Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy5 marca 2020Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 6 min

Unia równości

Komisja Europejska zaprezentowała dziś swoją strategię na rzecz równości mężczyzn i kobiet w Europie. Choć UE jest światowym liderem w dziedzinie równości płci i w ostatnich dziesięcioleciach poczyniła znaczne postępy, nadal mamy do czynienia z...

Unia równości

Aby przezwyciężyć ten problem, w strategii na rzecz równouprawnienia płci na lata 2020–2025 przedstawiono główne działania na najbliższe 5 lat i zobowiązano się do uwzględniania przez Komisję perspektywy płci we wszystkich obszarach polityki UE. Strategia przedstawia w zarysie, w jaki sposób Komisja spełni złożoną przez przewodniczącą von der Leyen obietnicę, że Europa zapewni równe szanse dla wszystkich, którzy mają takie same aspiracje.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen powiedziała: Równość płci stanowi jedną z podstawowych zasad Unii Europejskiej, ale nie jest jeszcze rzeczywistością. W biznesie, polityce, jak i w całym społeczeństwie możemy osiągnąć pełny potencjał tylko wtedy, gdy wykorzystamy wszystkie nasze talenty i różnorodność. Wykorzystanie jedynie połowy populacji, połowy pomysłów lub połowy energii nie wystarczy. W ramach strategii na rzecz równouprawnienia płci dążymy do zwiększenia i przyspieszenia postępów w dziedzinie równości mężczyzn i kobiet.

Wiceprzewodnicząca ds. wartości i przejrzystości Vera Jourová powiedziała: Pomimo wszelkich niedociągnięć Europa jest dobrym miejscem dla kobiet. W związku z tym, że nasze społeczeństwo przechodzi ważne przemiany, zarówno związane z ekologią, jak i przemiany cyfrowe, musimy zadbać o to, by kobiety i mężczyźni mieli równe szanse oraz by zmiany nie pogłębiły jeszcze bardziej nierówności. Wręcz przeciwnie, musimy stworzyć warunki umożliwiające kobietom bycie podmiotami sprawiedliwej transformacji w miejscu pracy i w życiu prywatnym.

Komisarz ds. równości Helena Dalli dodała: Dążenie do równości nie wiąże się z koniecznością przekładania czegokolwiek z jednego koszyka do drugiego. Równość jest niewyczerpującym się zasobem i starczy jej dla wszystkich Z drugiej strony dyskryminacja oznacza, że osoby, które jej doznają, jak i całe społeczeństwo cierpią z powodu braku osobistego uznania, braku merytokracji oraz utraty talentów i innowacji. W ramach strategii na rzecz równouprawnienia płci stawiamy równość płci w centrum kształtowania wszystkich strategii politycznych UE. Dążymy do tego, by kobiety nie musiały przezwyciężać dodatkowych przeszkód na drodze do osiągnięcia tego, co dla mężczyzn jest oczywiste, i żeby zamiast tego mogły w pełni wykorzystywać swój potencjał.

Konkretne działania na rzecz równości w latach 2020–2025

Żadne z państw członkowskich UE nie osiągnęło jeszcze równości pomiędzy kobietami i mężczyznami. Postępy dokonują się powoli, a różnice pomiędzy mężczyznami i kobietami występują nadal w zatrudnieniu, w wynagrodzeniach, w opiece i w poziomie emerytur. Aby zlikwidować te różnice i umożliwić Europie pełne wykorzystanie jej potencjału w biznesie, polityce i życiu społecznym, w strategii przedstawiono szereg kluczowych działań, w tym: eliminowanie przemocy i stereotypów ze względu na płeć, zapewnienie równego udziału i równych szans na rynku pracy, w tym równości wynagrodzeń oraz osiągnięcie równowagi między mężczyznami i kobietami w procesach decyzyjnych i politycznych.

  1. W UE 33 proc. kobiet było ofiarami przemocy fizycznej lub seksualnej, a 55 proc. było molestowanych seksualnie. Kobiety w Europie muszą być wolne od przemocy i szkodliwych stereotypów. Aby to osiągnąć, w strategii wezwano do wprowadzenia środków prawnych w celu kryminalizacji przemocy wobec kobiet. W szczególności Komisja zamierza rozszerzyć zakres czynów uważanych za przestępcze, tam gdzie możliwa jest harmonizacja w całej Europie, na szczególne formy przemocy wobec kobiet, w tym molestowanie seksualne, znęcanie się nad kobietami i okaleczanie ich narządów płciowych. Komisja zaproponuje ponadto ustawę o usługach cyfrowych w celu wyjaśnienia, jakich środków oczekuje się od platform w celu rozwiązania problemu nielegalnych działań w internecie, w tym przemocy w internecie wobec kobiet.
  2. Kobiety w UE zarabiają średnio o 16 proc. mniej niż mężczyźni i nadal napotykają przeszkody w dostępie do rynku pracy oraz w utrzymaniu się na nim. Równouprawnienie płci jest podstawowym warunkiem innowacyjnej, konkurencyjnej i prosperującej gospodarki europejskiej. Biorąc pod uwagę wyzwania demograficzne oraz przemiany ekologiczne i cyfrowe, wspieranie kobiet w znalezieniu zatrudnienia w sektorach z niedoborem wykwalifikowanej siły roboczej, w szczególności w sektorach technologii i sztucznej inteligencji, będzie miało pozytywny wpływ na europejską gospodarkę. Aby zaradzić różnicom w poziomie wynagrodzenia, Komisja rozpoczyna dziś publiczne konsultacje w sprawie przejrzystości i przedstawi w tej sprawie do końca 2020 r. wiążące środki. Aby umożliwić kobietom osiągnięcie sukcesu na rynku pracy, Komisja podwoi również wysiłki na rzecz egzekwowania unijnych standardów dotyczących równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, aby umożliwić kobietom i mężczyznom rozwój zarówno osobisty, jak i zawodowy. Równość płci w kontekście rynku pracy, włączenia społecznego i edukacji będzie nadal monitorowana w ramach europejskiego semestru.
  3. Kobiety są nadal niedostatecznie reprezentowane na stanowiskach kierowniczych, w tym w największych przedsiębiorstwach UE, gdzie jedynie 8 proc. dyrektorów generalnych to kobiety. Aby ułatwić kobietom zajmowanie kierowniczych stanowisk w biznesie, Komisja będzie dążyć do przyjęcia projektu dyrektywy z 2012 r. o poprawie równowagi płci w zarządach spółek. Komisja będzie również wspierać udział kobiet w polityce, w tym w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2024 r. i poprzez ustalanie najlepszych praktyk oraz dzielenie się nimi. Na przykład, Komisja będzie dążyć do osiągnięcia do końca 2024 r. równowagi płci na poziomie 50 proc. na wszystkich szczeblach zarządzania.

Włączenie perspektywy płci do wszystkich obszarów polityki UE

Pod kierownictwem komisarz ds. równości Heleny Dalli i przy wsparciu nowo utworzonej grupy zadaniowej ds. równości Komisja uwzględni również perspektywę płci we wszystkich politykach i najważniejszych inicjatywach UE. Główne wyzwania, przed którymi stoi obecnie UE, w tym transformacja klimatyczna i cyfrowa, mają wymiar związany z płcią. Cele strategii na rzecz równości płci będą również odzwierciedlone w działaniach UE na całym świecie, poprzez wspieranie umacniania pozycji kobiet i zwalczanie przemocy ze względu na płeć.

Kontekst

Unia równości jest jednym z głównych priorytetów Komisji przewodniczącej Ursuli von der Leyen, zgodnie z jej wytycznymi politycznymi. Przedstawiona dzisiaj strategia na rzecz równouprawnienia kobiet i mężczyzn jest pierwszą strategią Komisji w tej dziedzinie równości i realizuje zobowiązania podjęte przez przewodniczącą w jej wytycznych politycznych.

Więcej informacji

Komunikat „Unia równości: Strategia na rzecz równouprawnienia płci na lata 2020-2025

Notatka prasowa – Dążenie do Unii równości

Konsultacje publiczne w sprawie przejrzystości wynagrodzeń

Otwarte zaproszenie do składania wniosków dotyczących likwidowania różnic w traktowaniu kobiet i mężczyzn – termin do 1 kwietnia 2020 r.

Otwarte zaproszenie do składania wniosków dotyczących zapobiegania i zwalczania wszelkich form przemocy wobec dzieci, młodzieży i kobiet – termin do 1 kwietnia 2020 r.

Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn

Informacje szczegółowe

Data publikacji
5 marca 2020
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce