Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy14 września 2016Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 7 min

Unia rynków kapitałowych

- Ukończenie tworzenia unii rynków kapitałowych zniesie bariery inwestycyjne – zapowiada wiceprzewodniczący KE Jyrki Katainen. Celem projektu jest lepsze powiązanie oszczędności z inwestycjami oraz wzmocnienie europejskiego systemu finansowego...

160914_capital.jpg

- Wyobraźmy sobie nową fińską firmę, która nie może wziąć pożyczki w banku. Dziś nie miałaby zbyt wielu innych możliwości. Unia rynków kapitałowych będzie nieść ze sobą tak potrzebne alternatywne źródła finansowania – anioły biznesu, kapitał wysokiego ryzyka, finansowanie rynkowe, które pomogą zaistnieć na rynku nowym firmom – przewodniczący Jean-Claude Juncker, orędzie o stanie Unii w 2016 r.

Komisja Europejska przedstawiła kolejne kroki, które umożliwią szybsze ukończenie tworzenia unii rynków kapitałowych – sztandarowego projektu Komisji Junckera na rzecz zatrudnienia i wzrostu w Europie.

Unia rynków kapitałowych jest jednym z kluczowych elementów ogłoszonego przez Komisję planu inwestycyjnego dla Europy. Jej celem jest zapewnienie przedsiębiorstwom dostępu do alternatywnych, bardziej zróżnicowanych źródeł finansowania, aby mogły lepiej prosperować. Dzięki temu europejski system finansowy zyskuje większą stabilność. Unia rynków kapitałowych umożliwia swobodny przepływ kapitału między krajami na jednolitym rynku, tak aby można było wykorzystać ten kapitał do wspierania europejskich przedsiębiorstw i aby Europejczycy mieli do dyspozycji bogatszą ofertę inwestycji.

W komunikacie przedstawiono działania, które należy podjąć, aby unia rynków kapitałowych przyniosła jak najszybciej konkretne rezultaty. Komisja wzywa w nim Parlament Europejski i Radę do szybkiego sfinalizowania pierwszej serii proponowanych środków i deklaruje, że przyspieszy wdrożenie w życie kolejnego pakietu działań. W ogłoszonym rok temu planie działania dotyczącym unii rynków kapitałowych określono szereg działań, które umożliwią ustanowienie jej fundamentów najpóźniej do 2019 r.

Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Valdis Dombrovskis, odpowiedzialny za stabilność finansową, usługi finansowe i unię rynków kapitałowych, podkreślił: - Dziś niezwykle ważny jest rozwój prężnych i chłonnych rynków kapitałowych w UE, tak aby środki finansowe swobodnie trafiały do przedsiębiorstw, z korzyścią dla gospodarki realnej, wzrostu gospodarczego i inwestycji. Musimy ukończyć tworzenie fundamentów dla unii rynków kapitałowych i przejść do realizacji nowych priorytetów. Będziemy ściśle współpracować ze współprawodawcami, aby unia rynków kapitałowych jak najszybciej nabrała realnych kształtów.

Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej do spraw miejsc pracy, wzrostu i inwestycji Jyrki Katainen stwierdził: - Najważniejszymi elementami planu inwestycyjnego są poprawa otoczenia biznesowego w państwach członkowskich i usunięcie barier dla inwestycji. Ukończenie tworzenia unii rynków kapitałowych będzie skutkować obaleniem tych barier, co pozwoli nam pobudzić inwestycje sektora prywatnego w infrastrukturę i MŚP. Już podjęliśmy pewne kroki w ramach unii rynków kapitałowych, na przykład aby firmy ubezpieczeniowe mogły łatwiej i przy mniejszych kosztach inwestować w długoterminowe projekty infrastrukturalne. Będziemy nadal wdrażać nasz plan działania przy wsparciu państw członkowskich, które, mamy taką nadzieję, przeprowadzą niezbędne reformy na poziomie krajowym.

Sfinalizowanie pierwszych działań w ramach unii rynków kapitałowych

Dzisiejszy komunikat wzywa do szybkiego zakończenia wdrażania pierwszych działań zaproponowanych w planie działania.

Sprawne wdrożenie pakietu dotyczącego sekurytyzacji niesie ze sobą potencjał szybkiego wygenerowania dodatkowych funduszy w gospodarce realnej. W Radzie osiągnięto już porozumienie w sprawie prostej, przejrzystej i standardowej sekurytyzacji i teraz pilnie potrzebne są postępy w Parlamencie Europejskim. Tego rodzaju sekurytyzacja uwolni zdolność w bilansach banków oraz stworzy nowe możliwości inwestycyjne dla inwestorów. Gdyby w bezpieczny sposób przywrócono sekurytyzację UE do poziomu sprzed kryzysu, mogłoby to skutkować zasileniem gospodarki dodatkowymi 100 mld euro i wzmocnieniem stabilności finansowej.

Komisja dołoży wszelkich starań, aby wesprzeć współprawodawców w wypracowaniu porozumienia w sprawie modernizacji zasad dotyczących prospektów emisyjnych jeszcze przed końcem roku. Umożliwiłoby to, zwłaszcza mniejszym przedsiębiorstwom, łatwiejszy dostęp do rynków kapitałowych.

Komisja wzywa również Parlament Europejski i Radę do sfinalizowania wniosku dotyczącego wzmocnienia rynków wysokiego ryzyka i inwestycji społecznych przed końcem 2016 r. Pobudzi to inwestycje w kapitał wysokiego ryzyka i projekty społeczne oraz ułatwi inwestorom finansowanie małych i średnich innowacyjnych przedsiębiorstw. Ponadto Komisja zamierza realizować program na rzecz rozwoju krajowych i regionalnych rynków kapitałowych w państwach członkowskich.

Przyspieszenie realizacji następnego etapu unii rynków kapitałowych

Komisja będzie teraz szybko wdrażać w życie kolejną serię kluczowych działań przewidzianych w ramach unii rynków kapitałowych. Zróżnicowanie przepisów dotyczących postępowania w przypadku niewypłacalności stanowi od dawna barierę dla rozwoju rynków kapitałowych w UE. Komisja przedstawi wkrótce wniosek dotyczący restrukturyzacji i niewypłacalności przedsiębiorstw, aby przyspieszyć odzyskiwanie aktywów i dać drugą szansę tym firmom, które ogłosiły upadłość po raz pierwszy.

Komisja będzie obalać bariery podatkowe, które utrudniają rozwój rynków kapitałowych. Będzie też zachęcać państwa członkowskie do usuwania przeszkód polegających na wstrzymywaniu zwrotu podatku i do stosowania najlepszych praktyk podatkowych przy promowaniu inwestycji wysokiego ryzyka, takich jak zwiększenie finansowania kapitałem własnym względem zadłużenia. Sprzyjałoby to inwestycjom kapitałowym i stabilności finansowej, gdyż przedsiębiorstwa z silniejszą bazą kapitałową byłyby mniej podatne na wstrząsy. Komisja zamierza przedstawić w listopadzie wniosek dotyczący faworyzowania finansowania dłużnego względem finansowania kapitałowego, w kontekście swojego wniosku w sprawie wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania osób prawnych, i wzywa Radę do jak najszybszego przyjęcia tego wniosku. Komisja zmieni również przed końcem roku przepisy dotyczące sektora ubezpieczeń i bankowości, aby w większym stopniu uwolnić inwestycje sektora prywatnego w infrastrukturę i MŚP.

Wyznaczenie nowych priorytetów w zakresie unii rynków kapitałowych

Komisja opracuje szereg dalszych priorytetów. Będzie wspierać rozwój rynków emerytur indywidualnych i innych detalicznych usług finansowych, tak aby zachęcić Europejczyków do lepszego wykorzystania swoich oszczędności.

Komisja powoła grupę ekspertów, którzy opracują kompleksową europejską strategię na rzecz zrównoważonego modelu finansowania, aby wesprzeć inwestycje w technologie ekologiczne oraz aby zagwarantować, że system finansowy będzie mógł finansować wzrost gospodarczy w zrównoważony sposób.

Technologia jest motorem szybkich zmian w sektorze finansowym i może zwiększyć rolę rynków kapitałowych i przybliżyć je przedsiębiorstwom i inwestorom. Przynosi ona również korzyści konsumentom poprzez większy wybór usług. Należy wykorzystać ten potencjał innowacyjny. Komisja będzie dążyć do wypracowania skoordynowanego podejścia politycznego, wspierającego rozwój technologii finansowej w odpowiednim otoczeniu regulacyjnym.

Skuteczny i spójny nadzór ma zasadnicze znaczenie dla zagwarantowania inwestorom ochrony, wspierania integracji rynków kapitałowych i zapewnienia stabilności finansowej. Komisja rozważy, w ścisłej współpracy z Parlamentem Europejskim i Radą, konieczność podjęcia kolejnych kroków w odniesieniu do ram nadzoru, które są niezbędne, aby w pełni wykorzystać potencjał unii rynków kapitałowych.

Komisja będzie nadal monitorować postępy i określać kolejne działania niezbędne do rozwoju unii rynków kapitałowych w kontekście zaplanowanego na 2017 r. środokresowego przeglądu unii rynków kapitałowych, który wkrótce zostanie zapoczątkowany.

Kontekst

Celem unii rynków kapitałowych jest lepsze powiązanie oszczędności z inwestycjami oraz wzmocnienie europejskiego systemu finansowego poprzez zapewnienie alternatywnych źródeł finansowania i zwiększenie oferty dla inwestorów detalicznych i instytucjonalnych. Usunięcie przeszkód hamujących swobodny przepływ kapitału między krajami UE przyczyni się do wzmocnienia unii gospodarczej i walutowej dzięki wzmocnieniu konwergencji gospodarczej i złagodzeniu wstrząsów gospodarczych w strefie euro i poza nią, co z kolei zwiększy odporność gospodarki europejskiej.

30 września 2015 r. Komisja przyjęła plan działania na rzecz tworzenia unii rynków kapitałowych. W planie tym określono działania służące ustanowieniu do roku 2019 podstawowych elementów zintegrowanego rynku kapitałowego w Unii Europejskiej.

Plan działania powstał w oparciu o następujące priorytety:

  • poszerzenie oferty dla inwestorów
  • połączenie branży finansowej z gospodarką realną
  • promowanie silniejszego i bardziej odpornego systemu finansowego
  • pogłębienie integracji finansowej i zwiększenie konkurencji.

25 kwietnia 2016 r. Komisja podsumowała postępy poczynione w ciągu pierwszych sześciu miesięcy od przyjęcia planu działania na rzecz unii rynków kapitałowych i opublikowała pierwsze sprawozdanie o stanie unii rynków kapitałowych.

28 czerwca 2016 r. Rada Europejska wezwała do dokonania szybkich i zdecydowanych postępów, aby zapewnić przedsiębiorstwom łatwiejszy dostęp do finansowania i wesprzeć inwestycje w gospodarkę realną poprzez sprawniejsze tworzenie unii rynków kapitałowych.

Więcej informacji:

Informacje szczegółowe

Data publikacji
14 września 2016
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce