, unia rynków kapitałowych uwalnia potencjał wzrostu na jednolitym rynku.

Dodatkowe informacje:

Informacje szczegółowe

Data publikacji
15 marca 2019
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce